`
  Nr 221 Januari 2015 44e jaargang Nr. 2

Met bijdragen van o.a.: Michel van Cappellen, Harold van Dijk, Peter Glissenaar, Theo Heukels, Eduard Hoogenboom, Remko Moerkerken, Hans van Nieuwenhuizen, Arjen Postma, Gosse Romkes, Sinterklaas, Jan Sluiter, Joost van der Valk, Adri van der Waal, Peter de Weerd.
Foto's: Dick van Buuren, Rob Doolaard, Petra de Groot, Marianne Pols.

Inhoudsopgave
Klik op een blauwe regel in de inhoudsopgave en de tekst springt naar het gekozen onderwerp. Voor het printen van (een deel van) Op Goed Geluk nr 221 is een printversie beschikbaar.
Een compleet geprint clubblad kan bij de secretaris worden verkregen. Kosten 3 euro per stuk
Bestuurs- en andere berichten
  
Interne competitie
  
Externe competitie
Bekerwedstrijden
Krimpen 1
Krimpen 2
Krimpen 3
Krimpen 4
Krimpen 5
Krimpen 4tal
  
Toernooien en kampioenschappen
  
Schaak(club)varia
  
Jeugdschaak

Bestuurs- en andere berichten
Terug naar de inhoudsopgave

In Memoriam André Schols

Op NB 2e kerstdag bereikte mij via e-mail het droevige bericht dat André 2 dagen daarvoor plotseling en geheel onverwacht aan hartfalen tijdens de laatste inkopen voor kerstmis was overleden. Dick van Buuren had daarover de mededeling gekregen van medeclubgenoot Henk Greevenbosch.  André was behalve lid en teamgenoot van Krimpen 4 ook (dubbel)lid van VDS (Vriendschap Door Strijd) uit Beekbergen.

André was een gewaardeerd en actief lid van SV Krimpen en speelde b.v. ook mee in de zomeravond competitie in wat thans eetcafé de Crimpenaer heet.

In zijn dagelijks leven was hij tegenwoordig manager callcenter van ITEB te Schiedam en belast met de coördinatie van schadebehandeling. Daarvoor had hij dezelfde functie bij Royal Nederland thans Allianz Nederland. In een overlijdensadvertentie in het AD van zijn werkgever werd toepasselijk vermeld dat hij plotseling schaakmat was gezet.

Ook het thema in de aula van uitvaartcentrum Hofwijk te Rotterdam-Overschie was gewijd aan het schaken. Diverse mensen waaronder de directeur van zijn werkgever voerden hier een afscheidswoord en eerbetoon aan André. Deze zeer indrukwekkende en intensief bezochte rouwdienst werd door zeker 200 mensen bijgewoond waaronder veel clubgenoten uit Beekbergen, collega’s en ons dagelijks bestuur. De belangrijk- en geliefdheid was daaraan af te meten.

Navrant en saillant detail was dat André zich bij VDS tot het laatst had bemoeid en ingespannen om het laatste Menno Ploeger Toernooi te promoten en zelfs op de deelnemerslijst stond. Helaas heeft dit zo niet mogen zijn.

André een laatste groet en veel sterkte voor je nabestaanden en iedereen die je lief was.

Arjen Postma voorzitter SV Krimpen

Ook op de site van VDS is een In Memoriam opgenomen

Terug naar de inhoudsopgave

In Memoriam Gerard Kool

Vrijdag 9 januari is ons clublid Gerard Kool op 77- jarige leeftijd overleden. Sedert enige jaren was hij lid van onze vereniging, maar voor een aantal van ons toch een onbekende. Gerard werd lid omdat hij Krimpen een gezellige vereniging vond. Graag zat hij onder het genot van een drankje in de toenmalige Open Haard te praten met anderen. Hij wilde er bij horen. Kort na zijn lidmaatschap werd hij ziek, vandaar dat hij de laatste tijd niet meer op de club aanwezig was. Op internet volgde hij echter de prestaties van de Krimpenaren op de voet.

Gerard was naast internationaal arbiter ook lid van SO Rotterdam en Charlois Europoort. Dat geeft aan dat hij een gepassioneerd schaker was.

Gerard had over alles een uitgesproken en goed doordachte mening. Deze ventileerde hij vervolgens nadrukkelijk.

Gerard wilde ook de strijd aangaan. Die wilde hij altijd winnen. Meestal lukte dat ook, maar zijn laatste strijd tegen de kanker die zich door zijn hele lichaam had verspreid kon hij niet winnen.

Het siert hem ook in die situatie tot het eind strijdvaardig te zijn geweest.

Binnen de Rotterdamse schaakbond en zelfs ook in de rest van schakend Nederland kenden velen Gerard. Zoals hij dat zelf noemde was hij niet alledaags. Niet altijd gemakkelijk in de omgang en ook niet gemakkelijk voor zichzelf. Deze ruwe bolster had echter een blanke pit. Dat durf ik als goede vriend van  Gerard wel te stellen.

De crematie heeft woensdag 14 januari plaatsgevonden in besloten kring.

Hans van Nieuwenhuizen

Terug naar de inhoudsopgave

Bericht van het bestuur

Het nieuwe jaar was nauwelijks begonnen of er diende zich helaas weer een overlijden aan ditmaal van Gerard Kool. Een in memoriam werd door zijn vriend en oud-voorzitter Hans van Nieuwenhuizen reeds op de site geplaatst.

Naast dit wederom droevige bericht speelde er wel een zeer positief en opmerkelijk verhaal de ronde n.l. van Leo Koot die een gezonde nier aan zijn broer afstond hetgeen voor beiden goed verlopen is. Alhoewel niet direct iets met schaken te maken is dit wel een zeer bijzondere vorm van naasten- en broederliefde waar wij allen bewondering voor hebben.

Enige mededelingen van huishoudelijke aard.

De vrijwlligersters Marianne Pols en Willeke de Bruijne werden bedacht met een attentie voor het begeleiden van onze jeugdleden.

Datzelfde viel Henk Greevenbosch ten deel voor zijn jarenlange bemoeienis van het Menno Ploegertoernooi dat voor het laatst door hem werd georganiseerd met aan het eind diverse sprekers waaronder de nieuwe voorzitter RSB Angelo Ayala, Hans Böhm en ondergetekende. Er zijn reeds plannen om het toernooi  onder een andere naam en opzet in eigen beheer en mensen voort te zetten. Er zal dan wel extra moeten worden gezocht naar sponsors ook voor de prijzen in natura in de vorm van boeken. Wellicht dat een speciale commissie hiervoor in het leven zal worden geroepen

Op 27 februari houden wij op uitnodiging van CSV bij hen een z.g. massakamp waarvoor zich reeds de nodige spelers hebben aangemeld.

Met Peter Glissenaar en Harold van Dijk is afgesproken dat zij op basis van Krimpen aan Zet wederom een plan gaan opstellen voor de toekomstige ontwikkeling van SV Krimpen. In 2e instantie zal ook Gosse Romkes zich daarmee gaan bezighouden.Wat dat laatste betreft willen wij letterlijk ook de boer op om zowel op jeugd- en schoolschaakgebied maar ook volwassenen in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard aan de weg te gaan timmeren.

Met het weekblad Kontakt zijn letterlijk goede kontakten gelegd over verslaggeving van onze prestaties op schaakgebied via Pieter van der Laan die een goede bekende is van Rob van Keulen, ze hebben gezamenlijk op school gezeten.

Bij de Rabobank is een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het Donatiefonds t.b.v. de financiering van met name het IJsseltoernooi. Ook hebben wij informatie verkregen om in de toekomst de contributie eventueel automatisch te incasseren op basis van een machtiging. Een en ander sluit ook aan op de bijdrage van onze penningmeester Adri van der Waal over dit onderwerp.

Op de bestuursvergadering van 19 november werden o.a.nog de volgende en voor ons belangrijkste afspraken gemaakt. Intern wedstrijdleider Remko Moerkerken zal een voorstel maken ter beëindiging van de mogelijkheid tot afbreken bij partijen met jeugdtempo. Hij zal tevens een instructie maken voor het instellen van de digitale wedstrijdklokken. Verder  een wijzigingsvoorstel voor de puntenwaardering voor indeling in de C-groep. Ook de prijsuitreiking c.q. de daarvoor beschikbare prijzen zullen worden herzien.

Secretaris Dick van Buuren zal oud-leden attent maken en uitnodigen voor deelname aan de schaaksoos in het Facet waar momenteel ook de thuiswedstrijden voor Krimpen 1 worden gehouden. Kom ook eens langs op de betreffende zaterdagmiddagen om de sfeer te proeven en als geestelijke ondersteuning van onze spelers.

Tenslotte is er een eerste voorzichtige aanzet gegeven voor het vieren van ons 90-jarige jubileum in November 2016. Inmiddels zijn door het dagelijks bestuur al enige voorstellen ingediend die verder zullen worden uitgewerkt. Uiteraard zullen wij iedereen daarover tijdig en uitgebreid op de hoogte houden. Het belooft in ieder geval een groots gebeuren te worden waar ook externe contacten een rol in zouden kunnen spelen.

Jullie zullen voortaan regelmatig en in principe in iedere OGG worden geïnformeerd over alle nieuwe en belangrijke zaken op schaakgebied en SV Krimpen betreffende.

Arjen Postma voorzitter

Terug naar de inhoudsopgave


Aanvang en beëindiging lidmaatschap

Alvorens definitief lid te worden is vrijblijvend ter kennismaking gedurende enkele weken deelname aan de interne competitie mogelijk.
Men kan zich hiervoor en voor het definitieve lidmaatschap aanmelden bij de secretaris (Zie"Bestuur en medewerkers" op de laatste pagina)

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Terug naar de inhoudsopgave

Van de penningmeester

In het vorige nummer van OGG ben ik ingegaan op de KNSB-reiskostenregeling en de kosten voor de deelname aan de KNSB-competitie. Daarop zijn geen vragen gekomen, dus veronderstel ik dat het duidelijk is en dat daarmee de discussie kan worden gesloten.

Ten aanzien van de contributie betalingen moet ik toch melding maken van een groeiende post openstaande contributies, die veel te hoog is opgelopen.
Over de contributiebetaling is in Artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement vastgelegd:
1.  Elk lid verplicht zich om de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen.
2. De contributie vangt aan in de eerste kalendermaand, volgende op die waarin het kandidaat-lid zich heeft  aangemeld.
3. De hoogte van de contributie alsmede de periode, waarover deze verschuldigd is, wordt door de algemene  ledenvergadering vastgesteld.  

Leden die niet in staat zijn de volle contributie aan het begin van het seizoen te betalen kunnen een beroep doen op art. 6 punt 6:
6.Het bestuur kan, wanneer het daartoe bijzondere reden aanwezig acht, uitstel, vermindering of vrijstelling van  contributiebetaling verlenen.

Het bestuur beraad zich over maatregelen waarmee betalingsachterstanden kunnen worden vermeden, cq tot een minimum kunnen worden teruggebracht.

Adri van der Waal

Terug naar de inhoudsopgave

Van de redactie

OGG nr 210 van oktober 2011 luidde een nieuw tijdperk in voor ons aller clubblad. Mede noodzakelijk geworden door sterk verhoogde drukkosten werd een aanpassing aan de moderne informatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van een digitale OGG. Het blijkt eern goede greep te zijn geweest. Het aantal bezoekers direct na het verschijnen is groot en ook oude OGG's blijken nog regelmatig bekeken te worden.
Toch blijft de papieren OGG voorlopig nog bestaan. Een vereenvoudigde productie maakt het mogelijk om leden die dit wensen voor een bijdrage van 3 euro per nummer een tastbaar OGG in handen te geven. D

De inhoud van de digitale en de papieren OGG is nagenoeg gelijk. Nog steeds vormen verslagen van toernooien en externe wedstrijden de hoofdmoot en dat is eigenlijk ook wel logisch want ze vormen een belangrijk onderdeel van ons schaakleven. Toch zou een gevarieerder inhoud goed zijn voor OGG. Zo zijn er bijvoorbeeld legio uitspraken van oude en jonge schaakgrootheden die als bladvulling de inhoud zouden kunnen verlevendigen. Enkele regels zeggen soms meer dan een paginagroot verhaal. De eerstvolgende OGG verschijnt in mei dus iedereen heeft ruim voldoende tijd om wat op dit gebied te verzamelen. En als het dan toch verzameld is stuur het dan ook even naar mij door. De vraag naar bladvulling betekent overigens niet dat paginagrote artikelen niet welkom zijn!

Henk Verver


Interne competitie

Terug naar de inhoudsopgave

Snelschaakkampioenschap 2014

Op maandagavond 22 december kwamen weer bijna alle facetten van de schaaksport aan bod. Onverwachte en soms onverdiende overwinningen, nederlagen waarbij in een split-second een volkomen gewonnen stelling in een puinhoop veranderde, 5 minuten waarin de klok voor de laatste minuut in de beleving van de speler slechts een seconde nodig had, dames die niet geofferd maar gewoon weggegeven werden en nog veel andere verrassingen.
Wat ontbrak waren discussies over hangende vlaggen en dergelijke ongemakken. De digitale klokken kennen dit soort problemen niet en dat is zeker geen gemis.

Al na 10 ronden was de strijd om het kampioenschap beslist maar de elfde ronde werd er op alle borden nog gepoogd de eigen score nog wat op te vijzelen. Dit lukte ook Harold van Dijk die daarmee de maximale 11 punten haalde en met drie punten voorsprong op Marcel Glissenaar en Joop Huijzer overduidelijk zijn titel kon prolongeren.
Spelers die niet aan de interne competitie meedoen werden automatisch in de A-groep ingedeeld en gezien de resultaten was dat een zeer juiste beslissing.
David Berendsen was met 7 punten de beste B-groeper maar had dit te danken aan een betere WP en SB score dan Remko Moerkerken die eveneens op 7 punten eindigde.
Nico van Walsum kwam met 5,5 punt als beste C-groeper uit de bus maar ook hier besliste WP en SB, nu ten nadele van Thomas Boeren.


De snelle schakers. Foto: Dick van Buuren

Klik op Swissmaster voor de ranglijst en de onderlinge resultaten per ronde en per deelnemer.

Klik op fotoserie voor een reportage in beeld van Rob Doolaard.

Eindstand
Naam Groep
Score
Rating
TPR
W-We
WP
SB
Nr
A B C
1
FM van Dijk, Harold A
11.0
2324
2736
+0.96
74.5
74.5
2
Glissenaar, Marcel A
8.0
2045
2063
+0.39
75.0
51.25
3
Huijzer, Joop A
8.0
1930
2008
+1.16
73.0
47.0
4
Pols, Arne A
7.5
1864
1942
+1.31
73.5
44.5
5
Berendsen, David B
7.0
1672
1902
+3.19
77.5
44.0
6
Moerkerken, Remko B
7.0
1816
1799
+0.04
72.5
40.0
7
Casteleijn, Diederick A
6.5
1836
1859
+0.50
74.5
36.75
8
Verhoog, Rick A
6.5
1875
1872
+0.14
71.0
35.25
9
Greevenbosch, Henk A
6.5
1888
1825
-0.66
70.5
37.25
10
Pols, Wiggert A
6.5
1659
1809
+2.19
69.0
34.25
11
van Duin, Frits A
6.0
1887
1810
-0.85
71.0
31.0
12
Denneman, Jildert B
6.0
1381
1762
+4.70
67.5
33.0
13
Romkes, Gosse A
6.0
2000
1782
-2.64
66.0
32.5
14
Riemens, Meike B
6.0
1303
1697
+4.76
60.5
28.5
15
van Walsum, Nico C
5.5
1646
1594
-0.48
58.0
23.25
16
Boeren, Thomas C
5.5
1685
1512
-2.09
52.0
19.75
17
van Nieuwenhuizen, Hans B
5.0
1831
1713
-1.56
70.5
26.75
18
Elezovic, Jusuf C
5.0
1762
1552
-2.34
56.5
19.0
19
ten Brinke, Jan B
5.0
1722
1563
-1.72
55.5
18.25
20
Blokland, Hans B
5.0
1657
1482
-2.26
55.0
19.5
21
Doolaard, Floris B
5.0
1548
1586
+0.42
54.0
18.0
22
van der Valk, Joost C
5.0
1250
1488
+2.40
53.5
22.0
23
Postma, Arjen C
5.0
1399
1543
+1.60
50.0
19.5
24
Hoogenboom, Eduard C
5.0
1755
1465
-3.39
50.0
18.5
25
Verver, Henk C
5.0
1598
1350
-3.03
46.0
16.0
26
Schenker, Robin C
4.5
1301
1441
+1.13
50.5
17.5
27
Hoogervorst, Evert C
4.0
1451
1304
-2.07
48.0
11.5
28
van Buuren, Dick C
4.0
1386
1369
-0.53
48.0
11.0
29
Haliwela, Michael C
3.0
1300
1226
-1.14
46.5
11.0
30
Petiet, Koos C
3.0
1200
1233
+0.05
45.0
11.0
31
Heukels, Theo C
3.0
1199
1218
-0.10
45.0
11.0
Terug naar de inhoudsopgave

Van de Interne wedstrijdleider.

Groep A
In de A groep ging het in de eerste periode als vanouds weer tussen Rob van Keulen en Peter Glissenaar. Ondanks dat we al weer gestart zijn met de tweede periode is de stand halverwege nog niet compleet. Door een later intredende Joop Huijzer, veel bondswedstrijden (ook uit) op maandag, afgebroken partijen en goed presteren in de RSB beker moet er nog één partij gespeeld worden.
Wat al wel duidelijk is zijn de degradanten. Bert ten Wolde had het na zich een aantal keer gehandhaafd te hebben erg zwaar en mag het een niveau lager proberen. Naast hem kwam Wiggert Pols net tekort om er in te blijven.

Bijna eindstand A-groep 2014/2015 P1
Nr Naam Score Prt SB WP %
1 Rob van Keulen 8 11 38.25 57 73
2 Peter Glissenaar 7.5 10 36.75 52 75
3 Gosse Romkes 7 11 30.75 58 64
4 Hans van Nieuwenhuizen 6.5 11 32.25 58.5 59
5 Pieter Sturm 6.5 11 31 58.5 59
6 Joop Huijzer 5.5 10 23.75 52 55
7 Michel van Cappellen 5.5 11 26.25 59.5 50
8 Jason Zondag 5.5 11 26 59.5 50
9 Arne Pols 5 11 28.25 60 45
10 Jan Sluiter 3.5 11 17.75 61.5 32
11 Wiggert Pols 3 11 12.25 62 27
12 Bert ten Wolde 1.5 11 5.75 63.5 14
Terug naar de inhoudsopgave

Groep B
Meest ingrijpend in deze groep was natuurlijk het plotselinge overlijden van André Schols. Na negen partijen stond hij onderaan en dat zat hem niet lekker, maar iedere keer kwam hij weer vol goede moed achter het bord.
Bovenaan ging de strijd tussen Floris Doolaard en Ton Dulk. Floris liet uiteindelijk de minste punten liggen (één tegenTon Dulk en een halve tegen Meike Riemens) en werd zo kampioen van de B groep. Achter hem werd de tweede plaats gedeeld door Ton Dulk en David Berendsen, mede doordat Ton de duels met Floris en David had gewonnen had hij beduidend meer SB punten dan David en legde hij beslag op de tweede promotie plek.
Ook onderin woede een felle strijd, maar dan om in de groep te mogen blijven in plaats van er uit te gaan. Ook hier moesten de Sonneborn-Berger punten de doorslag geven. Drie spelers eindigden uiteindelijk met vier punten waaronder Hans Blokland die daar vooraf als degradant uit de A groep niet op gerekend had. Hij degradeert samen met Jildert Denneman.  Meike Riemens, waar zo’n halfje tegen de kampioen al niet goed voor is, mag nog minimaal een half jaartje blijven.

Eindstand B-groep 2014/2015 P1
Nr
Naam
Score
Prt
SB
WP
%
1
Floris Doolaard
9.5
11
46.5
56.5
86
2
Ton Dulk
8.0
11
42.5
58.0
73
3
David Berendsen
8.0
11
36.5
58.0
73
4
Remko Moerkerken
6.0
11
27.0
60.0
55
5
Arjan Terlouw
6.0
11
27.0
60.0
55
6
Jan ten Brinke
5.5
11
25.0
60.5
50
7
Adri van der Waal
5.0
11
20.5
61.0
45
8
Kees Vroegindeweij
4.5
11
22.0
61.5
41
9
Meike Riemens
4.0
11
20.0
62.0
36
10
Hans Blokland
4.0
11
18.75
62.0
36
11
Jildert Denneman
4.0
11
16.75
62.0
36
12
Andree Schols
1.5
11
7.5
64.5
14
Terug naar de inhoudsopgave

Groep C
Veel nieuwe gezichten dit jaar in de C groep. Aan het begin van het seizoen waren er al Evert Hoogervorst en Thomas Boeren. Lopende het seizoen kwamen daar nog Rob Scherjon, Michael Haliwela en Robin Schenker bij.
In deze groep heb je spelers die graag veel spelen een van hen is Nico van Walsum. Hij miste alleen de eerste twee ronden maar was daarna 16 ronden achtereen aanwezig. Daar in vergaaarde hij dusdanig veel punten dat hij bovenaan de ranlijst kwam te staan en derhalve kampioen van de C groep werd. Achter hem werd Eduard Hoogenboom met slechts negen partijen intern (maar ook nog 4 externe op maandagavond) tweede. De derde plek was voor eerder genoemde Thomas Boeren die ondanks een flink aantal jaren afwezigheid nog niet verleerd is. Hij legde beslag op de prijs voor beste speler uit de categorie C2.

Eindstand C-groep 2014/2015 P1
Nr Naam Sub
W
R
V
Prt
Keizer
Score

%

SB
     
totaal
gemidd,
1 Nico van Walsum C1
11
4
1
16
756.5
47.28
13.0
81
80.50
2 Eduard Hoogenboom C1
7
1
1
9
394.5
43.83
7.5
83
34.00
3 Thomas Boeren C2
8
2
2
12
523.5
43.63
9.0
75
47.75
4 Jusuf Elezovic C1
10
3
2
15
645.0
43.00
11.5
77
61.00
5 Jan Buis C1
7
10
17
668.5
39.32
12.0
71
70.25
6 Mark Paul C1
1
1
35.0
35.00
0.5
50
6.50
7 Joost van der Valk C1
5
4
3
12
390.5
32.54
7.0
58
47.25
8 Andree Grootenboer C1
3
3
2
8
247.0
30.88
4.5
56
27.75
9 Martijn de Jong C2
3
2
5
153.0
30.60
3.0
60
14.50
10 Eric Hill C1
7
1
5
13
378.0
29.08
7.5
58
37.50
11 Dick van Buuren C1
5
6
5
16
462.0
28.88
8.0
50
52.00
12 Arjen Postma C1
5
3
4
12
338.0
28.17
6.5
54
39.25
13 Evert Hoogervorst C2
5
4
4
13
349.0
26.85
7.0
54
40.25
14 Ed Hermans C1
6
1
6
13
338.0
26.00
6.5
50
34.75
15 Ed Singeling C2
4
3
4
11
277.0
25.18
5.5
50
28.25
16 Henk Stam C1
5
1
5
11
263.0
23.91
5.5
50
24.25
17 Rob Scherjon
3
1
4
8
184.0
23.00
3.5
44
25.00
18 Anton van der Palen C2
3
3
6
134.0
22.33
3.0
50
9.50
19 Theo Heukels C1
4
3
4
11
245.0
22.27
5.5
50
17.50
20 Aart van der Wal C1
2
4
4
10
222.5
22.25
4.0
40
28.00
21 Henk Verver C1
3
5
5
13
274.5
21.12
5.5
42
31.50
22 Michael Haliwela
1
1
2
4
84.0
21.00
1.5
38
7.50
23 Jos Visser C1
3
5
8
154.0
19.25
3.0
38
14.50
24 Jan van der Ham C2
1
1
2
38.0
19.00
1.0
50
1.00
25 Peter de Weerd C2
4
1
5
10
185.0
18.50
4.5
45
13.75
26 Arie de Kwant C2
5
2
7
14
239.5
17.11
6.0
43
9.75
27 Jan Bus C2
3
2
5
79.5
15.90
1.5
30
8.50
28 Koos Petiet C2
6
10
16
239.0
14.94
6.0
38
12.00
29 Robin Schenker
2
3
5
74.0
14.80
2.0
40
1.00
30 Ries Jansen C2
2
1
4
7
98.5
14.07
2.5
36
6.50
31 Andree Tukker C2
2
4
6
78.0
13.00
2.0
33
3.50
32 Leo Koot C2
2
5
7
43.0
6.14
1.0
14
4.25
33 Lars Rook C2
1
5
6
36.0
6.00
1.0
17
0.00
34 Wim de Vries C2
1
5
6
36.0
6.00
1.0
17
0.00
35
Herman Reemeijer
C2
10
10
0.0
0.00
0.0
0
0.00

Remko Moerkerken


Externe competitie
Terug naar de inhoudsopgave

Teamprogramma en resultaten 2014/2015

In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten per wedstrijd en bij de nog niet gespeelde partijen een T (=thuiswedstrijd) of een U (=uitwedstrijd).
In de vierde kolom staat onder MP het cumulatieve aantal wedstrijdpunten

Krimpen 1 KNSB 3F
datum
BP
MP
tegenstander
za 27 sep
4
1
HTV
za 1 nov
1
De Pion 2
za 22 nov
3
1
HWP SvG 2
za 13 dec
6
3
HWP SvG 3
za 7 feb
U
Promotie
za 7 mrt
T
Sliedrecht
za 21 mrt
T
D4
za 11 apr
U
LSG 4
za 25 apr
T
Rijswijk
 
Krimpen 2 RSB 1B
datum
BP
MP
tegenstander
vr 10 okt
5
2
3-Torens 1
ma 3 nov
4
Erasmus 1
ma 24 nov
5
6
Onesimus 1
ma 5 jan
8
De IJssel 1
ma 9 feb
T
Moerkapelle 1
do 12 mrt
U
Sliedrecht 3
ma 13 apr
T
SO Rotterdam 2
   
 
   
 
     
Krimpen 3 RSB 2A
datum
BP
MP
tegenstander
do
25 sep
2
Ashtapada 1
ma
13 okt
5
4
Erasmus 2
ma
10 nov
7
6
Maassluis 1
di 9 dec
6
Papendr/Albl 1
ma 26 jan
8
8
HZP Schiedam 2
di 17 feb
U
Dordrecht 3
ma 16 mrt
T

HI Ambacht 1

 
Krimpen 4 RSB 2B
datum
BP
MP
tegenstander
mavr
29 sep
0
Zwijndrecht 1
ma
27 okt
0
Overschie 2
ma
17 nov
3
0
Messemaker 3
ma
15 dec
2
3-Torens 2
vr
6 feb
U
Charl Europ 5
ma
2 mrt
T
Fianchetto 2
vr
27 mrt
U
Moerkapelle 2
Krimpen 5 RSB 4A
datum
BP
MP
tegenstander
ma
22 sep
vrije ronde
ma
13 okt
0
Spijkenisse 6
ma
10 nov
0
SOF/DZP 3
ma
8 dec
4
1
Bardr/IJsselmnd 4
ma
26 jan
1
1
Messemaker 5
ma
16 feb
T
Dordrecht 5
do
19 mrt
U
Sliedrecht 4
 
Krimpen 4tal RSB VD
datum
BP
MP
tegenstander
ma
6 okt
2
Dordrecht V2
ma
3 nov
4
De IJssel V1
di
25 nov
1
4
DWD
ma
5 jan
4
DWD
ma
9 feb
U
De IJssel V1
di
10 mrt
U
Dordrecht V2
         
     

Terug naar de inhoudsopgave


Uitgeschakeld in de KNSB beker

De 2e ronde van het KNSB bekertoernooi speelden wij tegen De Combinatie uit Asten, Brabant. Een team dat net als wij uitkomt in de 3e klasse KNSB en tijdens de bekerwedstrijden versterkt wordt met IM Frans Cuijpers. Vanwege de reistijd besloten we in onderling overleg om op een zaterdag te spelen. Een mooie gelegenheid onze jonge team 1 spelers mee te laten spelen die zo wat extra ervaring op kunnen doen.
Het werd een spannende wedstrijd waarin de verdedigers aan het langste eind trokken. Als eerste was Gosse klaar die een beetje ongemakkelijk stond  na de opening maar hij herstelde zich goed met een snelle remise als resultaat.
Aan de overige borden ging het er een stuk pittiger aan toe. De tegenstander van Alexander offerde een stuk voor een gevaarlijke koningsaanval. Ik had volstrekt geen idee of het objectief gezien een goed offer was maar het leek in ieder geval kansrijk. Kevin offerde een pion voor een langdurig initiatief en aan mijn bord deed ik hetzelfde. Onduidelijke maar leuke en interessante stellingen.
Ik geloof dat Alexander daarna als eerste klaar was. Hij ving de aanval van de tegenstander goed op en kreeg de angel uit het aanvalsspel. Na ruil van diverse stukken werd duidelijk dat Alexander deze vis op het droge ging trekken. Een mooie overwinning tegen een sterke tegenstander!
Intussen was het Kevin niet gelukt om voordeel te behalen uit zijn kansrijke stelling. Zijn voorwaartse drang duurde net een paar zetten te lang en iets te laat kreeg hij in de gaten dat hij het over een andere boeg moest gaan gooien en dat het tijd werd om te gaan verdedigen. Toen hij dat eenmaal in de gaten kreeg was het eigenlijk al te laat. Een interessante en leerzame partij.
Net als de vorige keer was ik als laatste nog aan het spelen. Toen won ik vanuit een verloren stelling en nu gebeurde het omgekeerde. Ik miste de winnende voortzettingen en kreeg daardoor mijn tegenstander niet mat. Onder druk van de klok speelden we beiden in de beslissende fase afwisselend sterke en zwakke zetten. Hoe dan ook toen de rookwolken waren opgetrokken kon ik opgeven. Dat deed ik natuurlijk niet, ik vluggerde nog even verder in een glad verloren toreneindspel. De enige beloning die ik na afloop had was een notatievel met een interessante en bij vlagen goed gespeelde partij.
Niet getreurd, het was leuk en gezellig. Maar dit jaar zijn we klaar met bekeren.

Harold van Dijk

KNSB bekerwedstrijd 2e ronde 6 december 2014
bord
De Combinatie
2197
- Krimpen
2045
2½-1½
1
IM Frans Cuijpers 
2424
- FM Harold van Dijk
2324
1 - 0
2
Rob Aarts
2121
- Gosse Romkes
2000
½-½
3
Egbert Clevers
2079
- Kevin Nguyen
1950
1 - 0
4
Maurice Swinkels 
2162
- Alexander Janse
1906
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen bekert door in de RSB

Door een 2,5-1,5 overwinning op Papendrecht/Alblasserdam gaat Krimpen door naar de 2e ronde RSB Beker.

Hans van Nieuwenhuizen blunderde tegen Bert Terlouw een stuk weg door zijn dame op het verkeerde veld te posteren. Dat was een slechte start.
Vervolgens remiseerde Joop Huijzer tegen Meinte Smink. Eerst kreeg Joop een geisoleerde pion.  Toen echter de lopers van ongelijke kleur op het bord kwamen was de remise onvermijdelijk.
Jan Sluiter speelde een voortreffelijke partij. Hij vlocht verschillende maffe grappen in de stelling. Toen hij op g7 met de loper kon inslaan was het pleit snel beslecht door een beslissende koningsaanval.Dat leverde een dame op.
Rick Verhoog speelde een spannende partij. Uiteindelijk kwam een toreneindspel op het bord, dat in tijdnood niet goed werd behandeld door zijn tegenstander. Al met al een niet ongelukkige winst. Het zag er lang naar uit dat vluggertjes de beslissing zouden moeten brengen. Wedstrijdleider Remko Moerkerken had daarover al afspraken gemaakt met de beheerder van de Tuyter.

Hans van Nieuwenhuizen

Krimpen RSB beker
1866
- Papendr/Albl.dam
1793
2½-1½
Joop Huijzer
1930
- Meinte Smink 1910
½-½
Hans van Nieuwenhuizen
1831
- Bert Terlouw 1873
0 - 1
Rick Verhoog
1875
- Hans van de Beukel 1745
1 - 0
Jan Sluiter
1828
- Jo Pattinama 1643
1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen ronde verder in RSB Beker

Door een vrij gemakkelijke 0,5-3,5 overwinning op De IJssel heeft ons RSB team de derde ronde in de RSB Beker bereikt. Na een uur stond Jan Sluiter al een stuk tegen een pion voor. Een kansloze stelling voor tegenstander Leon Jacobse.
Frits van Duin haalde het eerste punt binnen. Frank van de Pavoordt offerde een kwaliteit en koos vervolgens een verkeerde voortzetting.
Omdat Jan ook  daarna snel won stonden wij al vroeg op 0-2.
Ikzelf bood toen maar remise aan in een gelijke stelling. Dat werd natuurlijk geweigerd. Binnen enkele minuten werden de dames geruild en zag mijn tegenstander dat er mogelijk maar één kon winnen en dat was hij niet. Hij bood derhalve remise aan, dat ik in het teambelang accepteerde. De buit was binnen.
Joop Huijzer kwam een pion achter in een dubbel toreneindspel. Zorgvuldig  won hij de pion terug en was het remiseachtig. In tijdnood koos Pim te Lintelo echter het verkeerde plan en voerde Joop de partij alsnog naar winst.

Nou kijken of wij na het kerstdiner en de oliebollen in staat zijn op 5 januari De Ijssel in Moordrecht met acht man weer te verslaan. Dat moet denk ik kunnen. Krimpen 2 is immers niet voor niets de ongeslagen koploper in de eerste klasse RSB.

Hans van Nieuwenhuizen

 

Individuele uitslagen RSB beker tweede ronde  15 december 2014
Bd
De IJssel
1867 -
Krimpen
1869 ½-3½
1
Pim te Lintelo
1891 -
Joop Hijzer
1930 0 - 1
2
Frank Visser
1906 -
Hans van Nieuwenhuizen
1831 ½-½
3
Frank van de Pavoordt
1844 -
Frits van Duin
1887 0 - 1
4
Leon Jacobse
1828 -
Jan Sluiter
1828 0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave
Sinterklaas is al in het land!

Krimpen 1 heeft afgelopen zaterdag 1 november de schakers van De Pion 2 uit Roosendaal getrakteerd op een wel heel vroege pakjesavond. De helft van ons vlaggenschip was in Sinterklaas stemming deze zaterdag. Of dit nu kwam door de voortdurende Zwarte Pieten discussie of de late zomerzon die de concentratie deed verslappen, feit was dat we heel vrijgevig waren.
De grootste surprise werd geproduceerd door onze puntenmachine Harold. Totaal onverwacht gaf hij in goede stelling een stuk cadeau. Toen Ivo Kok de surprise volledig had uitgepakt stond Harold mat. Een onverwachte domper voor Krimpen. Aan bord 8 viel Rob van Keulen in voor de zieke Alexander. Na een mislukte opening kreeg Rob toch een gewonnen stelling. In 1 zet kon de partij beslist worden, geforceerd torenwinst en einde partij. Rob miste dit maar hield nog steeds een gewonnen stelling over. Als een echte Sinterklaas besloot hij de partij  in de schoen van Marc Naalden cadeau te doen. Met een blij gezicht stond Marc bij de schoorsteen om zijn cadeau in ontvangst te nemen.
Aan bord 1 vocht Marcel Glissenaar zich naar een goede stelling. Tijdens de afwikkeling las Marcel te lang in Het Grote Boek en beloonde het goede gedrag van Jos Kuypers met een half punt. Broer Peter Glissenaar overspeelde aan bord 2 zijn tegenstander. In plaats van de roe te hanteren en de partij uit te schuiven liet Peter zijn voordeel glippen. Jordy Schouten ontvlocht de strik en met een glimlach werd de remise in ontvangst genomen.
De andere helft van het team was niet bevangen door het Sinterklaas virus. Toch liep ook hier niet alles regelmatig. Wellicht de beste prestatie werd geleverd door Kevin Nguyen aan bord 6. Met wit viel hij aan op de koningsvleugel terwijl zijn tegenstander zijn heil zocht op de damevleugel. De koningsaanval sloeg eerder door en Kevin haalde een verdiend punt binnen. Jason Zondag speelde een gedegen partij aan bord 7. Een pion werd vlak na de opening gewonnen en de winst werd overtuigend binnen gehaald. Gosse Romkes en Pieter Sturm aan bord 4 en 5 waren nog in de strijd. Even leek het er op dat we met 2 remises nog een gelijkspel zouden binnen hengelen. Gosse weerstond een zwart front van a,b.c en d pionnen die als een stoomboot op hem afkwamen. Hij wist een gat in de boeg te schieten (pionwinst) maar wist het schip niet tot zinken te brengen met remise als resultaat.Cees IJzermans wist in een dame eindspel tegen Pieter een glorieuze intocht van de witte koning bewerkstelligen. De Goedheilige Man kwam zegevierende de zwarte stelling binnen waarmee het feest voor De Pion compleet was.
Met een volgeladen zak vol pakjes van halve en hele punten aanvaarden de gelukkige Roosendalers de thuisreis. Hopelijk is Het Witte Paard 2 uit Sas van Gent al in de voorbereiding voor onze pakjesavond op 22 november, we zijn er aan toe!

Peter Glissenaar

Individuele uitslagen tweede ronde 1 november 2014

Krimpen 1
2047
-
De Pion 2
1986
3½-4½
1
Marcel Glissenaar
2045
-
Jos Kuijpers
2053
½-½
2
Peter Glissenaar
2113
-
Jordy Schouten
2011
½-½
3
Harold van Dijk
2324
-
Ivo Kok
2008
0 - 1
4
Gosse Romkes
2000
-
Robert Schuermans
2024
½-½
5
Pieter Sturm
2039
-
Cees IJzermans
1970
0 - 1
6
Kevin Nguyen
1950
-
Ngo Hin Cheng
1935
1 - 0
7
Jason Zondag
1963
-
Benny Onrust
1981
1 - 0
8
Rob van Keulen
1941
-
Marc Naalden
1910
0 - 1


Kevin Nguyen levert beste prestatie in Krimpen 1 - De Pion 2
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen laat kans voor open doel liggen

Het kostte uw verslaggever wat moeite om zich tot het schrijven van dit verslag te zetten. Laat ik maar meteen de samenvatting van onze nederlaag geven. Het Witte Paard 2 uit Sas van Gent trad aan met 2 invallers, aan bord 1 en bord 8. Deze partijen gingen beide verloren voor Krimpen. Voeg dit bij de verrassende verliespartij van ons kanon Harold en zie daar de oorzaak van onze nederlaag. De rest van het team presteerde goed en er had zelfs nog een gelijkspel ingezeten.

Even langs de borden:
Uw verslaggever aan bord 1 kreeg De Leeuw tegen zich. Nu is die variant die zwart speelde door Harold weerlegd. Echter kon ik me weinig van de analyses herinneren en besloot op een schijnbaar iets beter staand dameloos middenspel in te laten. Al snel vervlakte de stelling en was zwart degene met winstkansen. Dat werd snel door mijn tegenstander uit genut.
Aan bord 2 leed Harold zijn tweede opeenvolgende nederlaag; een unicum. Hij kwam minder uit de opening en moest verdedigen, iets wat hem minder ligt dan aanvallen. Zijn tegenstander speelde het actief en overrompelde de zwarte koningsstelling.
Gosse Romkes leverde een goede partij af aan bord 3. Hij won een pion en leek op weg naar de winst. Om een blokkade stelling op te heffen offerde Gosse een kwaliteit en hield hier 2 pionnen als compensatie over. Toen hij pardoes een van de pionnen weg gaf, leek hij in verlies gevaar te komen, maar met een aardige combinatie stelde hij de remise veilig.
Marcel Glissenaar aan bord 4 bracht de enige overwinning binnen deze middag. In de opening offerde hij een pion voor wat tegenspel op de damevleugel. Zijn tegenstander blunderde (of offerde?) een stuk en na wat halsbrekende verwikkelingen wist Marcel de beslissende eindstoot uit te delen. Een sterke overwinning op een van de grote talenten van HWP.
Jason speelde dit keer aan bord 5 tegen de Zeeuw met de hoogste rating. Hij leverde een modelpartij af en drukte zijn tegenstander met 2 opstoomde centrumpionnen in het nauw. De afwikkeling waarbij de dames en beide torens van het bord verdwenen was correct. Met een pluspion in een loper-paard eindspel lag een Krimpense zege binnen handbereik. Had Jason maar Ld4 gespeeld in plaats de h pion dan was het volle punt binnen geweest. Nu moest hij berusten in remise. In principe natuurlijk een goed resultaat gezien de rating verhouding; Jason is nu topscoorder van Krimpen 1 met 2,5 uit 3.
Onze youngsters speelde aan bord 6 en 7. Kevin deed iets fout in de opening en kwam slecht te staan. Kees nieuwelink speelde het niet nauwkeurig en Kevin wist zich te herstellen en won nog bijna de partij, maar ook hier remise als eindresultaat. Alexander speelde tegen de routinier Provoost aan bord 6 een wisselende partij. Hij leek een iets betere stelling op te bouwen maar kwam in het eindspel wat minder te staan. Dit verhinderde hem echter niet om een solide remise op te tekenen.
Helaas mistte Pieter aan bord 8 een klein pionzetje wat direct een stuk verloor. Een onnodige nederlaag want hij kon bijna de gehele partij bogen op een betere stelling.

Krimpen wist dus niet de geboden kans voor open doel (2 invallers bij HWP) te verzilveren. Moet er nu een spoed overleg volgen na 2 verloren wedstrijden? Staat de teamleider alla Guus Hiddink onder druk? Moet het bestuur ingrijpen?

Nee, we laten ons niet gek maken en gaan voor revanche op 13 december tegen het 3e team van HWP. Een overwinning dan zou een passend antwoord zijn.

Peter Glissenaar

Individuele uitslagen derde ronde 22 november2014
Bd
HWP Sas van Gent 2
2099 -
Krimpen 1
2043 5 - 3
1
Pieter Steen
2093 -
Peter Glissenaar
2113 1 - 0
2
David Roos
2112 -
Harold van Dijk
2324 1 - 0
3
Wouter Ghyselen
2104 -
Gosse Romkes
2000 ½-½
4
Renzo Ducarmon
2115 -
Marel Glissenaar
2045 0 - 1
5
Fabian Hulpia
2153 -
Jason Zondag
1963 ½-½
6
Kees Nieuwelink
2137 -
Kevin Nguyen
1950 ½-½
7
Harry Provoost
2034 -
Alexander Janse
1906 ½-½
8
Bert Geys
2043 -
Pieter Sturm
2039 1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Klinkende overwinning

Voor het eerst dit seizoen kon Krimpen 1 meevallers noteren in de wedstrijd tegen HWP 3 uit Sas van Gent. We hebben al veel gespeeld tegen verschillende teams van HWP in het verleden; van het eerste tot zelfs het vierde team. Deze vereniging brengt altijd sterke teams op de been. Het zijn schaaknomaden uit Belgie en Nederland verenigt. Hierdoor heeft deze schaakvereniging geen interne competitie en is het opvallenderwijs toch een bloeiende schaakvereniging. Dit besprak ik met voorzitter Marnix van der Zalm, na zijn partij aan bord 1 tegen mijn broer.

Marnix had een verkeerde openingsopzet van Marcel benut om een sterke vrije d pion te creeren. Marcel kon niet meer onder de druk uitkomen en dat leidde tot dame verlies, wat natuurlijk direct opgave betekende.

Aan bord 2 dit keer onze topscoorder Jason. In een stand waar hij enkele pionnen voorkwam, wist zijn tegenstander binnen te komen met dame en paard en de Krimpense koning te bedreigen. Jason offerde de kwaliteit om enigszins uit de problemen te komen. Toch leek de Zeeuwse stelling beter toen onverwachts een remise aanbod onze kant opkwam. Dit werd onmiddellijk geaccepteerd, de eerste meevaller was daar.

Aan bord 3 speelde uw verslaggever een bekende variant. De plaatsing van de paarden is bekend, maar juist in deze stelling had ik voor een andere opstelling moeten kiezen. Na 3 tempo's verloren te hebben kwam ik op het goede plan. Een remise aanbod werd geaccepteerd daar wit niet meer beter stond.

Harold van Dijk trof de sterkste tegenstander van HWP, Marc Lacrosse aan bord 4. Een tweede meevaller dat de opstelling zo goed uitpakte. Dat Harold zijn kruit heeft gedroogd en weer van plan is om veel te scoren bleek deze middag. Zorgvuldig bereikte hij 2 voordeeltjes, het loperpaar en een geisoleerde vijandelijke pion. Nauwkeurig wist hij dit in het eindspel te verzilveren, een sterke overwinning van Harold.

Gosse Romkes verraste zijn tegenstander met zijn openingskeuze. Gosse belandde wel in een gedrukte stelling, maar had inmiddels een pion gesnaaid ter compensatie. Stug verdedigend hield hij stand tot Rudy van der Wynkele gruwelijk in de fout ging. Terwijl Gosse in tijdnood zat, verbruikte hij al zijn bedenktijd en ging zelfs door zijn vlag op de 35e zet (met 40 zetten als target) in een stelling die zeker niet slechter was voor de Zeeuwse Belg. Meevaller nummer 3 aan bord 5.

Kevin Nguyen speelde aan bord 6 tegen de routinier van HWP 3. Net voor de wedsstrijd begon vroeg Kevin wat hij eigenlijk tegen een bepaalde variant moest spelen. Een korte instructie van 2 minuten door Harold bleek meevaller nummer 4 te zijn. Dit kwam namelijk zo op het bord! Dit kom je natuurlijk zelden tegen. Na een felle strijd bracht Kevin de overwinning binnen. Meevaller nummer 4.

Alexander Janse trok onbevangen ten aanval tegen een witte koning die naar de damevleugel uitgeweken was. Hij liet zijn eigen koning nog in het midden en ook zijn koningsvleugel was niet ontwikkeld. Dit was het sein voor wit om met zijn pionnen op de koningsvleugel naar voren te stormen. Beide spelers waren dus uit op de vijandelijke koning. Frans Snijders heeft de winst ergens gemist en wat later nam hij niet de mogelijkheid om remise te maken door eeuwig schaak. In plaats daarvan deed hij een winstpoging die uitliep op een catastrofe, hij liep zelf mat! Goed blijven vechten is het motto van Alexander wat Krimpen nog een punt opleverde. Meevaller nummer 5.

Pieter Sturm diende De Leeuw te bestrijden; een openingsopzet die geboren en opgegroeid is in Sliedrecht en omgeving. De variant die Pieter diende te temmen wordt "De klauw van de leeuw" genoemd. Dreigend komt zwart opzetten op de koningsvleugel, maar Erik van der Wynkele (inderdaad de broer van Rudy aan bord 5) liet zijn koning in het midden. Na goed zijn gehele witte leger neergezet te hebben, volgde een stukoffer wat als een zweep de leeuw temde. Teruggedrongen in zijn kooi accepteerde de leeuw zijn nederlaag.

Zo werd de laatste wedstrijd van het jaar afgesloten met een klinkende 6-2 overwinning. Volgende wedstrijd is pas op 7 februari uit tegen Promotie in Zoetermeer.

Peter Glissenaar


Theo registreert en regisseert de klinkende overwinning
Foto: Dick van Buuren

Individuele uitslagen vierde ronde 13 december 2014
Bd
Krimpen 1
2043 -
HWP Sas van Gent 3
2005 6 - 2
1
Marcel Glissenaar
2045 -
Marnix van der Zalm
2028 0 - 1
2
Jason Zondag
1963 -
Yves Regniers
1982 ½-½
3
Peter Glissenaar
2113 -
Andre Galle
1968 ½-½
4
Harold van Dijk
2324 -
Marc Lacrosse
2191 1 - 0
5
Gosse Romkes
2000 -
Rudy van de Wynkele
1958 1 - 0
6
Kevin Nguyen
1950 -
Etienne van Leeuwen
2036 1 - 0
7
Alexander Janse
1906 -
Frans Snijders
1903 1 - 0
8
Pieter Sturm
2039 -
Erik van de Wynkele
1999 1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Koelbloedig Krimpen 2 schittert in Schiebroek

„Zij die zich in het begin haasten, schieten tegen het eind gewoonlijk het langzaamst op.”
Desiderius Erasmus.

In deze uitspraak van hun beroemde naamgever moeten de spelers van Erasmus 1 te veel vertrouwen hebben gelegd. Op vijf borden was er, zo viel op, voor de Krimpenaren een tijdsvoordeel op de klok van een half uur tot drie kwartier.

Vooraf viel op te maken dat Erasmus zeer sterk is op de hoogste vier borden, met twee spelers met ratings van 2000+ en twee met 1900+. Op de onderste vier borden acteren spelers met ratings van rond de 1700-1800. Op die laatste borden moesten wij onze kansen zoeken en tegelijkertijd op de topborden ”blijven staan”.

Als eerste bleef staan aan bord 2 Hans van Nieuwenhuizen, na een degelijk opgezette partij tegen Marvin Dekker (2034). Hans was niet in de problemen gekomen en noteerde het eerste nuttige halfje.
Ruurd Ouwehand, de opponent van van Bert ten Wolde op bord 7 had een geïsoleerde pion in een eindspel van dame toren en loper. Dat bood kleine kansen dacht ik, totdat Bert een pion verloor. 
Henk Greevenbosch verloor aan bord 6 van Ruud Dröge. Henk had een pion geofferd om wat kansen te krijgen. De kansen kwamen er niet, maar zonder pionoffer leek het ook de verkeerde kant op te gaan. Het was kiezen tussen twee kwaden.
Ikzelf (Jan Sluiter) verdedigde met zwart steeds een wat mindere middenspelpositie. Mijn tegenstander, Jan Smit, investeerde erg veel tijd om dit kleine voordeel niet te laten glippen. Nadat hij lang over een voortzetting had nagedacht werd ik voor de keuze gesteld om het loperpaar te veroveren. Wel zou ik dan druk op mijn koningsstelling krijgen, waarbij ik oordeelde dat de lopers mij bij het opvangen van die druk niet goed van pas kwamen. Ik koos er om die reden voor om de materiaalverhouding gelijk te houden en hield zo een paard op f6 dat als een mooi slot mijn rokadestelling verzekerde. Bovendien vermoedde ik terecht dat mijn tegenstander (letterlijk) het meest had gerekend op de stelling waarin ik het loperpaar zou krijgen. Hierdoor moest hij opnieuw lang peinzen over de nu ontstane stelling. Hoewel hij nog steeds miniem voordeel had, glipte dit uit handen en liet hij afwikkelen naar een verloren toreneindspel. Toen ik 3 pluspionnen had en zicht op een standaard winstvoering, viel de vlag en won ik.
Het was nu 2,5-2,5 in de tussenstand. U zult denken: ”Wat heb ik dan gemist?” Terwijl ik verzonken was in het slot van mijn partij, had Arne knap gewonnen aan bord 3 van Olivier Vrolijk (1986). In een strategische stelling pakte Olivier een pion, maar Arne kon door middel van een dubbele aanval voor de kleine investering van een tweede pion een stuk veroveren en daardoor de winst binnenhalen.
Wiggert had de partij mooi opgezet tegen Leo Verhoeven (1906), maar kon een mooi gevonden matwending plots niet meer pareren.
Ondertussen op bord 7 werd afgewikkeld naar een toreneindspel en Bert sloeg een remiseaanbod af omdat hij inmiddels weer beter was komen te staan.
Diederick Casteleijn was op het laatste moment gelukkig bereid gevonden om in te vallen op bord 5, wegens een compleet verkeerd gevallen middagmaal van Frits van Duin. Nu snap ik als teamleider dat op iets hoger niveau een teamkok eigenlijk onontbeerlijk is om alle risico’s uit te sluiten.
Maargoed, laat ik niet te ver afdwalen. Diederick speelde met zijn favoriete kleur wit een lekkere aanvalspartij. Een vroeg f5 (volgens mij al op zet 7) noopte zijn tegenstander, met de goed in de mond liggende naam Cander Flanders, al meteen tot een goed half uur bezinningstijd. Diederick wist uiteindelijk het punt binnen te halen doordat Flanders in verloren stelling zijn tijd overschreed. Na afloop grapte Diederick dat hij graag in dat type openingsstelling de zet f5 speelt, ook als het te vroeg is. Mij schoot een al dan niet bestaande schaakspreuk te binnen „Verzuim nooit f5 te spelen, zelfs als het te vroeg is.” We hadden nu 3,5 punt en Bert speelde zijn toreneindspel gedecideerd naar winst. Niet onvermeld mag blijven dat Bert secuur tot minorpromotie besloot om alle dolle toren-patwendingen uit te sluiten.
Het was nog niet uit met de pret, want Joop Huijzer op bord 1 speelde wederom een sterke partij. Ditmaal tegen Frank van Zutphen. In het middenspel stond een fier paard op e5 te pronken, ondersteund door pionnen. De zwarte stukken leken er op dat moment niet goed aan te pas te komen. Later was het volgens eigen zeggen beter voor Joop om af te wikkelen naar een remise stelling, maar hij had de smaak te pakken en gooide olie op het vuur. Met nog enkele seconden op de klok liet Joop een loper in staan, maar dit leverde een matnet op. De zetvolgorde haalde Joop hierna door elkaar en de zwarte koning kon net weer ontsnappen. Even later in de partij, die gelukkig 5 seconden per zet opleverde, won Joop de dame en hiermee was het uit.

Tevreden keerden wij huiswaarts, waar wij over drie weken het eerste team van Onésimus zullen ontvangen.

Jan Sluiter

Individuele uitslagen tweeede ronde 3 november 2014
Bord Erasmus 1 1885 - Krimpen 2 1831
2½-5½
1 Frank van Zutphen 2065 - Joop Huijzer 1930
0 - 1
2 Marvin Dekker 2034 - Hans van Nieuwenhuizen 1831
½-½
3 Olivier Vrolijk 1986 - Arne Pols 1864
0 - 1
4 Leo Verhoeven 1906 - Wiggert Pols 1659
1 - 0
5 Cander Flanders 1840 - Diederick Casteleijn 1836
0 - 1
6 Ruud Dröge 1729 - Henk Greevenbosch 1888
1 - 0
7 Ruurd Ouwehand 1799 - Bert ten Wolde 1813
0 - 1
8 Jan Smit 1722 - Jan Sluiter 1828
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 2 geeft geen krimp!

Toen ik voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Onésimus 1 in de Open Haard, of zoals het tegenwoordig heet, de Crimpenaer, de consumptiebonnen voor de tegenstanders van Saskia overhandigd kreeg, vroeg een man lachend aan de bar of hij die consumptiebon niet direct kon inleveren. Ik was enigszins verbaasd, maar deze man had inderdaad recht op zo’n consumptiebon, want het was Jan de Korte van Onesimus. We raakten in gesprek over een knotsgekke partij die we jaren terug tegen elkaar speelden toen hij nog voor Erasmus speelde. Die partij zo wist Jan nog, begon met de Oerang Oetan-opening. Ook nu speelde Jan deze opening met de beginzet 1.b4!? Ditmaal aan het bord naast mij tegen Bert ten Wolde. Terwijl Jan deze zet speelde, keek hij mij veelbetekenend aan en ik kon een glimlach niet onderdrukken.
Zelf speelde ik ook tegen een bekende, Marcel vd Linden, die nog bij ons gespeeld heeft. In het middenspel moest Marcel een ernstige verzwakking toestaan van zijn koningsstelling, die ik door een tactische wending kon afdwingen. Ik besloot de verzwakte pion niet direct te veroveren, maar de druk langzaam op te bouwen zodat Marcel ook nog problemen met de ontwikkeling zou ondervinden. Dit bleek het juiste plan te zijn en vlak voor ik beslissend kon toeslaan, vond ik een tweede "winstweg" dat ook aanlokkelijk leek. Enthousiast geworden koos ik te snel voor deze weg en miste onderwijl de dreiging van de zwarte loper. Ik kon tot mijn schrik kwaliteitsverlies niet voorkomen en zag mijn voordeel omgezet in nadeel! Marcel koos niet het meest secure plan en even later kwam door de "blote” koning van Marcel een zetherhaling in de stelling en liep het remise. 
Henk Greevenbosch had een stevige stelling opgebouwd en kreeg remise aangeboden van Martin Rensen. Gezien de stand op de rest van de borden kon dit geaccepteerd worden. Frits van Duin, die weer van de partij was, nu tegen Martin Schouten, tekende een vol punt aan. Een echte opsteker!
Arne Pols was verwikkeld in een stelling waarbij beide koningen dreiging op zich af zagen komen. Arne had wel het initiatief en veroverde met tempo materiaal. Zijn tegenstander Marcel Tillemans moest kiezen op welk veld hij zijn koning zou zetten. Hij koos een veld waarna Arne dmv een schaakje de dame ook verdedigd kon laten meespelen en zo de tegendreiging kon neutraliseren, waarop Marcel opgaf. Arne wees Marcel nog op de mogelijkheid zijn koning even ervoor op het andere veld te spelen. Hierop leek Arne zijn uitvlucht in zet herhaling te moeten nemen. Of dit bij analyse nog overeind bleef heb ik niet meer gehoord, maar het punt was binnen!
Wiggert Pols op het bord ernaast was tegen Clement van Eijsden verwikkeld in een stelling waar diverse stukken in stonden. Soms is het dan voor een teamleider het makkelijkst om naar de gezichten van Peter Glissenaar en Harold van Dijk te kijken dan zelf te proberen de stelling te doorgronden. De gezichten keken instemmend en niet veel later pakte Wiggert zijn eerste punt van het seizoen en hiermee kwamen we op 4 punten. Goed zo jongens!
Bert had ondertussen ook een gewonnen stelling bereikt, waarbij het in de partij over en weer was gegaan. Bert bezorgde ons de winst en daarmee kon ik gerust de twee overgebleven partijen volgen.
Elk halfje was natuurlijk meegenomen nu, maar hoe anders kan het aflopen. De resterende partijen gingen verloren. Ik denk dat het niet slim is om als teamleider een speler te storen in zijn partij om te zeggen welk resultaat genoeg is. En bij de laatste partijen drommen de mensen om de borden heen en zijn de spelers veelal op de partij gericht dus contact maken is lastig.
Hans van Nieuwenhuizen tegen Anton Moolenaar en Joop Huijzer tegen Dik vd Pluijm hadden allebei veelbelovende stellingen op het bord met daarbij een tijdsvoorsprong. Toch ging het voor beiden mis. We leren aldoende en werken aan een vooraf af te spreken tactisch overlegmoment voor de komende wedstrijden.
Voorlopig gaan we met 6 machtpunten uit 3 wedstrijden aan kop in RSB klasse 1B. Vrijdag spelen de op papier sterkste teams in onze klasse Moerkapelle en SO Rotterdam 2 tegen elkaar en wij volgen dit met belangstelling.
In het nieuwe jaar zullen wij op bezoek gaan bij De IJssel in Moordrecht.

Jan Sluiter

RSB Klasse 1B 3e ronde 24 november 2014
 
Krimpen 2
1836
-
1 Joop Huijzer
1930
-
2 Hans van Nieuwenhuizen
1831
-
3 Arne Pols
1864
-
4 Wiggert Pols
1659
-
5 Henk Greevenbosch
1888
-
6 Frits van Duin
1875
-
7 Bert ten Wolde
1813
-
8 Jan Sluiter
1828
-
Onesimus 1
1811
5 - 3
Dik van der Pluijm
1908
0 - 1
Anton Moolenaar
1870
0 - 1
Marcel Tillemans
1780
1 - 0
Clement van Eijsden
1805
1 - 0
Martin Rensen
1798
½ - ½
M. Schouten
1736
1 - 0
Jan de Korte
1791
1 - 0
Marcel v.d. Linden
1800
½ - ½
Terug naar de inhoudsopgave

We want ”Moor”drecht!

Maandag 5 januari reisde Krimpen 2 af naar Moordrecht, waar slechts drie weken ervoor ons RSB-bekerteam de IJssel een zware slag toebracht door met 3,5-0,5 te winnen. Dat smaakt naar meer. Zeven van de acht spelers van beide teams waren nu opnieuw achter de borden te vinden. Alleen Frits van Duin was van onze kant wegens ziekte niet van de partij. 

Na een klein uur spelen in de flink rumoerige speelzaal, kwam Hans van Nieuwenhuizen overleggen of hij een remise aanbod kon plaatsen. Hij was tegen Hans Lodeweges in een gelijk middenspel terechtgekomen en remise op bord 2 met zwart betekende voor ons een goed resultaat. De beide ervaren Hanzen, zij speelden ruim 50(!) jaar geleden in 1960 al hun eerste partijen tegen elkaar, tekenden de vrede en zodoende kon onze Hans het verloop op de borden in de gaten houden. 

Vlak daarna schrok ik flink, toen er in mijn eigen partij door een geopende f-lijn voor mijn tegenstander Mick vd Berg, een kansrijk kwaliteitsoffer in de stelling kwam. Ik kon niet met goed fatsoen de toren op f6 terugslaan, omdat er dan op h7 een grote matdreiging zou ontstaat met loper en dame. Ik besloot verwarring te zaaien en direct e5-e4 te spelen in plaats de toren te slaan. Nu moest Mick besluiten hoe hij verder zou gaan. Moest hij met het paard terugslaan of met de loper, of de toren van f6 weghalen? Hij pakte na enig gepeins met de loper op e4, waar Pxe4 groot voordeel voor hem had betekend. Na dit intermezzo sloeg ik wel de toren met gxf6, omdat ik nu een eventueel Txe4 tot mijn beschikking had en zo de loper kon uitschakelen bij wijze van noodrem. Mick speelde hierop het listige Le4-f5, wat mijn dubbele f-pion blokkeerde en slechts de manoeuvre De2-h5xh7 zou nu mat betekenen voor wit. Tot mijn vreugde vond ik de zet Dc7-f4!, die op het eerste oog niet mogelijk leek vanwege een pion op e3 die de dame gewoon kon pakken. Echter kwam voor mij dan de lijn vrij voor Te8xe2 (waar de witte dame stond) en op deze manier behield ik voorlopig een kwaliteit tegen twee pionnen.

Ondertussen gebeurde er op de andere borden een hoop. Ik werd bijgepraat door Hans, die wist te vertellen dat Joop Huijzer, wederom spelend tegen Pim te Lintelo op bord 1, slecht stond. Bert ten Wolde tegen Ad Multum stond goed en ook Diederick Casteleijn op bord 7 als invaller had een goede stelling bereikt tegen Gerard vd Wouden. Bij het handen schudden vooraf, stelde Diederick zich voor en Gerard herinnerde zich enigszins ongemakkelijk de ”jeugdspelersnaam” Casteleijn. Uit zijn reactie maakte ik op dat hij weleens een flink pak slaag van een jonge Casteleijn moet hebben ontvangen. En ondanks dat Diederick inmiddels bijna een kop groter was dan vd Wouden, begon deze toch wat onbehagelijk aan de partij. 

Arne Pols kon het aan het 3e bord niet bolwerken en verloor tegen een sterk spelende Frank Visser. Bert ten Wolde haalde een punt binnen in een partij waar hij lang de overhand had gehouden. Hiermee behield hij en passant zijn topscore van 100% met vier punten uit vier partijen. Omdat ook Wiggert na stukwinst zijn partij winnend wist af te sluiten tegen Leon Jacobse, was het voor mij veilig om remise aan te bieden. Mijn tegenstander speelde door en niet onterecht. Het loperpaar en twee pionnen meer bood goede kansen en mijn torens konden niet echt goed uit de voeten. Vrij kort hierna offerde ik mijn kwaliteit terug en incasseerde ook twee pionnen. Toren en paard tegen toren en slechte loper resulteerde in een gelijk toreneindspel, waar mijn tegenstander nog 1 nauwkeurige zet moest vinden om het in evenwicht te houden. Hij vond het, met weinig resterende tijd, niet en ik behield 1 pion en wist de befaamde Lucena positie te bereiken, die ik met de methode ”bruggetje bouwen” won. Leuk om dit veel geoefende theoretische eindspel na tien jaar schaak voor het eerst in een serieuze partij op het bord te krijgen! Helemaal leuk was het om dit onder het toeziend oog van Harold van Dijk te doen, van wie ik menig finesse van het toren-eindspel heb geleerd. Harold was meegereden met Marianne Pols, de moeder van Arne en Wiggert, om het laatste deel van de wedstrijd te zien.

Zo opgaand de partij bleek dat ik als laatste klaar was en dat Henk door stukwinst zijn partij had gewonnen van Frank vd Pavoordt en dat Joop zijn slechte stelling had weten om te buigen en ook het punt naar zich toe had getrokken. Door dit alles hadden wij met 6,5-1,5 gewonnen, een prachtig resultaat.

Over vijf weken ontvangen wij thuis het sterke Moerkapelle, dat ons zal willen verslaan om de opgelopen achterstand van 2 wedstrijdpunten in te lopen. Wij op onze beurt hopen op veel steun van het thuispubliek in een kolkende Tuyter. Ondertussen kan een voorbereiding in de vorm van het Tata Steel Chess tournament in Wijk aan Zee voor drie van onze spelers (Hans, Bert en ik) geen verkeerde voorbereiding zijn op de belangrijkste wedstrijd van het seizoen!

Komt dat zien met als inzet een stap in de richting van een plaats in de promotieklasse: Maandag 9 februari Krimpen 2 - Moerkapelle 1.

Jan Sluiter

Bord
De IJssel 1
1831
SV Krimpen 2
1831
1½-6½
1
Pim te Lintelo 1891 - Joop Huijzer 1930
0 - 1
2
Hans Lodeweges 1854 - Hans van Nieuwenhuizen 1831
½ - ½
3
Frank Visser 1906 - Arne Pols 1864
1 - 0
4
Leon Jacobse 1828 - Wiggert Pols 1659
0 - 1
5
Frank van de Pavoordt 1844 - Henk Greevenbosch 1888
0 - 1
6
Ad Multem 1822 - Bert ten Wolde 1813
0 - 1
7
Gerard van der Wouden 1731 - Diederick Casteleijn 1836
0 - 1
8
Mick van den Berg 1773 - Jan Sluiter 1828
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 3 wint met grote cijfers van Maassluis 1

De derde wedstrijd van Krimpen 3 werd met grote cijfers gewonnen. Op papier beloofde het een spannende strijd te worden. De voorlopig nummer 1 Maassluis 1 tegen voorlopig 2de (Krimpen 3). Maar gelet op de ratings was Krimpen 3 toch favoriet bij de bookmakers. Op de eerste 4-5 borden waren de ratings in balans, maar de staartborden van Maassluis waren een stuk zwakker dan de onze.

Op bord 1 speelde Rick tegen de 1-elopunt sterkere Marcel Bergen. Rick kwam iets achter in ontwikkeling, maar speelde verder een goede partij. Van Marcel hoorde ik dat hij 2 pionnen voor kwam, maar 2 stukken achter. Met weinig tijd op de klok werd de partij beslist.

Diederick kreeg op bord 2 de Owen-defence van Dick Brijs tegen zich. Een verassende opening, maar Diederick speelde origineel en uiteindelijk slalomde zijn loper en dame de koningsvleugel in. Een goede partij van Diederick!!

Op bord 3 speelde de 86-jarige Corry Vreeken. Ze was 5-voudig Nederlands kampioene en had een hoogste rating van 2376 (dus zelfs nog iets sterker dan onze sterkste schaker; Harold van Dijk). Dat ze nog steeds goed kan schaken bewees ze tegen Robert. Robert gooide het centrum open, en dat resulteerde in een grote afruil waarbij Robert bleef zitten met een slechte loper en toren tegen goede loper en toren. Dat weerhield hem echter niet om een remiseaanbod af te wijzen. Hij stuurde aan op ruil van de stukken, en wilde proberen het pionneneindspel te winnen. Mevrouw Vreeken ging dat uit de weg, en het werd zetherhaling.

Op het vierde bord kon ik sjabloon wat openingszetten doen, en kreeg wat openingsvoordeel. Na wat zwakkere zetten van mijn tegenstander kon ik een pionnetje snoepen. Maar toen ik een 2de pionnetje wilde snoepen, kwam mijn tegenstander sterk terug. Door een verplichte grootschalige ruil verdwenen mijn mooie stukken. Ik hield een slechte loper en toren over tegen een paard en toren. Mijn tegenstander stond echter passief, en met een verassend pionoffer zorgde ik voor een matdreiging en een mogelijkheid om met mijn koning de vijandelijke stelling binnen te gaan. Na afruil van loper tegen paard won ik eenvoudig het toreneindspel.

David mocht het op het vijfde bord proberen tegen Michael Kroes. Hij investeerde flink wat tijd, maar kreeg er een mooie stelling voor terug. Na pionwinst volgde stukverlies, maar David speelde vervolgens snel, en wist de tegenstander in tijdnood te krijgen. Hierdoor werd het remise.

Floris kreeg snel het beste van het spel. Hij had kunnen kiezen voor iets wat leek op een fried liver attack, maar koos voor een ontwikkelingszet. Hij bleef goed ontwikkelen en door de vele dreigingen, werd de tegenstander hard handig klem gezet. Zijn grote activiteit zette hij vervolgens om in winst.

Remko begon wat later aan zijn partij, omdat hij 2 aspirant-leden begeleidde bij hun eerste wedstrijden. Eenmaal achter het bord had hij nog wat tijd om te acclimatiseren. Hij kwam (hierdoor?) slechter uit de opening dan zijn tegenstander, en moest dit te zien ombuigen. Dit lukte, want hij won uiteindelijk.

Op het laatste bord kwam Adri goed uit de opening, hij zette flink druk op de damevleugel en had ogenschijnlijk beslissend voordeel. Toen ik even later nog een keer kwam kijken, waren veel van zijn stukken echter weer terug gekeerd om eigen helft. Hij bleef echter voordeel houden, won als 1 van de eersten.

Michel van Cappellen

Krimpen 3
1753 -
Maassluis 1
1632
7 - 1
Rick Verhoog 1875 - Marcel Bergen 1876
1 - 0
Diederick Casteleijn 1836 - Dirk Brijs 1662
1 - 0
Robert Casteleijn 1845 - Corry Vreeken 1763
½ - ½
Michel van Cappellen 1781 - Gert Dijkstra 1835
1 - 0
David Berendsen 1672 - Michael Kroes 1655
½ - ½
Floris Doolaard 1548 - Hans Quak 1546
1 - 0
Remko Moerkerken 1801 - Paul Blok 1447
1 - 0
Adri van der Waal 1668 - Jean Paul Schriks 1268
1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Dringen aan de top voor Krimpen 3

Verslag ontbreekt

Individuele uitslagen vierde ronde 9 december 2014
Bd
Papendr-Albl.dam 1
1785 -
Krimpen 3
1627 4½-3½
1
Meinte Smink
1910 -
Diederick Casteleijn
1836 0 - 1
2
Peter Kuijpers
2080 -
David Berendsen
1672 1 - 0
3
Bert Terlouw
1873 -
Rick Verhoog
1875 ½-½
4
Cees van Meerkerk
1792 -
Michel van Cappellen
1781 ½-½
5
Kees Brinkman
1780 -
Jan Buis
1500 1 - 0
6
Hans van de Beukel
1745 -
Meike Riemens
1303 ½-½
7
Koert Timmerman
1561 -
Adrie van der Waal
1668 ½-½
8
Arie Speksnijder
1536 -
Jildert Denneman
1381 ½-½
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 4 verliest voor derde keer op rij

Krimpen 4 heft het niet makkelijk in klasse 2B van de RSB. Waar grote broer Krimpen 3 zich nadrukkelijk manifesteert als promotiekandidaat in klasse 2A, moet Krimpen 4 vechten om aan degradatie te ontkomen. Voorlopig zonder succes want ook de wedstrijd tegen Messemaker 3 ging verloren. Dat verschil met Krimpen 3 zit hem niet alleen in een groot verschil in speelsterkte en gemiddelde rating, maar ook in de overige bezetting in de klassen 2A en 2B. Waar Krimpen 3 met gemiddeld ongeveer 1750 de hoogste rating heeft in klasse 2A, is er in klasse 2B een team, Overschie 2, met een rating van 1800 (waar wij maar nipt van verloren) en onze huidige tegenstander, Messemaker 3 met ongeveer 1750 en nog twee andere teams met een rating in de 1700. Over ratings gesproken, de officiële rating van Krimpen 3 op volle sterkte is 1651, maar met de jeugdleden Meike Riemens en Jildert Denneman met een nog veel te lage rating, kan de speelsterkte op wellicht 75 tot 100 elopunten hoger ingeschat worden. Helaas blijkt het niet mogelijk steeds op volle sterkte uit te komen.
Zo ook in de uitwedstrijd tegen Messemaker 3. Op het wat troosteloze industrieterrein in Gouda waar Messemaker 1847 tegenwoordig speelt, is het in het clublokaal toch wel gezellig en verzorgd. Wedstrijdleider Ab Scheel heeft het rustig en kan vrijwel ongestoord ook zelf een partij voor zijn competitie spelen en bovendien nog wat foto’s maken. ’s Nachts staan de resultaten al op de website, net zoals bij ons. De uitslag van de wedstrijd ziet er met 5-3 stevig uit. Toch leek laat op de avond een gelijkspel nog tot de mogelijkheden te behoren. Het mocht niet zo zijn. Laten we zeggen dat ons steeds dat beetje geluk ontbreekt om resultaten te boeken. Maar, zoals de website van Messemaker vermeldt: spannend tot het eind.
Laten we de borden langs lopen. Lange tijd ziet het er allemaal redelijk uit. Mark Paul aan bord 1 geeft goed partij, maar komt laat op de avond toch in moeilijkheden door een aanval van de zwarte dame en loper op zijn paard op f3 waarvan de dekking wordt opgeheven. Of hij na een dameschaak op f3 het nog had kunnen houden weet ik niet, maar Mark kiest het verkeerde veld voor zijn koning en met schaak op h1 verliest hij direct de toren op a1.
Jos den Boer op bord 2 weet zich te herstellen van eerdere nederlagen en speelt een solide partij. De geïsoleerde dubbelpion van zijn tegenstander kan niet echt uitgebuit worden en de partij eindigt in remise.
Heel anders gaat het met André Schols aan het derde bord. Hij zet de partij stevig op met een mooie actie op de damevleugel. Hij geeft een kwaliteit en krijgt een gevaarlijke vrijpion op b6 terwijl de zwarte koning ook nog eens belaagd wordt. Zwart voelt zich genoodzaakt een stuk te geven voor de vrijpion en André moet met nu een kwaliteit meer helemaal omschakelen. Dat doet hij weldoordacht en een oprukkende pion naar e5 speelt de zwarte stelling uit elkaar. Zijn tegenstander ziet het niet meer zitten en geeft op.
Ons geheime wapen, Meike Riemens aan bord 4, heeft het echter lange tijd moeilijk. Haar koningsstelling wordt belaagd, haar paard op h7 is weliswaar nuttig om f6 te verdedigen, maar kan verder lange tijd niet aan het spel deelnemen. Toch weet ze zich knap de ontworstelen aan de witte greep op haar stelling en komt zelfs beter te staan. Maar aan het eind van de avond denkt zij te snel een pion te winnen en overziet dat de aanvalslijn van haar dame naar de pion onderbroken is. Dan duurt het niet lang meer of ze moet opgeven. Jammer, want dat punt hadden we goed kunnen gebruiken.
Bij Jildert Denneman aan bord 5 gaat het lange tijd gelijk op. Na afruil van de nodige lichte stukken komt hij netjes vragen of hij remise mag aanbieden. Ik aarzel nog even, maar zie toch dat remise wel goed zou zijn. Jildert speelt nog door, maar even later wordt toch tot remise besloten.
Zelf aan bord 6 haal ik wat zetten van de Zaitsev- en Breier-variant in het gesloten Spaans door elkaar ven krijg kleine moeilijkheden, die langzaam aan uitgroeien tot grote problemen met veel stukken op de achterste rijen. Van een tamelijk unieke situatie met mijn koning in een aftrekschaakbatterij kan mijn tegenstander niet direct profiteren, maar als zijn toren ook nog op de 8e rij verschijnt is het snel afgelopen voor mij.
Weer heel anders bij Henk Stam aan bord 7. Zijn tegenstander heeft wat meer ruimte op de damevleugel, maar blijft passief. Een veKrimpen 5 komt halfje tekort na wereldreisrkeerde torenmanoeuvre van hem leidt zijn ondergang in. Henk kan stevig uithalen tegen de zwarte koning. Hij overziet nog een mat in 3 met een dameoffer, maar een zet later ziet hij dat wel en haalt het volle punt binnen.
Aad van den Haak speelt niet alleen aan het laatste bord maar is ook het laatst bezig. Heel zijn partij moet hij worstelen om op de been te blijven met weinig ruimte voor zijn stukken. Eindelijk kan hij wat afruilen en even adem halen. Het eindspel lijkt mij remisekansen te geven, maar met erg weinig tijd op de klok is het moeilijk de juiste strategie te vinden. Hij laat toe dat zijn tegenstander een gedekte vrijpion krijgt, die bovendien nog gesteund wordt door een toren er achter. Als Aad in de haast met nog 1 minuut zo snel mogelijk met zijn koning naar de oprukkende vrijpion loopt, vergeet hij dat zijn paard staat aangevallen en geeft op.
Is er na drie nederlagen nog hoop voor Krimpen 4? Waarschijnlijk belanden we na deze ronde op een van de twee laagste plaatsen. Maar onze medeconcurrenten voor degradatie krijgen we nog, te beginnen in onze volgende wedstrijd. Dan moet er natuurlijk wel gewonnen worden en dat is ook zeer goed mogelijk. We houden dus hoop.

Eduard Hoogenboom, teamleider

Messemaker 1847 3
1753
-
Krimpen 4
1601
5 - 3
Bart van Putten
1871
- Mark Paul 1791
1 - 0
Henk van der Wosten
1779
- Jos den Boer 1760
½ - ½
Diko Kalkdijk
1778
- Andree Schols 1716
0 - 1
Kees Vermijn
1775
- Meike Riemens 1303
1 - 0
Leslie Tjoo
1764
- Jildert Denneman 1381
½ - ½
Bert Vlot
1727
- Eduard Hoogenboom 1755
1 - 0
Bas Luiten
1704
- Henk Stam 1613
0 - 1
Wibo Bourguignon
1627
- Aad van den Haak 1492
1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 4 behaalt ternauwernood overwinning

De opdracht was duidelijk: winnen van het laagst genoteerde 3-Torens 2. Anders zou degradatie eigenlijk al onvermijdelijk zijn. Winnen moest ook mogelijk zijn als we met enige nuchterheid naar de ratings kijken. Eigenlijk had ik op een ruime overwinning gerekend, maar dat bleek er niet in te zitten.
De avond begon verrassend. De teamleider van 3-Torens 2 moest aan onze wedstrijdleider Remko Moerkerken melden dat ze slechts met 6 man konden komen. Dat betekende al een voorsprong van 2-0. Jammer natuurlijk voor Kees Vroegindeweij en André Schols die niet in actie hoefden te komen. Maar zij konden nog voor de interne competitie tegen elkaar spelen. Nadeel was natuurlijk wel dat 3-Torens de eerste twee borden onbezet had gelaten en de sterkere spelers dus aan lagere borden werden ingezet. Maar natuurlijk gingen wij hoopvol aan de slag.
Ondanks het geschuif aan de hoogste borden, was het ratingverschil aan de borden 3 (Jos den Boer) en 4 (Mark Paul) niet groot. Toch kregen onze spelers het moeilijk. Beiden verloren een pion, maar Jos had wel een mooie open a-lijn. Beiden houden stug vol en al wat later in de avond meldt Mark me dat zijn tegenstander remise heeft aangeboden. Dat kon geaccepteerd worden. Want intussen had Jildert Denneman aan bord 7 al een mooie koningsaanval opgezet. Dat eindigde als volgt: de koning van zijn tegenstander staat op h8, zijn dame op g8, pionnen op f7, g6 en h7. Jildert stormt met zijn f-pion door naar f6 en speelt dan olijk Lh6, waarna de matdreiging op g7 een dame zou gaan kosten en zijn tegenstander wijselijk opgeeft.
Ook Henk Stam aan bord 8 probeerde in grootse stijl een koningsaanval. Hij offert maar liefst twee stukken, waaronder een loper op h6 om de vijandelijke koningsstelling open te breken. Maar als hij zijn toren er bij haalt, heeft zijn tegenstander met zijn dame en paarden al de tegenaanval ingezet. Henk denkt met Tg3 een vernietigend schaak te kunnen geven, maar zwart onderbreekt met een aftrekschaak de g-lijn en Henk krijgt niet meer de tijd om te slaan en opnieuw mat te dreigen en kijkt zelf tegen mat aan. Jammer, maar de stand is dan 3½-1½.
Waar moet het minimaal benodigde laatste punt vandaan komen? Niet van Jos denk ik zo, want hij is inmiddels een tweede pion achter gekomen. Ook niet van mijzelf, want na een redelijke opening ben ik een pion kwijtgeraakt. De stelling zou wellicht nog remise kunnen worden, maar is lastig. Dan hoop ik op Meike Riemens aan bord 5. Zij heeft wat ruimtevoordeel op de koningsvleugel en bereidt een aanval voor op de damevleugel waar de vijandelijke koning langgerokeerd heeft. Maar het loopt anders. De aanval wordt geen succes, ze komt een kwaliteit achter en in moeilijkheden. Verlies van de wedstrijd dreigt zelfs.
Dan hebben we toch ook een keer geluk. Jos weet door een penning een kwaliteit te winnen en marcheert met zijn koning de stelling van zijn tegenstander binnen. Er dreigt mat met de toren op de onderste rij. Zijn tegenstander ziet geen uitweg meer en geeft op. In de analyse blijkt dat hij zich iets eerder met zijn paard weldegelijk had kunnen redden, waarna Jos niet meer zou hebben dan eeuwig schaak. Maar nu is het winnende punt binnen. Meike kan het inderdaad niet bolwerken en verliest. Zelf neem ik –achteraf bezien- de verkeerde beslissing in het eindspel en kan alleen aan mat ontkomen door materiaal in te leveren, wat een hopeloze stelling had opgeleverd. Opgeven dus.
Dat resulteert in een krappe 4½-3½ overwinning. Wat noodzakelijk was is gelukt, maar het was niet overtuigend en we zijn er nog lang niet. Daarvoor moet ook nog gewonnen worden van Moerkapelle 2, dat ook slechts twee matchpunten heeft (eveneens gescoord tegen 3-Torens 2, maar met een veel ruimere overwinning) en die we aan het eind van de competitie ontmoeten. We geven natuurlijk de moed niet op.

Eduard Hoogenboom

Individuele uitslagen vierde ronde 15 december 2014
Bd
Krimpen 4
1653 -
3-Torens 2
1650 4½-3½
1
Kees Vroegindeweij
1902 -
n.o
  1 - 0
2
André Schols
1716 -
n.o
  1 - 0
3
Jos den Boer
1760 -
Arjan Drenthen
1721 1 - 0
4
Mark Paul
1791 -
Ronald Damhuis
1810 ½-½
5
Meike Riemens
1303 -
Rinus van der Linde
1648 0 - 1
6
Jildert Denneman
1381 -
Egbert Berghout
1637 1 - 0
7
Eduard Hoogenboom
1755 -
Arjen Hofman
1617 0 - 1
8
Henk Stam
1613 -
Erik Smits
1466

0 - 1

Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 5 komt halfje tekort na wereldreis

Hoe onmetelijk de regio van de RSB is bleek maandagavond toen Krimpen 5 op reis moest naar het verre Sommelsdijk. Verzwakt door de verre reis kwamen we aan in een enorm recreatiecomplex waar de Tuyter maar bleekjes bij afsteekt.
Ik hoopte op een overwinning gezien een miniem ratingverschil in ons voordeel. Maar het zat er weer niet in. We kwamen - net als in de vorige ronde - een halfje tekort
Eric liet zich aan bord 4 verschalken door een mataanval en verdween daarna ijlings kilometers verderop naar de bar. Met Evert ging het aan bord 2 een stuk beter. Ik zag een overweldigende troepenmeerderheid en even later het volle punt.
Jos deelde aan bord 3 het punt in een gesloten partij die niet tot ontbranding kwam. Ook onze kopman Aad zorgde voor een halfje na een volgens eigen zeggen zware partij. Ik heb ze van Aad nooit anders gezien. Erg verrassend was zijn commentaar dus niet.
Arjen raakte aan bord 5 de weg kwijt, raakte een toren achter en verloor kansloos. Daarmee stonden we op achterstand.
In mijn eigen partij aan bord 6 vroeg mijn tegenstander met welke zet hij moest openen. Een psychologisch slimmigheidje om de druk bij de ander te leggen. Ik (zwart) koos voor 1.e4 om de Caro-Kann te kunnen spelen. Dat ging best goed en ik kwam een gezonde pion voor. Mijn idee om alle zware stukken af te ruilen was echter minder goed, want de stelling was gesloten en mijn twee paarden stonden meer in de stal dan in de wei. De witte lopers hadden meer ruimte maar konden ook niet doorbreken. Ondanks de pluspion bood ik remise aan, omdat ik absoluut niet zag hoe ik kon winnen (thuis bleek Fritz 13 dat ook als een probleem te zien) en mijn stelling best kwetsbaar was. Dit aanbod werd afgeslagen waarna een saaie fase aanbrak die mijn tegenstander deed verzuchten dat het een gebed zonder end was. Eigen schuld natuurlijk als je eerst er van afziet een einde aan het gebed te maken. Maar na diverse ontweken zetherhalingen maakte hij zelf een eind aan het gebed door remise aan te bieden, wat ik natuurlijk accepteerde.
Met nog steeds een punt achter waren er daarna nog twee partijen aan de gang, van Arie en Joost. Arie stond aan bord 7 totaal verloren zodat ik zeker wist dat de wedstrijd ook verloren zou gaan. Zijn tegenstander gaf echter een demonstratie “hoe win ik niet in een gewonnen stelling”, miste mat in één, waarschijnlijk ook wel mat in meer, en diverse keren een promotie. Maar nadat alle andere mogelijkheden om niet te winnen waren uitgeput, kwam ook aan dit gebed een end…en aan de lijdensweg van Arie.
Joost zorgde aan bord 8 voor een dragelijker nederlaag door te winnen. Zijn tegenstander had het initiatief en had reële winstkansen nadat Joost zijn koningsvleugel had verzwakt. Maar één Sommelsdijkse tel van onbedachtzaamheid - blinde vraatzucht van een pion - kostte een stuk. Joost had daarna de touwtjes in handen en speelde de partij netjes uit.

Peter de Weerd

SOF/DZP 3
1415 -
Krimpen 5
1418
4½-3½
Ronald Groenendijk 1504 - Aad van den Haak 1492
½ - ½
Maart van de Waal 1448 - Evert Hoogervorst 1451
0 - 1
Gerard van der Velde 1433 - Jos Visser 1451
½ - ½
Hans Becker 1402 - Eric Hill 1429
1 - 0
Anton Visser 1531 - Arjen Postma 1399
1 - 0
Frans Melaard 1419 - Peter de Weerd 1363
½ - ½
P. Lesuis 1319 - Arie de Kwant 1339
1 - 0
Wim Tieleman 1270 - Joost van der Valk
0
0 - 1
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen 5 verzuimt te winnen

Tot de wetten van de sport hoort het winnen van een thuiswedstrijd tegen een zwakkere tegenstander. Daarom was de prestatie van Krimpen 5 maandagavond tegen het zwakkere combiteam Barendrecht/IJsselmonde 4 ronduit teleurstellend. En dan te bedenken dat wij een punt cadeau kregen omdat de tegenstander van schrijver dezes niet kwam opdagen. Volgens zijn teamleider had hij ’s middags nog zijn komst bevestigd. Maar bij gebrek aan telefonische bereikbaarheid was de reden van zijn absentie niet te achterhalen.
Wij waren wat verzwakt omdat kopman Aad te elfder ure verhinderd bleek te zijn. De uitgelote Eric (Krimpen 5 speelt met een rouleersysteem tussen 11 spelers) mocht zijn plaats innemen. Maar hij kon helaas geen potten breken en ging vrij snel kopje onder. Ook Eddy had zijn dag niet. Ons voormalige zwarte kanon moest nu met wit spelen, had zich daarop naar eigen zeggen grondig voorbereid, kreeg ook wel kansen maar verslikte zich tenslotte in zijn eigen stelling. Jos verging het niet beter. Ik denk dat hij de eerste zal zijn om te erkennen dat hij zijn dag niet had.
Aan de hogere borden kwam alleen Evert tot volle winst door langzaamaan een surplus op te bouwen van drie pionnen. Dat was in een toreneindspel voldoende voor de winst.
Met een 3-2 achterstand moest het dus gebeuren op de lagere borden. Helaas belandde onze voorzitter in zwaar weer. Na een vork tegen zijn beide torens was de stelling verloren. Het sierde Arjen dat hij stug doorging maar daarin ging hij wel erg ver. Voor de omstanders (Arjen was als laatste bezig) deed het zelfs pijn aan de ogen. Ik heb hem dan ook na afloop gezegd dat je aan je teamleider (ik dus) niet alleen mag vragen of je remise mag geven of accepteren maar ook of je mag opgeven.
Het succes kwam ditmaal van de twee laagste borden. Arie speelde met zwart zeer degelijk in een Spaanse opening. Na een pion gewonnen te hebben slaagde hij er in met een stukoffer de vijandelijke koningsstelling open te breken en op fraaie wijze mat te zetten. Grote vreugde bij hem en bij mij. Joost tenslotte toonde opnieuw de kracht van de jeugd aan door een voordeel systematisch te vergroten, een stuk te winnen en de tegenstander volkomen klem te zetten. Daarmee werd in ieder geval een nederlaag voorkomen. Maar de eerste overwinning laat helaas nog op zich wachten.

Peter de Weerd

Krimpen 5
1418
-
Barendr./IJsselmonde 4
1363
4 - 4
Eric Hill
1429
- Meindert de Neef
1439
0 - 1
Ed Hermans
1485
- Eric van Orle
1405
0 - 1
Evert Hoogervorst
1451
- Joost Mooijweer
1372
1 - 0
Jos Visser
1451
- Ab Kamman
1371
0 - 1
Arjen Postma
1399
- Marcel Wijnen
1364
0 - 1
Peter de Weerd
1369
- n.o.
0
1 - 0
Arie de Kwant
1339
- Roel de Hoop
1304
1 - 0
Joost van der Valk
0
- Ab Kruijt
1289
1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen Viertal  - De IJssel V1

Ook de tweede wedstrijd heeft het viertal, met dank aan invallers Aad van den Haak en Peter de Weerd, winnend weten af te sluiten. Net als in de eerste ronde tegen Dordrecht V2 werd de eerste uitslag door Lars binnengebracht. Remise in een stand waar de muziek na oerdegelijk wederzijds  spel eigenlijk wel een beetje uit was volgens tegenstander good old Aad van der Meer. Lars’ spel heeft sinds hij studeert een wonderbaarlijke metamorfose ondergaan.  De gewaagde aanvallen en speculatieve stukoffers van de middelbare scholier hebben bij de student plaatsgemaakt voor Hollandse degelijkheid.  Daar kunnen we nog veel plezier van gaan krijgen.
Bij Henk liep het vanaf het begin niet zo lekker. Opmerkelijk, want hij kreeg wel z’n geliefkoosde Wolga-gambiet op het bord wat de tegenstander volgens diens verklaring na afloop niet goed kende. Niet gehinderd door kennis van openingszaken (elk nadeel hep z’n voordeel ! ?) wist hij toch Henks stelling voldoende te ontwrichten om de winst uiteindelijk binnen te kunnen halen.
Op bord 2 wist Aad de druk langzaam maar zeker op te voeren tot de tegenstander eraan bezweek. Mogelijke tegendreigingen werden daarbij steeds goed gepareerd. Een partij uit één stuk, prima invalbeurt. Ook tweede invaller Peter deed het uitstekend. Hier kwam een loper-paard eindspel  op het bord met voor hem een pluspion. Precies op het goede moment gaf hij z’n loper voor het paard wat de tegenstander op een geïsoleerde pion en daarmee een verloren stelling kwam te staan. Een lange technische winstexpeditie bleef Peter bespaard want mede onder druk van de klok besloot de tegenstander tot een verkeerde pionnenslagwisseling op de andere vleugel wat op slag verloor.

Theo Heukels, teamleider

Krimpen 4tal

1385

De IJssel V2

1453

2½-1½

Henk Verver

1598

-

Sjaak in 't Veld

1604

0 - 1

Aad van den Haak

1492

-

Teus Boere

1432

1 - 0

Lars Rook

1086

-

Aad van der Meer

1443

½-½

Peter de Weerd

1363

-

Casper de Pijper

1332

1 - 0

Terug naar de inhoudsopgave

Viertal ten onder in Dordrecht

Ons viertal is er niet in geslaagd de goede lijn van de eerste twee ronden door te trekken. In Vissers’ fameuze poffertjessalon aan de Groenmarkt moesten de matchpunten bij De Willige Dame worden achtergelaten. Geheel volgens traditie was Lars als eerste klaar, met een nul ditmaal. Hoe het zover kwam weet ik niet. Kort ervoor was ik nog de borden langs geweest en leek er niets aan de hand, net zo min als op de andere borden trouwens. Hem vragen kon ik later niet meer want toen ik klaar was met mijn partij zat hij al (met instemming) in de trein naar huis. En met zijn notatiebiljet in de hand , wat ik wel gekregen had, kan ik niet echt reconstrueren hoe en waar het fout gelopen is.

Bij mij leek de partij op remise af te stevenen, tot ik een penning in de stand bracht die een paard zou opleveren als het niet opgemerkt zou worden. En die kans achtte ik om psychologische redenen vrij groot. De eerste reden was dat het paard na enige omzwervingen eindelijk op C3 een goed veld gevonden leek te hebben en daarmee even wat minder attentiewaarde voor de tegenstander had. Daar kwam bij dat hij zojuist een aktie op de koningsvleugel begonnen was die de aandacht helemaal in beslag nam. In plaats van het paard in veiligheid te brengen of de koning uit de penning halen volgde de logische vervolgzet op de koningsvleugel. De verrassing was dan ook groot toen het paard eraf ging waarna de partij direct werd opgegeven. Tussenstand 1 – 1.

De volgende uitslag viel aan bord 4 waar secretaris en penningmeester van de RSB de degens met elkaar kruisten. Nadat invaller Peter een kans om in het voordeel te komen voorbij had laten gaan kon het opnieuw alle kanten op. Om onheil te voorkomen moest steeds wel een ver opgerukte vrijpion goed bewaakt blijven en daar ging het helaas mis. De loper die het passeerveld (nieuw woord?) van de pion moest bewaken werd eenvoudig buiten werking gesteld waarmee het direct uit was. Tussenstand 2 – 1.

Toen richtte aller aandacht zich op Leo. Het slot van zijn partij was behoorlijk ingewikkeld. Leo stond op promoveren maar gelijktijdig dreigde de tegenstander mat op termijn of tenminste eeuwig schaak. Leo promoveerde uiteindelijk naar dame en kreeg meteen daarop een torenschaak waarop twee koningszetten mogelijk waren. Als hij de goede had gedaan zou het waarschijnlijk eeuwig schaak geworden zijn maar helaas stapte de koning na lang nadenken naar het verkeerde veld wat de nieuwe dame zou gaan kosten. Zover kwam het niet want Leo gaf terecht op.

Op 5 januari gaan we verder met als tegenstander…………………inderdaad De Willige Dame. Al snel dus de kans op een sportieve revanche. Het kan!

Theo Heukels

Individuele uitslagen derde ronde 25 november 2014
Bd
De Willige Dame 4tal
1389 -
Krimpen 4tal
1218 3 - 1
1
Anne Meeldijk
1535 -
Theo Heukels
1199 0 - 1
2
Fons Clasessen
1418 -
Leo Koot
1222 1 - 0
3
Piet Schuller
1350 -
Lars Rook
1086 1 - 0
4
Willem Platje
1261 -
Peter de Weerd
1363 1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Viertal redt het weer niet tegen De Willige Dame

Als gevolg van het spelen van een hele competitie in een poule van vier teams zaten we vrij snel opnieuw tegenover onze gasten uit Dordrecht. Nu thuis.
Na een openingspraatje van intern wedstrijdleider Remko die wat huishoudelijke mededelingen voor de Krimpense schakers had gingen we van start in de hoop op een beter resultaat dan in Dordrecht waar we met 3 – 1 redelijk dramatisch hadden verloren. Opmerkelijk was dat De Willige Dame voor de vierde achtereenvolgende keer in dezelfde opstelling aantrad.  

Na een uur spelen viel er nog niet veel over de afloop van de avond te voorspellen. Het werd anders nadat Lars de handdoek in de ring had gegooid in het vooruitzicht z’n dame te gaan verliezen en van het toen nog spelende drietal niemand kon zeggen erg comfortabel te staan. 
De volgende met een uitslag was André die na een vernietigende dubbele aanval in de buurt van zijn kort gerokeerde koning meteen kon opgeven. Daarmee was een gelijkspel nog het hoogst haalbare.
Henk moest ondertussen in een eindspel met alle vier torens en veel pionnen alle zeilen bijzetten om weer in een gelijkwaardige stand terecht te komen en deed dat prima door gebruik te maken van de ongedekt staande torens van de tegenstander.  Een remiseaanbod  daarna werd met het oog op de tussenstand geweigerd.  

Leo speelde ook door met voor een ieder een toren en een gelijk aantal pionnen. Die waren echter ongelijk over de vleugels verdeeld. Dat betekende goed uitkijken en veel tellen.  De koningen kwamen tegenover elkaar te staan en wilden geen van beiden opzij. Nu leek het erom te gaan wie de meeste pionzetten achter de hand had. Op de damevleugel had Leo twee pionnen tegen één met de koningen ver uit de buurt maar kon daar niet zetten omdat de tegenstander daarna als eerste zou promoveren. En toen gebeurde het onverwachte. Na toch een koningszet bleek het opeens wél te kunnen. Weliswaar zou Leo nog steeds als tweede promoveren maar nu met schaak. Dat was een belangrijk verschil met de eerdere situatie. Dus schoof Leo de pion op en verwachtte iedereen slaan gevolgd door de pionnenrace met gekende afloop maar er volgde tot verbijstering van de omstanders een koningszet. Nu schoof Leo natuurlijk direct door op weg naar dame. Nadat de tegenstander, die later over een black out sprak, van de schrik bekomen was werd de partij direct opgegeven. 
Inmiddels was Henk in een totale potremisestand aanbeland, probeerde het nog even maar zag het nutteloze ervan in  -  remise. Na afloop vroeg iemand me wie er nu eigenlijk remise had aangeboden.  “ Ik weet het niet”, moest ik zeggen. “Ik denk allebei tegelijk ”. 

Theo Heukels

Bord
SV Krimpen 4tal
1302
De Willige Dame 4tal
1389
1½-2½
1
Henk Verver 1598 - Anne Meuldijk 1535
½-½
2
Leo Koot 1222 - Fons Claessen 1408
1 - 0
3
Lars Rook 1086 - Piet Schuller 1350
0 - 1
4
Andree Tukker
0
- Willem Platje 1261
0 - 1

Toernooien en kampioenschappen
Terug naar de inhoudsopgave

Het 19e en laatste Menno Ploeger Toernooi

De ranglijst staat onder het verslag.
Rob Doolaard maakte een prachtige fotoserie
Ab Scheel leverde weer uitstekende beeldpagina's op de RSB site

Menno Ploeger Memorial, na 19 uitvoeringen nu echt voltooid? Het lijkt er wel op, natuurlijk blijft Menno Ploeger voortleven in veler gedachten. Maar we zullen het moeten doen zonder de geheugensteun die Henk Greevenbosch ons jaarlijks bood in de vorm van een van de meest succesvolle oudejaars toernooien die er zijn. Zelf moet ik wennen aan de idee dat deze traditie sneuvelt. Zo voelt het in ieder geval. Al behoor ik niet tot de groep die Menno gekend heeft en kom ik gewoon wat snelschaken. Nou ja gewoon, je voelt het speciale karakter van het toernooi al direct bij binnenkomst.  Als eerste zie je Henk, en daarna geef je Henk een hand, daarna zie je Henk zenuwachtig heen wen weer gaan, dan kom je Henk tegen en tenslotte begroet je Henk nog een keer. En natuurlijk alle anderen die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt zoals Lisette, Sander, Remko en vele anderen. Hopelijk gaat volgend jaar het toernooi onder auspicien van de Krimpense Schaakvereniging in een nieuwe jas gewoon weer door. Daar reken ik op want het voorziet in een grote behoefte. Als zelfs Hans Böhm op de verjaardag van zijn vrouw en zijn trouwdag, met dezelfde vrouw toch?!, langskomt dat beteken je als toernooi wat. Vermeldenswaard is ook dat van de 123 deelnemers er slechts 7 nieuwe schakers zijn die voor het eerst meespelen. De andere 116 spelers spelen dus jaarlijks mee. Het bijzondere karakter van het toernooi wordt zowel door toespraakjes van Henk en de nieuwe voorzitter Angelo Alaja van de Rotterdamse Schaakvereniging benadrukt. De laatste spreekt een groot aantal bewondersnwaardige woorden tot Henk en zijn organisatie. Gelukkig gaan we nu beginnen!!

Ronde 1.
DE beroemde Frits van Duin wordt getetst op bord 40. Volgens zijn dochter, Laura, moet dat een makkelijk partijtje worden. En ze krijgt gelijk, hollend komt ze op mij af en roept verheugd ' hij heeft gewonnen'. Iedereen is de eerste ronde ingedeeld met zogenoemde 'omgekeerde speelsterkte'. Met zo'n sterk bezet toernooi levert dat de leukste ronde op. Er doen zo'n vijf titelhouders mee en wanneer heb je eens de kans tegen zo'n sterke tegenstander te spelen? En dan komen de eerste uitslagen binnen, Wiggerts speelt uitmuntend remise tegen van Ommeren en broer Arne wint. Nick Groeneweg is de verrassing van de eerste ronde want hij wint van de op twaalf geplaatste Becx. Knap hoor!. Ook David Berendsen zorgt voor een verrassing, hij trekt de goede vorm van het Krimpense snelschaakkampioenschap, vorige week maandag door. Houd deze man in de gaten!! Max Kanbier speelt een degelijke remise tegen een sterke tegenstander. Goed voorbeeld doet volgen want Gerald Visch doet exact hetzelfde. En Floris Doolaard doet ook goede zaken met zijn winst op Bas van Driel die zich met 60 plaatsen hoger een andere starts zal hebben bedacht. Opa Hans Ranft, nog gefeliciteerd!, speelt een salonremise tegen een andere opa, Ab Scheel. Mooi gedaan Ab! En dan Jildert Dilleman, die veegt Robert Casteleijn van het bord, dan moet je maar meer spelen Robert want dit is een beetje beneden je stand!. Ook Adrie Oosthof speelt een mooie partij, rechtstreeks vanuit de opening overmeestert hij Erwin Greven, gelukkig is dit ronde 1 pas.

Ronde 2.
Sensatie!!!!!! Arne speelt John van Baarle van het bord, als dat geen nieuws is. En dat op bord 6, weer een jaartje ouder en wijzer en dan kan het snel gaan John. Maar speel niet zo lang door met een paard minder in het eindspel! En wees gerust ik heb nog een verloren afgebroken stelling tegen Arne staan. Wat is dit polsje goed aan het worden zeg. Adri Timmermans pakt de hamer en slaat Dick Bak van het bord, veel vluggeren met je zoon rond de kerstdagen levert zo tientallen ratingpunten op. Karel den Boer houdt Leon Huijsdens keurig op remise. Verder valt op de overwinning van Marjolein Osinga op tegen Ton den Ouden. Harry Stroosman houdt Gerco Kanbier netjes op remise maar met een Kanbier als tegenstander ben je extragemotiveerd natuurlijk. Theo Huijzer verschalkt Marleen Lodwijks, jong tegen oud, het had net zo goed andersom kunnen zijn. Diederick is erg vredelievend, met dame en toren meer lukt het hem om Floris pat te zetten, wie doet hem dat na?

Ronde 3.
Hoe gaat het bovenin eigenlijk? Winnaar van vorig jaar heeft nog geen verliespunt. Dat geldt ook voor Harold van Dijk, Cor de Wit, die Johan Quist terugwijst, mooi geedaan Cor! Hans Böhm blijft winnen net als vele anderen. Opvallende uitslagen zijn verder de overwinning van David Berendsen, hij verslaat Gosse Romkes en speelt in ronde vier aan een van de hoogste borden. Dat had ik al voorspeld, hou David in de gaten! Ricardo Klepke, huidig schaakkampioen van de Hogeschool Rotterdam laat een veer door remise toe te staan aan Gerald Visch. Dan twee suprises op bord 24 en 25. Respectievelijk Eduard Hoogenboom en Teun Koorevaar spelen met tegenstanders Daniel Zevenhuizen en Gaston Merkx, laten hen alle hoeken van het bord zien en zetten deze veel hoger geclasseerde tegenstanders zonder pardon van het bord. Goed zo mannen !In de tweede groep overspeelt Jaap van Putten Theo van der Sluis. Onderin tamelijk regelmatige uitslagen waarbij ik denk dat Adrie Oosterhof en Marjolien nu een goede serie aan het neerzetten zijn. Op naar ronde vier!

Ronde 4.
Marcel Glissenaar was bezig met zijn tweede jeugd, is 40 in 2 uur met 30 seconden extra per zet in de landelijke klasse gaat hem nog te snel af, met flink veel wijn in zijn donder ramt hij Eric de Haan uit het hok, maar net niet ver genoeg om te kunnen winnen. Die keukelt wel een toontje lager nu na deze met enig geluk gewonnen partij. Arjan Hennink slacht ook een beestje,  onder de naam Marcel Schroer. En wat is Arne toch lekker bezig, in een Italiaan schuift hij bekwaam remise tegen Ricardo die even op adem lijkt te willen komen. Hans van Nieuwenhuizen pakt erg verdienstelijk een halfje tegen Barth Plomp. Joop Huizer doet hetzelfde tegen Herman Baks.  Verder geen "onregelmatige"  uitslagen in de bovenste helft.  Hans van Calmthout drijft Evert Mulder tot waanzin door regelmatig te winnen, en nog extra tijd over te houden ook nog. Blijf dan maar eens kalm. Ton Vliet overspeelt Dik van der Pluim, een oude bekende van mij die ik elk jaar niet herken, en elk jaar sterkte wordt maar vanmiddag misschien last heeft van een overjarig kalkoentje. Ons Kanbier blijft ook goed gaan, nu met winst op Arthur. In deze groep is het een beetje stuivertje wisselen. Jildert, een van onze youngsters speelt Adri van der Waal naar een mid-life, of misschien nog wel oudere, crisis.   

Ronde 5.
Nu gaat het gebeuren! Bovenin nog steeds niemand van de titelhouders die zich laat kennen. Nog slechts enkele spelers op 100%. Dat zal in deze ronde beslist anders zijn. Aan het gebrul en geschreeuw af te meten gaat het niet helemaal zoals gewenst. Leuk die oergeluiden maar dat komt de concentratie natuurlijk niet ten goede. Nog vijf spelers zonder puntverlies: Mark Timmernans, Harold van Dijk, Hans Böhm, Arjan Hennink, Arie Werksma. Arjan en Arie verliezen van Hans en Mark. Dus dat lijkt mij een eerste substantiele schifting.  Vlak daaronder gaan Cor de Wir, Fabian van Buurenen Henk Kleijnen langszaam wat ook hoog kijken. Maar de sterksten hebben zij niet gehad natuurlijk. In middengroep slaat Wiggert zijn slag door Theo van der Sluis stevig terug te wijzen. De Puttense zaak wordt even remise,lief en aardig voor elkaar.  En Floris wint ook, na enkele onreglementaire zetten van zijn hand, even buurten bij de wedstrijdleider lukt het hem op slinkse wijze een punt te pakken van Martin Verolme.  Ook onderin weinig spectaculaire uitslagen of het zou Stan Lodewijks moeten zijn die een mooi punt pakt.

Ronde 6.
Mark alleen op kop! Zelf winnen en concurrenten spelen remise. Halfje los. Maar daar vlak achter gaat het helemaal los met overwinningen van Johan en John die aanhaken. Dat geldt ook voor Arie Werksma en Dirk Hoogland die  naar de  top sluipen en vechten voor hun laatste kans op een hoge klassering. Ook Arne pakt weer een punt net als Leon Huijsdens. En zoals voorspelt gaat Floris ook steeds beter spelen en punten pakken maar waar is David Berendsen??? Remise tegen Marcel Pluymert kan er nog net mee door. John Bakker deelt een gevoelige klap uit aan Hans van NIeuwenhuizen die ook al iets onder de 50% gezakt was. Meestal gaat Hans in de laatste ronden punten pakken dus tegenstanders wees gewaarschuwd! Ook Jildert pakt weer een puntje, de volgende ronde is voor hem van belang of hij in het linker of rechter rijtje gaat einidgen. Behalve Marjolien spelen alle schakers in de onderste groep netjes conform hun rating. Iedereen komt dicht bij elkaar te staan maar het ratingverschil speelt in ronde zes nog steeds mee.

Ronde 7
Mark is nu een vol punt los, door zelf overtuigend te winnen van Harold, met diens complimenten voor het goede spel, ontstaat er nu toch een gaatje. Hans Böhm en Johan Quist doen elkaar niet pijn met een remise. Past goed bij de tijd van het jaar. En Arne Pols, ik ben gewoon trots een beetje Krimpenaar te zijn. Wat pakt Arne een mooi punt van Marcel Schroer. Gelukkig noteert Laura de uitslagen want er gaat zo nu en dan wat mis. He Han, wat pak jij een mooi punt, ik had je eigenlijk al wat hoger verwacht want snelschaken kun je.  Wiggert, ik voorspel voor volgend jaar net als Arne een mooi toernooi. Je blijft mooi in het spoor met een mooie overwinning op Robert Casteleijn. Nico Bosman schiet uit zijn slof en pakt Dik van der PLuijm in. En wat doet Jaap Staal daar helemaal onderin. Hij wint wel weer een keertje maar met zo'n startnummer (11) moet je hoger spelen!

Klein intermezzo: lieve schakers en mooie verenigingen, hartelijk dank voor jullie deelname dit laatste jaar onder de bezielende leiding van Henk. Zijn jullie er volgend jaar weer want we denken op dit moment een minstens zo mooie formule uit. Verplicht komen hoor!

Ronde 8
Hans Böhm, wat maak je me nou, niet meer alles of niets zoals in je beste jaren, bloedloos remise tegen Mark waardoor jezelf geen kans meer maakt. Zijn dat de jaren die gaan tellen? Maar Mark is zeker nog niet zeker van zijn zaak. Alleen Eric de Haan maakt nog een kans met een halfje minder. Wordt een mooie laatste ronde want spelen ze misschien tegen elkaar, nee dat niet zodat Mark het geheel in eigen hand heeft tegen Johan Quist. Johan heeft wel wat goed te maken nog vanmiddag dus opstapelen die tribunes en genieten maar!

Ronde 9
Henk steelt de show want voor iedereen die blijft zijn er 2 bitterballen. Waar haalt ie dat vandaan, precies dat aantal van twee natuurlijk. Aan alles is gedacht bij deze laatste uitvoering, knap gedaan Henk. En met dank voor de enorm goede organisatie, niet alleen dit jaar maar ook alle voorgaande jaren. Maar wie is de winnaar??

MARK OPNIEUW KAMPIOEN. En hoe, geheel op eigen kracht speelt hij Johan Quist terug naar de 10 voor 12 tafel. Met anderhalf punt voorsprong op Harold van Dijk die een prachtige laatste pot wint van Eric de Haan. Maar pet af voor Eric want hij speelde alles of niets en aangezien Harold dat altijd zo speelt is het geen schande te verliezen van zo'n routinier. Hans Böhm wijst Jan Evengroen nog even terug en dat doet me deugd. En ja wat kan ik er nog meer van zeggen, kijk vooral voor alle uitslagen op de site. Iedereen heel hartelijk dank voor het sportieve spel en de goede organisatie.

Op tot volgend jaar onder een andere toernooinaam, wie weet er een goeie??

Gosse Romkes


19-voudig organisator Henk Greevenbosch overhandigt voor de vierde
achtereenvolgende keer de beker aan Mark Timmermans.
Foto: Rob Doolaard

Terug naar de inhoudsopgave


Eindstand 19e Menno Ploeger Toernooi 30 december 2015

In de ranglijst zijn de nummers van de 26 Krimpense spelers met een * gemerkt.

Nr
 
Score
Rating
TPR
W-We
BH
SB
1
FM Timmermans, Mark 8.5 2346 2591 +1.94 56.5 52.75
2*
FM Dijk, Harold van 7.5 2324 2379 +0.77 56.0 43.75
3
IM Böhm, Hans 7.5 2254 2349 +1.23 54.0 43.0
4
FM Haan, Eric de 7.0 2299 2310 +0.37 55.5 39.5
5
Werksma, Arie 7.0 2198 2247 +0.81 54.5 39.0
6
Hennink, Erik 7.0 2089 2150 +0.82 50.5 36.5
7
FM Becx, César 7.0 2096 2062 -0.22 43.0 33.5
8
Taal, Anne Paul 7.0 1920 2108 +2.19 43.0 29.5
9
CM Hoogland, Dirk 6.5 2143 2121 -0.03 52.0 36.25
10
Kindt, Manfred 6.5 1969 2092 +1.46 47.5 30.25
11*
Casteleijn, Diederick 6.5 1836 2053 +2.58 42.0 27.25
12
FM Quist, Johan 6.0 2301 2145 -1.26 52.0 31.25
13
Evengroen, Jan 6.0 2091 2081 +0.02 52.0 31.25
14*
Pols, Arne 6.0 1864 2151 +3.24 51.0 31.0
15*
Romkes, Gosse 6.0 2000 1950 -0.33 50.0 31.5
16
Ouden, Lendert van den 6.0 2026 2048 +0.34 50.0 30.5
17
Luteyn, Mart Jan 6.0 1560 2044 +5.03 49.0 30.0
18*
Glissenaar, Marcel 6.0 2045 2037 +0.08 49.0 29.0
19
Klepke, Ricardo 6.0 2118 2060 -0.40 48.0 30.0
20*
Huijzer, Joop 6.0 1930 1937 +0.33 47.0 28.5
21
Schröer, Marcel 6.0 2192 2033 -1.42 46.0 28.75
22*
Duin, Frits van 6.0 1887 1966 +1.00 46.0 26.5
23
Putten, Jaap van 6.0 1709 1976 +3.16 42.5 26.25
24
Huijsdens, Léon 6.0 1897 1968 +0.97 42.0 26.75
25
Greven, Erwin 6.0 1833 1889 +0.83 37.0 22.5
26
FM Baarle, John van 5.5 2211 2027 -1.72 53.0 29.5
27
Wit, Cor de 5.5 1959 2045 +1.02 51.5 28.5
28
Hennink, Arjan 5.5 2011 1988 -0.06 49.0 26.25
29
Buuren, Fabian van 5.5 1918 2010 +1.26 45.0 23.0
30
Groen, Erik in 't 5.5 1840 1980 +1.72 45.0 22.75
31
Kleijnen, Henk de 5.5 1830 2025 +2.43 44.0 24.0
32
Calmthout, Hans van 5.5 1801 1833 +0.68 43.0 23.25
33
Ranft, Hans 5.5 1855 1873 +0.40 40.5 21.0
34
Bac, Dick 5.5 1975 1908 -0.69 39.5 21.75
35*
Mulder, Evert 5.5 1848 1827 -0.07 39.5 20.25
36
Hennink, Wim 5.5 1902 1768 -1.22 39.0 22.5
37
Plomp, Barth 5.0 1952 1936 -0.21 47.0 21.75
38
Kamman, Albert 5.0 1930 1909 -0.19 47.0 21.5
39
Nieuwlaat, Andre 5.0 1832 1961 +1.45 45.0 20.5
40
Driel, Bas van 5.0 1895 1750 -1.52 44.5 23.5
41
Veelenturf, Wim 5.0 1605 1874 +2.86 43.0 21.5
42
Everaars, Han 5.0 1729 1808 +1.02 42.5 19.0
43
Westerduin, Philip 5.0 2027 1875 -1.58 42.0 21.5
44
Putten, Bart van 5.0 1871 1843 -0.26 42.0 18.5
45*
Pols, Wiggert 5.0 1659 1831 +1.98 40.0 20.25
46
Koppelaar, Victor 5.0 1834 1816 -0.04 40.0 20.0
47
Torczynski, Peter 5.0 2053 1812 -2.46 39.5 20.0
48
Zevenhuizen, Daniël 5.0 1954 1679 -2.57 39.5 20.0
49
Jansen, Michiel 5.0 1913 1740 -1.81 39.5 18.25
50
Sluis, Theo van der 5.0 1887 1753 -1.47 38.5 16.5
51
Osinga, Angelique 5.0 1897 1775 -1.31 37.0 18.25
52*
Casteleijn, Robert 5.0 1845 1725 -1.22 36.0 18.0
53*
Hoogervorst, Evert 5.0 1451 1676 +2.36 28.5 12.5
54
Pluymert, Marcel 4.5 1881 1863 -0.19 47.0 19.25
55*
Berendsen, David 4.5 1672 1944 +2.85 46.5 22.25
56
Ommeren, Gerard van 4.5 2021 1808 -2.26 45.0 20.5
57*
Sturm, Pieter 4.5 2039 1844 -2.10 45.0 19.25
58
Koning, Johan de 4.5 1795 1734 -0.62 43.5 19.25
59
Vreugdenhil, Frans 4.5 2003 1758 -2.62 42.0 19.0
60
Glopper, Bart de 4.5 1737 1724 +0.09 42.0 17.75
61*
Nieuwenhuizen, Hans van 4.5 1831 1770 -0.59 41.5 17.0
62
Smits, Eduard 4.5 1797 1797 +0.02 41.5 16.75
63
Mulder, Wim 4.5 1823 1750 -0.70 41.0 15.75
64
Verolme, Martin 4.5 1805 1649 -1.61 40.0 17.25
65
Vroegindeweij, Maarten 4.5 1831 1794 -0.34 40.0 16.75
66
Bakker, John 4.5 1555 1776 +2.35 38.5 16.75
67
Kanbier, Max 4.5 1559 1801 +2.67 38.0 19.0
68
Ehrhardt, Matthias 4.5 1778 1672 -1.10 37.0 15.75
69
Groeneweg, Nick 4.0 1744 1938 +2.07 48.5 21.0
70*
Doolaard, Floris 4.0 1548 1838 +2.87 46.5 19.0
71
Beks, Herman 4.0 1799 1750 -0.42 44.0 13.5
72
Timmermans, Adri 4.0 1803 1699 -0.92 43.5 14.5
73
Ouden, Ton den 4.0 1790 1710 -0.81 43.0 17.25
74
Ouwehand, Ruurd 4.0 1799 1641 -1.71 42.0 14.25
75
Visch, Gerald 4.0 1554 1818 +2.64 41.0 16.5
76
Bakker, Kevin 4.0 1636 1673 +0.35 41.0 13.5
77
Wilde, Steven de 4.0 1769 1805 +0.44 40.5 15.0
78*
Wolde, Bert ten 4.0 1813 1598 -2.35 39.5 13.25
79
Merkx, Gaston 4.0 1900 1667 -2.58 39.0 13.5
80
Vliet, Ton van 4.0 1603 1806 +2.03 38.5 14.0
81
Korte, Jan de 4.0 1791 1627 -1.74 38.0 11.5
82
Bosman, Nico 4.0 1595 1719 +1.21 37.0 13.0
83
Boer, Karel den 4.0 1640 1592 -0.43 36.0 12.25
84
Slotboom, Teus Sr 4.0 1550 1700 +1.59 33.5 12.5
85
Osinga, Andre 4.0 1586 1516 -0.60 33.5 9.5
86
Staal, Jaap 4.0 2104 1696 -4.07 33.0 12.5
87
Beek, Simon van der 4.0 1518 1474 -0.51 33.0 12.25
88
Schuering, Arthur 4.0 1812 1503 -3.15 32.5 11.0
89*
Riemens, Meike 4.0 1303 1596 +2.79 32.0 10.5
90*
Denneman, Jildert 3.5 1381 1688 +2.70 40.0 14.25
91*
Blokland, Hans 3.5 1657 1611 -0.50 40.0 11.75
92
Ruijter, Klaas de 3.5 1683 1618 -0.68 38.0 11.5
93
Stroosma, Harry 3.5 1774 1609 -1.75 36.5 9.75
94
Osinga-Reiber, Marjolein 3.5 1431 1628 +1.72 35.5 11.5
95
Oxener, Aldo 3.5 1619 1466 -1.62 35.5 9.25
96
Oosterhof, Adrie 3.5 1336 1565 +2.05 35.0 12.75
97
Lodewijks, Stan 3.5 1004 1319 +2.76 30.0 9.75
98*
Hoogenboom, Eduard 3.0 1755 1642 -1.30 42.5 10.0
99
Kastelein, Gerard 3.0 1710 1631 -0.91 40.0 10.5
100
Koorevaar, Teun 3.0 1750 1538 -2.26 38.5 10.5
101
Kanbier, Guy 3.0 1083 1358 +2.28 36.0 11.0
102
Pluijm, Dik van der 3.0 1908 1462 -4.69 35.5 11.0
103*
Waal, Adri van der 3.0 1668 1488 -1.98 35.5 7.0
104
Pol, Theo van der 3.0 1595 1551 -0.60 35.0 7.5
105
Doeselaar, Joas 3.0 1300 1547 +2.11 34.5 9.5
106*
Buis, Jan 3.0 1500 1436 -0.88 33.0 9.5
107
Rossum, Pia van 3.0 1557 1356 -2.14 33.0 6.5
108
Scheel, Ab 3.0 1419 1399 -0.37 32.0 7.5
109
Ayala, Angelo 3.0 1326 1456 +1.05 31.0 8.0
110
Pluim, Rienk 3.0 1373 1489 +0.91 30.0 5.5
111*
Weerd, Peter de 3.0 1363 1244 -1.43 26.5 6.0
112
Kanbier, Gerco 2.5 1377 1384 -0.17 33.0 7.75
113
Huijzer, Theo 2.5 1622 1331 -3.23 32.0 4.5
114*
Heukels, Theo 2.5 1199 1289 +0.50 28.0 3.75
115*
Postma, Arjen 2.0 1399 1458 +0.18 35.5 7.0
116
Kanten, Brian van 2.0 1581 1349 -2.65 34.0 5.0
117
Kanbier, Djezzmonde 2.0 1002 1169 +1.21 31.0 4.5
118*
Petiet, Koos 2.0 1190 1264 +0.34 30.0 4.0
119
Griffioen, Hans 2.0 1213 1199 -0.61 25.0 1.5
120
Vroegindeweij, Martijn 1.5 1446 1173 -2.99 27.0 2.25
121
Kanbier, Vhinnzee 1.0 1001 528 -1.21 33.5 4.0
122
Lodewijks, Marleen 1.0 1003 932 -0.68 21.0 0.5
123
Hollander, Hans 0.0 1897 0 +0.00 27.0 0.0
Terug naar de inhoudsopgave

Succes voor Kevin Nguyen in het Schaakfestival Groningen

Het Schaakfestival Groningen werd gehouden van 21 - 30 december 2014.

Voor de Open A-groep (9 ronden) is een minimum FIDE rating van 2000 vereist maar het reglement staat toe dat voor spelers die wel het niveau hebben maar (nog) niet aan de de ratingeis voldoen van deze regel wordt afgeweken. Een viertal deelnemers waaronder Kevin zijn op basis hiervan toch in de Open A-groep ingedeeld.

De Open A-groep telt 110 deelnemers waaronder veel titelhouders en het is dan ook niet verwonderlijk dat het hierboven genoemde viertal geen hoofdrol speelt in de eindrangschikking.
Kevin toonde aan dat de dispensatie in de ratingeis volkomen terecht was. Hij scoorde 3½ punt wat nog meer waarde krijgt met de aantekening dat hij won van Sven Dijkhuis die met een rating van 2126 de laagste rating van de tegenstanders van Kevin had.
Niet verwonderlijk is dan ook dat hij een TPR van 2114 haalde en daarmee een TPR winst van 128 boekte.

Meer informatie is te vinden onder de volgende links:

Algemene informatie

Ranglijst en uitslagen van de Open A-groep

Resultaten van Kevin

Terug naar de inhoudsopgave
Tata Steel Chess 2015
9 t/m 25 januari in Wijk aan Zee

Voor het oude Corus en het huidige Tata toernooi trekt elk jaar weer een fors aantal van onze leden naar Wijk aan Zee.
Eerverleden jaar leek het er even op of de Krimpense belangstelling tanende was maar in 2014 was het niveau wat aantal en sterkte betreft met 15 Krimpense deelnemers weer op het oude peil. De 13 deelnemers van nu vormen nog steeds een grote ploeg vanuit SV Krimpen.

Klik op Tata voor gedetailleerde informatie over het toernooi en de deelnemers.

Tienkamp 16 - 25 januari 2015
Klik op de groepcode voor details

Tienkamp Datum 16 17 18 19 20 21 23 24 25 Totaal Nr Rating TPR
Gr 16 - 25 januari Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
4K
Hans van Nieuwenhuizen
1 ½ ½ 0 1 0 0 0 0 3 8 1831 1705

Eindstand Weekendvierkamp 9 - 11 januari

Klik op de groepcode voor details

Weekendvierkamp 9 - 11jan.

Datum 9 10 11 Totaal Nr Rating TPR
Groep
Ronde 1 2 3    
3H
Kevin Nguyen
  0 0 1 1 3 1950 1864
3O
Alexander Janse
  0 0 1 1 3 1906 1857
4T
Bert ten Wolde
  1 0 0 1 3 1813 1698

Eindstand Dagvierkamp 12 - 14 januari
Klik op de groepcode voor details

Dagvierkamp 12-14 januari

Datum 12 13 14 Totaal Nr Rating TPR
Groep
Ronde 1 2 3    
9B
Arjen Postma
  1 1 1 3 1 1399 1592
3G
Jason Zondag
  1 ½ 1 1 1963 2207
4J
Jan Sluiter
  1 ½ 1 1 1828 2077
5C
Michel van Cappellen
  1 ½ 1 1 1781 1979
6N
Hans Blokland
  1 0 1 2 2 1657 1722
1A
FM Harold van Dijk
  0 ½ 1 3 2324 2182
2A
Peter Glissenaar
  ½ ½ ½ 2 2113 2053
4I
Remko Moerkerken
  ½ 0 ½ 1 4 1816 1696
7H
Jan Buis
  ½ 0 ½ 1 4 1500 1432
8J
Dick van Buuren
  0 0 0 0 4 1386 1105
Terug naar de inhoudsopgave
Verslag 77e Wijk aan Zee schaaktoernooi dagvierkampen

De thans reeds enkele jaren onder de nieuwe naam Tata (vroeger Hoogovens en Corus) als een  van de grootste amateurtoernooien in Europa mag zich traditiegetrouwe altijd in grote belangstelling van onze leden verheugen.

Door omstandigheden was het groepje echte senioren – en dan bedoel ik 65 plussers helaas weer kleiner geworden t.o.v. vorige edities.

Niettemin togen ik, Dick van Buuren en Hans van Nieuwenhuizen vol goede moed in mijn auto naar Wijk aan Zee. Vanwege het overlijden van clublid Gerard Kool - vriend van Hans - had hij afgezien van deelname aan de dagvierkampen  om zijn mede deelnemers niet voor het blok te zetten.

Na eerst Hans bij zijn onderkomen te hebben afgezet togen wij naar de Klugte -ons vaste stekkie – om ons daarna in de Moriaan in te schrijven.

Vandaar gingen wij naar café De Zon alwaar wij als vanouds hartelijk met een kus werden begroet door uitbaatster Carla die net voor de eerste keer oma was geworden. Peter Glissenaar als naar ik meen voor de eerste keer in Wijk aan Zee keek ongelooflijk en  enigszins jaloers toe. Wij hebben hem toen uitgelegd dat je zoiets ook kon verdienen door regelmatig naar Wijk aan Zee en de Zon te komen.

 Na de eerste wedstrijddag gingen mijn reisgenoten en ik aangevuld met Hans Blokland die daarvoor had deelgenomen aan het toernooi voor oud parlementariërs  en Hans Erkelens van WSV naar het visretaurant t.o. de Zon en hebben daar alleraardigst en heel lekker gegeten. Op advies van de eigenaar bestelden Hans en Dick daar een hele grote en dikke Griet een soort platvis en misschien als compensatie voor het tijdelijk missen van hun vrouwen.

Daarna zochten wij de overige Krimpenaren in hotel restaurant Sonnevanck op waar ze al druk aan het analyseren waren. Op dat moment was er ook een hoofdzakelijk uit vrouwen bestaand zangkoor Vrijuit Zingen/Korenduin aanwezig met hun repetitieavond. Ondanks een verschillend repertoire – zij zingen meer popsongs e.d. – hebben Dick en ik resp. lid van l’Esperance uit Krimpen a/d IJssel welke semiklassieke liederen zingen en het Shantykoor De IJsselmannen uit Ouderkerk a/d Ijssel met overwegend seasongs spontaan met hen meegedaan. Achteraf kregen wij spontaan complimenten en kregen zelfs het verzoek om lid bij hen te worden gezien een tekort aan mannen bij dit gemengde koor. Wij hebben beleefd voor de eer bedankt omdat ondanks het aanwezige vrouwelijke gezelschap- het oog wil tenslotte ook wat mede gedachtig de wat dubbelzinnige naam van schaakvereniging De Willige Dame uit Dordrecht – het niet doenlijk is om daarvoor iedere keer naar Wijk aan Zee af te reizen op NB onze wekelijkse schaakavonden op maandag.

Na een zowel voortreffelijke nachtrust als ontbijt gingen wij via de Zon alwaar wij meestal lunchen voor de 2e wedstrijddag weer naar het strijdtoneel in de Moriaan. Na een aanvankelijk moeizaam lopende partij en even zelfs op verlies staande die toch weten om te buigen in winst na doorbraak en promotie van één van mijn vrijpionnen. Het tweede punt was daarmee binnen. Kort na afloop daarvan werd ik door een suppoost van Tata aangesproken dat mijn tegenstandster van de volgende dag wegens ziekte had opgegeven en ik zodoende zonder te spelen een derde punt en dus een 100 % score kon noteren. Zij oogde broos en kwetsbaar en had daarvoor ook voor de 2e keer verloren. Liever had ik die 3e partij ook regulier gespeeld en zeer vermoedelijk ook gewonnen gezien haar rating e.d. Haar2e partij was na een herdersmatje zeer snel afgelopen!

Nu deed zich een bijzondere situatie voor dat Hans van Nieuwenhuizen de volgende dag in Rotterdam aanwezig moest zijn bij de uitvaart van Gerard Kool. Na overleg met Dick besloten dat ik reeds dezelfde avond na een uitstekende gezamenlijke maaltijd bij een Chinees in Beverwijk met Hans v. N. zou terugkeren en dat Dick de volgende dag met Hans Blokland mee terug zou rijden.

Hierdoor was ik in staat de volgende middag bij de uitvaartdienst in besloten kring voor Gerard Kool aanwezig te zijn waar een klein select gezelschap hem de laatste eer bewees. Ook de voorzitters van zijn andere 2 clubs Arthur Rongen van SO Rotterdam en André Osinga van Charlois-Europoort waren daarbij aanwezig.

Ik heb toen nog even overwogen om alsnog naar het toernooi voor RSB bestuurders in de Rotterdam te gaan maar daar heb ik uiteindelijk toch maar van afgezien.

Zonder afbreuk te doen aan de prestaties en resultaten van de overige clubgenoten – die reeds elders op de site zijn afgebeeld en gepubliceerd – is dit eigenlijk een wat eenzijdig verslag vanuit mijn visie en beleving van Tata 2015.

Voor een meer schaaktechnische verslaggeving roep ik b.v. Jason of Harold op terwijl ook de anderen een duit in het zakje lees hun resp. schaakpartijen uiteraard mogen verslaan.
Helaas heeft deze oproep geen resultaat gehad (red.)

Arjen Postma


Schaak(club)varia
Terug naar de inhoudsopgave

Nu het heerlijk avondje bijna is gekomen

 Schakers…
Nu het heerlijk avondje bijna is gekomen
Heb ik het spel dat ze schaken noemen eens onder de loep genomen
Het leek me slim om undercover op ontdekkingstocht te gaan
Om zo zelf niet op de voorgrond te hoeven staan
Dus zo kwam het dat ik op een maandagavond
Me in het prachtige Krimpen aan de IJssel bevond
Voor de gelegenheid had ik me verkleed als ruiter
En parkeerde mijn paard rechts achter “de Tuyter”
Binnen kwam ik in een grote zaal
Met vierkante borden, stukken en klokken digitaal
Nieuwsgierig keek ik in het rond
Me afvragend waar ik me nu weer in bevond
Twee mensen namen plaats achter zijn of haar bord
Pakte een boekje met een pen en schudde daarop kort
Elkaar de handen en drukte daarna een klok in
Waarop de klok van de witspeler lopen ging
Toen werd het ontzettend stil
En bleek het bord tussenbeide de enige spil
Daarop stonden stukken, ik telde er acht
Met daarvoor iets als pionnen, die stonden op wacht
Het meest intrigerend was één van de stukken middenin
In mijn optiek had die het meeste zin
Die droeg net als ik een kruis op zijn hoofd
Als ik het niet zelf gezien had, had ik het niet geloofd
Maar toen ik mijn ogen over de andere stukken heen liet gaan
Zag ik ineens twee paarden staan
Ik overzag de ernstige consequentie
Misschien betekent dit wel concurrentie!
’t Was voor mij wel even wennen
Maar besloot me niet te laten kennen
Daarom richtte ik mijn aandacht op de gezichten
Soms kan ik er wat mee voor in mijn gedichten
Die keken niet allemaal even vrolijk
Nee, het was soms echt aandoenlijk
Zo bleek niet iedereen de zenuwen de baas te zijn
En beten sommige hun nagels kort en klein
Een ander trok de haren bijna uit het hoofd
Alsof men daarmee terug kon krijgen waarvan men was beroofd
Nee, geen van allen keek echt blij
Het had meer iets weg van slavernij
Ook zag ik menigeen vaak zuchten
Net of ze iets wilden ontvluchten
Maar wat mij het meest is opgevallen
Ze spraken veel in letters en getallen
Schakers blijven een apart slag volk
Er valt niet mee te communiceren zonder tolk
Ik weet niet of ik me hier ooit nog onder zal gaan mengen
Omdat ik niet weet waar het mij zal brengen
Misschien oordeel ik nu wel een beetje vlug
En kom ik in de toekomst nog eens terug

Sinterklaas

Terug naar de inhoudsopgave

Kerstwens van de voorzitter

Kort voor de kerstdagen leverde onze voorzitter tekst aan voor publicatie op de website. Hoewel wat tijd betreft inmiddels achterhaald geldt dat zeker niet voor een groot deel van de inhoud. Vandaar dat deze tekst in zijn geheel ook in OGG is opgenomen. (Red.)

Zo vlak voor kerst en met het nieuwe jaar in het verschiet  begin je te mijmeren over zaken in het afgelopen jaar resp. schaakseizoen maar ook die van de toekomst zowel in het persoonlijke vlak als dat van SV Krimpen in het bijzonder.

Allereerst wil ik nogmaals stilstaan bij het smartelijke verlies en overlijden op een veel te jonge leeftijd van Frans Goudriaan. Hij worstelde de laatste jaren tussen hoop en vrees m.b.t. de vreselijke ziekte die hem uiteindelijk toch heeft geveld. Jammer, Frans was een aimabel man, goede schaakvriend voor de meesten van ons en bovenal een uitstekend penningmeester. Ook als min of meer vaste “Wijkaan Zeeër” voor de thans Tata dagvierkampen waar ik ook deel van uitmaakte gaan wij hem missen.

Wat is er het afgelopen jaar nog meer gebeurd dat de moeite van het vermelden waard is?

In het kader van Krimpen aan Zet werden in ieder geval de volgende zaken gerealiseerd: Modernisering van de website (nog niet helemaal afgerond) en start van de schaaksoos in het Facet met Dick van Buuren als grote gangmaker.
Daarnaast was er voor het eerst een vriendinnenmiddag waarbij onze vrouwelijke juniorleden iemand mochten meenemen om kennis te maken  met het schaken.
Alle andere evenementen, toernooien en uitslagen interne- en externe competitie staan vanzelfsprekend uitvoerig in de 3 OGG’s van dit jaar vermeld.

Wat gaat er in 2015 en speciaal voor SV Krimpen en haar leden gebeuren?

Allereerst is er onder leiding van onze nieuwe jeugdleider Joost van der Valk een commissie voor basisschoolschaaklessen gevormd. Wij willen daarmee niet alleen als voorheen scholen in Krimpen a/d IJssel zelf bedienen maar ook verder de Krimpenerwaard ingaan. Dit geldt ook voor andere activiteiten in dat gebied op basis van de gemeentelijke K 5 herindeling.
Met CSV wordt een gezamenlijke schaakwedstrijd georganiseerd waarmee een oude traditie in ere wordt hersteld.
Ook zijn er plannen om het Menno Ploeger Toernooi dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden in een andere vorm en naam voort te zetten. Wij danken hierbij gelijktijdig Henk Greevenbosch voor alle werkzaamheden en inspanningen bij de totaal 19 edities van dit belangrijke en steeds druk bezochte schaakevenement.
Hans van Nieuwenhuizen werd op de laatste ALV benoemd als lid van verdienste voor zijn 14 jaar durende voorzitterschap .

Rest mij iedereen prettige kerstdagen, een voorspoedig en gezond Nieuwjaar en vooral goede en gezellige schaakwedstrijden toe te wensen.

Arjen Postma voorzitter SV Krimpen

Terug naar de inhoudsopgave

Postma winnaar

In Het Kontakt, streekblad voor Lek en IJssel West, wordt met enige regelmaat nieuws over SV Krimpen gepubliceerd. Zo ook in de editie van 20 januari waarin een artikel op de sportpagina de prestaties van onze Wijk-aan-Zee-gangers onder de aandacht van de inwoners van de Krimpenerwaard brengt. Onze voorzitter neemt hierbij een tweevoudige koppositie in.
Het Kontakt doet de schaakvereniging goed.

Terug naar de inhoudsopgave

Eindstand Schaaksoos na 36 ronden sept 2014 - jan 2015

Pos
Naam Prt W R V %
1
Glissenaar Peter 21 18 2 1 90,5
2
Nieuwenhuizen van Hans 24 20 1 3 85,4
3
Mulder Wim 12 7 1 4 62,5
4
Vos de Frans 9 4 2 3 55,6
5
Walsum van Nico 22 10 4 8 54,5
6
Hoogervorst Evert 35 15 7 13 52,9
7
Hermans Eddy 20 10 1 9 52,5
8
Heukels Theo 11 3 5 3 50,0
9
Buis Jan 22 8 6 8 50,0
10
Berg van der Jan 2 0 2 0 50,0
11
Ham van der Jan 2 1 0 1 50,0
12
Postma Arjen 25 11 1 13 46,0
13
Wal van der Aart 15 4 5 6 43,3
14
Verver Henk 29 10 5 14 43,1
15
Bus Jan 4 1 1 2 37,5
16
Singeling Eddy 13 4 1 8 34,6
17
Jansen Ries 13 2 5 6 34,6
18
Kwant de Arie 10 3 0 7 30,0
19
Buuren van Dick 15 4 0 11 26,7
20
Petiet Koos 30 6 3 21 25,0

Jeugdschaak
Terug naar de inhoudsopgave

Najaarscompetitie jeugd 2014/ 2015

In het afgelopen half jaar heeft zich de najaarscompetitie voor de jeugd afgespeeld. Elke maandagavond streden de jeugdleden tegen elkaar, om uit te maken wie zich naar een prijs zou knokken, maar vooral om een gezellig en leuk potje te schaken.
Dit werd benadruk door een groot aantal nieuwe aanmeldingen die lekker konden mee spelen en al lerend het spel onder de knie kregen. Willeke de Bruijne leerde de nieuwe leden de eerste zetten van het schaakspel. Theo Heukels keek de stappen boeken na en gaf uitleg over de gemaakte opdrachten.
In de B groep was het zeer spannend wie in de prijzen ging vallen. Op de laatste schaakavond werd er druk gerekend. Uiteindelijk is Niels de Groot de gelukkig die zich op de 3e plaats nestelde.
Cornelis Pols heeft laten zien dat hij een zeer goede speler is en tussen boer en zus De Groot een verdiende 2e plaats afdwong. We gaan nog veel horen van deze zeer jonge speler. Succes in de A-groep!
Paulien de Groot is de beste van de B-groep geworden. Van harte gefeliciteerd!
In de A-groep heeft Tom de Bruijne de 1e plaats met succes verdedigd, gefeliciteerd. Gevolgd door Lara de Bruijne en Lennart Pols die knap 3e is geworden.

Joost van der Valk

A-groep
Punten
partijen
Perc
Tom de Bruijne 29,5 34 87%
Lara de Bruijne 29,0 40 73%
Lennart Pols 34,5 49 70%
Bart Ligthart 37,0 55 67%
Othniël de Jong 26,5 40 66%
Rens Bosschaart  35,0 60 58%
Hans Broere 42,5 73 58%
Marriët Pols 24,5 46 53%
Lennard Chevalking 23,0 55 42%
       
B-groep
punten
partijen
perc
Paulien de Groot 32,5 50 65%
Cornelis Pols 35,0 58 60%
Niels de Groot 28,5 62 46%
Marit Offermans 24,0 53 45%
Jacco Bloemendaal  23,5 54 44%
Maurits Roodhorst 13,0 36 36%
Tim van de Kreeke 21,0 59 36%
William Bloemendaal 4,0 12 33%
Joost Otterspeer 14,0 43 33%
Efraim de Jong 13,5 43 31%
Ramin Nieuwenhuis 9,5 36 26%
Benjamin Castelijn 2,0 8 25%
Rosa Heuvelman 0,5 3 17%
Antonie Willems 0,5 24 2%
Terug naar de inhoudsopgave

Diploma- en prijsuitreiking.

19 januari werden de bekers voor de najaarscompetitie uitgereikt en konden de stappenstudenten hun diploma's in ontvangst nemen.

   
              De bekerwinnaars                                       De diplomastappers

De bekerwinnaars in de A-groep waren Tom en Lara de Bruijne en Lennart Pols.
In de B-groep kwamen Paulien de Groot, Cornelis Pols en Niels de Groot op het podium.
Op vallend is dat dit zestal gevormd wordt door broer en zus (2x) en door broers.

Voor de stap 1 examens slaagden Marit Offermans en Cornelis Pols.
De stap 3 diploma's kwamen in het bezit van Lara de Bruijne, Marriët en Lennart Pols.
Hier valt op dat de meiden in de meerderheid zijn. Het begin van een opmars?

Petra de Groot, de moeder van Paulien en Niels, maakte een fraaie fotoserie van deze avond waarvan 2 foto's hierboven zijn afgedrukt..
Terug naar de inhoudsopgave


NK Rapid jeugd in Eindhoven

Zaterdag 14 november was het weer tijd om naar Eindhoven te gaan voor het jaarlijkse Open Rapidkampioenschap voor de jeugd. Er was dit jaar erg veel veranderd. Geen 9 ronden maar 7. Dat heeft te maken met het gewijzigde speeltempo. Geen 20 minuten meer voor de hele partij met bijbehorende frustaties als het in gewonnen of gelijke stelling door de klok gaan en vergeten dat er remise geclaimd kon worden wegens  “door de vlag jagen” zoals het hier altijd is genoemd.  Nu 15 minuten plus 10 seconden per zet erbij. Een hele verbetering. Voor de sport heel goed, maar een partij kan zo natuurlijk langer dan vroeger gaan duren. Vandaar die 7 ronden. Nadeel is dat de zuiverheid van de eindstand in het geding kan komen, zeker wanneer er meerdere categorieën in één groep spelen en ook nog eens doordat het om meerdere prijzen per groep gaat. Verder gold de nieuwe regel dat een onreglementaire zet direct verliest niet voor het jongere deel van de jaargroepen. Een goede zet van de bond.   
Het aantal deelnemers viel niet tegen, maar ze zaten wel voornamelijk in de jongere jaargangen. De oudere jeugd liet het kwantitatief behoorlijk afweten. Zo zelfs dat de jaargangen 1994 t/m 1998 in één groep ondergebracht waren. Met de bemerking dat de groep U 25 een aantal deelnemers kende die ook “lager” in hun eigen jaargroep had mogen spelen. En daar was de groep U 25 volgens mij niet echt voor bedoeld.
In de poule (dat lijkt mij hier het beste woord)  1994 t/m 1998 speelde Jildert die 4e werd in z’n groep 1998. Die groep telde 7 namen, 6 potentiële tegenstanders dus, waarvan hij er maar 1 aan het bord getroffen heeft. Geen prijs maar een W-We van + 2.07 is een uitstekend resultaat tegen overwegend oudere tegenstanders.
Arne speelde in poule 1999/2000,  eindigde daar 4e in zijn jaargroep 2000 en mocht bij de prijsuitreiking een beker in ontvangst nemen. Ook Wiggert speelde een goed toernooi en eindigde vijfde in groep 2001 waarmee hij beslag legde op de laatste beker van de groep.
In jaargang 2004 speelde Hans die zich met 4 uit 7 van z’n beste kant heeft laten zien en ruim aan de “opdracht” van Jildert en Wiggert om minstens 2.5 punt te gaan halen heeft voldaan. Nog niet genoeg voor een prijs maar een TPR van ongeveer 2x  z’n eigen rating en een W-We van +2,84 mag gezien worden als een hele mooie beloning voor z’n inspanningen beter te gaan schaken.

Theo Heukels

Op de site van de NBSB zijn alle details en een aantal foto's opgenomen.

Terug naar de inhoudsopgave

Succesvolle dag voor de jeugd in Bodegraven

Zaterdag 22 november was niet alleen succesvol voor een aantal van onze jeugdleden maar ook nog eens een reuze gezellig samenzijn in de sfeervolle Goede Herderschool waar we inmiddels al een aantal jaren te gast zijn voor deze GP. Acht kinderen waarvan zeven schakende en de pas drie maanden oude Marcel Pols die de hele dag tevreden doorbracht op de schoot van moeder Marianne of slapend in z’n reiswieg met daarnaast  s’ middags ook nog Hans’ ouders was heel bijzonder.
Bijzonder was ook het optreden van Maurits die z’n eerste toernooi speelde, en hoe ! Ingedeeld in groep 12 kwam hij na iedere ronde vertellen dat hij (alweer) gewonnen had. 7 uit 7, beter kan niet. Volgend toernooi zal dus in een hogere groep zijn, het begin van een zekere opmars. Wie ook bezig is aan een opmars is Hans. Nu prijswinnaar in groep 4 en verder naar boven kijkend.  Marriët, eerste in groep 2, klopt nadrukkelijk aan de deur van de hoogste groep. Paulien, nu eerste in groep 8,  behoort ook de stijgers.
Lennart en  Cornelis traden vandaag niet zo op de voorgrond maar leverden toch geen ratingpunten in. Dat laatste deed Niels, die niet echt z’n dag had, wel. Maar dat komt een volgend toernooi weer in orde wanneer hij er echt goed voor gaat zitten. Dat zal dan waarschijnlijk niet bij zus Paulien in de groep zijn. Van de familie is er dan in elk geval  geen concurrentie te duchten.

Theo Heukels

Marianne Pols maakte een fotoserie waaruit de onderstaande foto voor OGG is geselecteerd


Jeugd Grand Prix LeiSB
22 november 2014 in Bodegraven, 7 ronden

Groep
Punten Nr Rating TPR
2
Marriët Pols
5,5 1 662 748
 
Lennart Pols
3 5 665 675
4
Hans Broere
4,5 2 482 528
8
Paulien de Groot
5,5 1 254 324
 
Niels de Groot
2 7 254 219
10
Cornelis Pols
3,5 5 175 178
12
Maurits Roodhorst
7 1 100 212

Op de toernooipagina van de Leidse Schaakbond staan een verslag en alle details

Terug naar de inhoudsopgave

Klim-Op (=4/5 Krimpen) Nederlands kampioen jeugdclubs in de C-categorie

IMG_2257[1]
Overgenomen van de site van Klim-Op waar meerdere foto's op staan

Op zaterdag 29 november werd in Den Bosch de vierde dag in de Meesterklasse C afgewerkt. Ons team voerde na drie speeldagen de ranglijst aan. Zou het deze laatste speeldag lukken het kampioenschap binnen te halen? Er moesten nog twee ronden afgewerkt worden.
Eerst was Hardenberg de tegenstander en het werd een bloedstollend spannende ronde! Arne op bord 2 ging in de opening lelijk in de fout en verloor een stuk en tot overmaat van ramp verloor hij vlak daarna nog een stuk. Dat was 0-1. Dat legde bij onze andere drie denkhoofden een extra druk op de ketel. Wiggert stond op bord 3 ook niet geweldig, maar wist er gelukkig nog een remise uit te slepen: 0,5-1,5. Ons lot was in handen van Kevin op bord 1 en Ting Ting op bord 4. Kevin had voordeel, maar groot was het niet. Zijn tegenstander, Simon Elgersma, raakte echter in tijdnood en verloor uiteindelijk de partij: 1,5-1,5. Ting Ting was ook in tijdnood, maar stond wel een stuk voor. Van de teamleider mocht ze remise aanbieden, maar ze wilde echter winnen. Die inzet leverde nog een stuk op en haar tegenstandster kon uiteindelijk alleen nog haar koning omleggen: 2,5-1,5! Het was een “narrow escape”, maar wel ontzettend belangrijk, want concurrent Landau/Axel won ook en wel met 4-0.
In de laatste ronde was een gelijkspel genoeg voor de nationale titel, maar zo ver lieten onze matadoren het niet komen! Assen was de tegenstander en het werd een regelmatige 4-0 overwinning. De Nederlandse titel was binnen!  Een prachtige prestatie en een felicitatie waard voor dit team! Kevin werd ook nog eens topscorer met de mooie score van 7 uit 8 en dat aan bord 1. Arne kwam tot 6 uit 8, Alexander tot 3 uit 4. Wiggert tot 5,5 uit 7 en Ting Ting tot 5 uit 5.  
Deze titel betekent tevens promotie naar de A-categorie.


Klim-Op al bijna zeker van het kampioenschap.

Ook na de derde speeldag en 6 rondes staat het Klim-Op team nog royaal aan kop met 11 punten. Het enige wedstrijdpunt dat ingeleverd werd was in de vijfde ronde tegen Landau dat daarmee op 9 punten kwam. Kevin won, Arne en Alexander haalden remise en Wiggert liep tegen zijn eerste nul aan. Met twee punten voorsprong op Landau en drie punten op de nrs. 3 en 4 gaat Krimpen als beste kampioenskandidaat naar de finale op 29 november.


De 2e speeldag 4 oktober leverde Klim-Op in de derde ronde tegen STB C1 3 punten op door winst van Arne, Wiggert en Alexander. Kevin verloor van Jasper Beukema. In de vierde ronde tegen Almere viel Ting Ting in voor Alexander en won vrij snel. Ook Kevin, Arne en Wiggert lieten hun tegenstanders in het stof bijten en dat resulteerde dus in een fraaie 4-0 overwinning.


13 september is de strijd om het Nederlands jeugdclubkampioenschap in Den Bosch ontbrand. Daaraan doet in de Meesterklasse C een team mee van Jeugdschaakvereniging Klim-Op, dat zal niet verbazen. Wat wel verbazingwekkend is: de gehele basisploeg is ook lid van SV Krimpen! Kevin Nguyen, Alexander Janse en Arne en Wiggert Pols. Dit team gaat zeer waarschijnlijk hoge ogen gooien in de C categorie: meesterklasse C, aangezien ze tot de ratingfavorieten behoren. Alexander Janse (kersvers lid en team 1 speler) kan de eerste dag niet meedoen omdat hij ziek is. Hij is vervangen door Ting Ting Lu.

Harold van Dijk

Na de eerste twee rondes staat Klim-Op(=3/4Krimpen) met een score van 100% fier aan kop.

Terug naar de inhoudsopgave

Tom de Bruijne wint opnieuw Sint Nicolaastoernooi

Het Sint Nicolaastoernooi is elk jaar weer een levendig gebeuren waarin het enthousiasme een grote rol speelt. De regel dat een schaaktoernooi betekent dat het stil is wordt hier dan ook met handen en voeten en met de mond overtreden. Een niemand verbaast zich daarover.

Een aantal jeugdige clubleden hebben er voor gezorgd dat van de 27 deelnemers er niet minder dan 7 deze maandagavond waarschijnlijk voor het eerst konden ontdekken dat clubschaken allerminst saai is. Het zevental eindigde weliswaar onderin de ranglijst maar daar is tenslotte iedereen begonnen. In de ranglijst zijn ze met een* achter het rangnummer aangeduid.

Tom de Bruijne kwam opnieuw als winnaar uit de bus, maar waar hij verleden jaar 100% scoorde moest hij nu een half puntje inleveren tegen Jacco Bloemendaal. Paulien de Groot heeft de weg omhoog gevonden, verleden jaar nr 12 en nu nr 2 met slechts 1 verliespunt tegen Tom. De nr. 3 Cornelis Pols kwam verleden jaar nog niet eens in de lijst voor en kreeg nu meteen een podiumplaats. Gezien de reputatie van zijn broers kunnen we nog veel van hem verwachten.


Veel belangstelling voor de royaal gevulde prijzentafel.

Nr
Naam Score
W
R
V
1
Tom de Bruijne 4.5 4 1 0
2
Paulien de Groot 4.0 4 0 1
3
Cornelis Pols 4.0 4 0 1
4
Lennart Pols 4.0 4 0 1
5
Jacco Bloemendaal 3.5 3 1 1
6
Rens Bosschaart 3.5 3 1 1
7
Marriet Pols 3.5 3 1 1
8
Lara de Bruijne 3.0 3 0 2
9
Tim van de Kreeke 3.0 3 0 2
10
Niels de Groot 3.0 3 0 2
11
Efraim de Jong 3.0 3 0 2
12
Ramin Nieuwenhuis 3.0 3 0 2
13
Bart Ligthart 3.0 3 0 2
14
Hans Broere 3.0 3 0 2
15
Othniel de Jong 3.0 3 0 2
16
Marit Offermans 2.0 2 0 3
17
Lennard Chevalking 2.0 2 0 3
18*
Hendrik Boers 2.0 2 0 3
19
Maurits Roodhorst 2.0 2 0 3
20
Joost Otterspeer 2.0 2 0 3
21*
Miranda Otterspeer 2.0 2 0 3
22*
Julianne Chevalking 2.0 2 0 3
23*
Pierre Broekhuizen 1.0 1 0 4
24
Antonie Willems 1.0 1 0 4
25*
Corné van de Watering 1.0 1 0 4
26*
Kathelijne de Jong 1.0 1 0 4
27*
Tyani Rosheuvel 1.0 1 0 4

Klik voor de volledige ranglijst met onderlinge uitslagen en ronderesultaten op Sinterklaastoernooi

Dick van Buuren maakte een prachtige fotoserie

Terug naar de inhoudsopgave

35 e Klim-Op toernooi

Het was alweer het 35e toernooi waar we zaterdag 20 december te gast waren.  Ook dit jaar wist meester Jan Sijbesma met z’n vele medewerkers weer een mooi toernooi neer te zetten.  Eigenlijk nog weer mooier dan vorig jaar. Geen analoge klokken meer en liefst vier live borden van de Stichting Pathena waardoor uit de groepen t/m 10 en t/m 12 jaar partijen op internet en in de ontmoetingsruimte te volgen waren. In de oudste groep hadden wij helaas geen  deelnemers. Wel in de andere groepen. Hans en Lennard t/m 10 en Maurits t/m 8.
Voor mij was er opnieuw een rol weggelegd als arbiter. Evenals voorgaande jaren hoefde ik gelukkig nauwelijks in aktie te komen. Mijn bijdrage zat’ m vooral in de aanloop naar het toernooi toe.  Het nieuwe FIDE reglement, wat afgelopen zomer van kracht is geworden, noopt organisatoren die dit als de basis gebruiken zich te bezinnen op de vraag in hoeverre ze met bepaalde zaken mee willen gaan.  Dat geldt met name organisaties van jeugdtoernooien. In overleg met Jan Sijbesma schrapten we de nieuwe regel dat bij rapid een onreglementaire zet verliest en bepaalden dat een omgekeerde toren een dame is. Ook de strenge regelgeving op het gebied van electronische apparatuur hebben we aangepast aan de omstandigheden. Het kostte wel even tijd om alles bij de opening duidelijk te maken. Dat was nodig om mogelijke problemen voor te zijn.
Op dit grote toernooi met veel deelnemers wat volgens zwitsers systeem verspeeld wordt lopen de speelsterktes nogal uiteen. Onze jongens moesten hier zodoende met bescheiden rollen genoegen nemen en bleven onder de 50 %.  Het plezier was er echter niet minder om. En plezier was er vooral in de groep t/m 8 waar een heus stikmat op het bord verscheen en in een andere partij 4 dames een kale koning niet wisten mat te zetten. Dat eindigde in pat doordat de speler met de dames in plaats van snel mat te zetten er een sport van maakte zoveel mogelijk dames te gaan halen. Dat hadden er 5 kunnen worden als hij wat beter had opgelet…………

Theo Heukels

Op de RSB site staan het verslag van Jan Sybesma en een fotoreportage van Ab Scheel.

Terug naar de inhoudsopgave

Het 44e Open Capels JeugdKampioenschap

Dit Jeugdkampioenschap  was een bijzondere wegens de nieuwe formule van groepen van 8 op speelsterkte. Dat omdat het toernooi tevens de tweede ronde van de nieuwe RSB Grand Prix cyclus vormde.  Daarenboven was er een invitatiegroep van 6 veelbelovende jeugdspelers waaruit de nieuwe open kampioen tevoorschijn zou komen. Voor deze groep was  Arne uitgenodigd.

Behalve Arne deden er nog 2 clubgenoten mee  :  Wiggert en Hans. Wiggert als ratinghoogste van de reguliere deelnemers natuurlijk in groep 1 en Hans in groep 8.  Er waren 14 groepen .  Wiggert maakte korte metten met alles en iedereen en ging naar huis met 7 uit 7 en de eerste prijs.  Hans had een moeilijke start met  0 uit 2 maar maakte daarna alles goed met een serie 5 winstpartijen op rij wat hem de tweede prijs bracht. Petje af voor deze prestatie!

In de invitatiegroep heerste Jasper Beukema en bleef Arne op 2 uit 5 steken.  Meest opvallende speler hier was Marco Tjepkema. Niemand kende deze jongeman maar schaken kon hij wel al zou je dat niet zeggen als naar zijn 0-score kijkt.  Hij is lid van CSV,  speelt nog maar ongeveer een jaartje schaak en heeft talent. Ik heb een paar maal bij hem staan kijken en z’n tegenstanders zien zweten en vervolgens ontsnappen. Gebrek aan ervaring brak hem dan op waardoor het op het eind van de partijen dan toch nog vaak misging.  Hem zien we zeker terug.

Zoals zo vaak viel er in de jongere groepen weer van alles te beleven.  Vandaag zag ik iets wat ik nog niet eerder meemaakte. Zwart aan zet kan met dame d5 - h1 mat geven.  Normaal gesproken dan, maar nu even niet. Want veld h1, daar rustte de elleboog van de witspeler op.  Dan maar dame f3 gedaan met op de volgende zet dame h3 mat.  Zo kon het dus ook. 

Theo Heukels

Klik op OCJK voor het verslag en details op de site van CSV

Terug naar de inhoudsopgave

Krimpense jeugd heerst in het NK Schaken voor Voortgezet Onderwijs.

In Wijk aan Zee werd in de Tata-entourage op de borden waarop in de volgende dagen de wereldtop speelde de finale van het NK Schaken voor Voortgezet Onderwijs gehouden.

De categorie I (alle leerjaren) werd gewonnen door het Erasmiaans Gymnasium met onder andere Kevin Nguyen en Alexander Janse.

Derde in deze categorie werd het Wartburg College (lokatie Revius) met onder andere Arne Pols, Wiggert Pols, Robert Casteleijn en Meike Riemens.


Zie  ook http://www.schaakbond.nl/nieuws/nk-schoolschaken-vo-voorprogramma-bij-tata
uitslagen http://nkscholen.schaakbond.nl/vo-i/2015
en voor foto's (althans links naar) http://nkscholen.schaakbond.nl/nieuws/2015/fotoverslag-van-de-finale-in-wijk-aan-zee

Terug naar de inhoudsopgave

Groene Hart Cup na week 3

Verleden jaar bestond het Krimpense Groene Hart team uit sterke jeugdspelers die regelmatig in de top speelden.

Het Krimpense team is dit jaar aanmerkelijk jonger en dus(?) ook zwakker. Op grond van het eindresultaat van verleden jaar moest het team in de sterke poule 1 starten. Dat leverde in 3 ronden slechts 1½ punt op en degradatie naar poule 2. In de volgende speelweek kon tegen minder sterke tegenstanders een beter resultaat worden geboekt, totaaal 5 punten en handhaving in poule 2. Helaas ging het in week 3 weer mis met totaal slechts 2 punten en degradatie naar poule 3.
Elke speelweek telt 3 ronden.Op 6 februari kan het team in een thuiswedstrijd in De Tuyter bewijzen wat het werkelijk waard is.

De persoonlijke resultaten zijn:
  week
1
2
3
4
5
6
7
  poule
1
2A
2A
3B
  datum
31-10
21-11
12-12
6-2
6-3
20-3

24-4

Hans Broere  
½
2
1
Lennart Pols  
0
2
1
Marriët Pols  
0
1
Niels de Groot  
1
0
Paulien de Groot  
0
0

Verslag van de eerste ronde
Vrijdagavond 31 oktober viel het startschot voor de nieuwe jaargang van dit toernooi voor jeugdviertallen. Als gebruikelijk verzamelden zich alle teams ( 32 ditmaal !) bij SV Spijkenisse voor de openingsronde. Dit jaar gelukkig geen problemen met de bereikbaarheid.
De organisatie had in de aanloop gesteld dat de namen van de spelers uiterlijk de zaterdag ervoor doorgegeven dienden te zijn. Dit was ik even uit het oog verloren toen ik onze namen maandagochtend doorgaf met voor de poule-indeling  de informatie erbij dat wij ten opzichte van vorig seizoen flink aan speelsterkte hadden ingeleverd door het niet meer meedoen van Arne en Wiggert. Even later kreeg ik gemaild dat de indeling helaas gemaakt was en wij in poule 1 zaten.

De hoop dat er misschien in de loop van de week nog wat geschoven had kunnen worden en wij alsnog in een lagere poule konden starten bleek ijdel.  We zaten in poule 1 samen met Klim-Op 1, Pionnetjes 1 en Messemaker 1.  Voor Messemaker gold hetzelfde als voor ons : een minder sterk team t.o.v. vorig seizoen met niet op tijd doorgegeven namen waardoor ook zij van mening waren niet echt in poule 1 thuis te horen. Ik heb mijn fout de spelers in de auto verteld waarop we met z’n allen hebben afgesproken er het beste van te gaan maken. 

De eerste ronde was tegen Klim-Op en dat ging aanvankelijk helemaal niet zo slecht. Op alle borden werd goed geopend : ontwikkelen en geen gekke dingen in het begin van de partij.  Maar dan ben je er natuurlijk nog niet. In het vervolg werd iedereen er langzaam maar zeker afgeschoven door Wang Yang c.s.  De tweede ronde was tegen Pionnetjes en ook dat team was ons op alle borden de baas.  Tweemaal 4-0 verlies dus.

Toen restte de partij tegen “mede- slachtoffer”  Messemaker. Ook zij hadden tweemaal met 4-0 klop gehad.  Gelukkig voor alle acht betrokken spelers eindelijk een open strijd die alle kanten op kon. Lang was het dan ook onduidelijk wat het zou worden. Dat het 2.5 – 1.5 voor Messemaker werd  is niet zo erg want er werd goed gespeeld. Niels kreeg vrij snel de dame van z’n tegenstander te pakken en maakte het daarna rustig af. Hans kwam met een kwaliteit meer veel beter te staan maar moest na veel avonturen met remise genoegen nemen. Er had meer ingezeten als hij z’n torens beter had kunnen laten samenwerken. Puntje voor de training. Marriët knokte zich na materiaalverlies terug in de partij maar kon het helaas toch niet redden. Lennart tenslotte speelde ideeënrijk met een pionnendoorbraak als slotaccoord maar jammer genoeg werd de overkant net niet gehaald. Mooi geprobeerd!

Theo Heukels

3-Torens heeft de website van de Ron de Jong Groene Hart Cup omgetoverd van een soms moeilijk leesbare tot een uitstekende informatiebron met alle gegevens, een uitgebreid verslag en goede foto's. Hulde aan de webmaster!

Terug naar de inhoudsopgave

Bestuur en medewerkers Januari 2015

Bestuur      
Voorzitter  Arjen Postma
0180-
682412
Secretaris        Dick van Buuren
0180-
51 87 45
  idem
06 22
60 69 62
Penningmeester   Adri van der Waal
0180-
52 34 61
  idem
06 37
30 75 85
Wedstrijdleider intern Remko Moerkerken  
06 20
35 66 98
Wedstrijdleider extern Jason Zondag
0180-
41 65 38
Jeugdleider                Joost van der Valk
06 44
16 37 42
Materiaalcommissaris   Jos Visser
06 41
38 60 62
   
Groepsleiders   
A-groep    
Hans van Nieuwenhuizen 
010- 
82 24 300
 
B-groep
Remko Moerkerken  
06 20
35 66 98
 
C-groep
Dick van Buuren
06 22
60 69 62
   
Teamleiders Krimpen 1 Peter Glissenaar
0180-
52 34 33
  Krimpen 2 Jan Sluiter
06 24

56 25 87

  Krimpen 3 Michel van Cappellen
0180-
55 06 93
  Krimpen 4 Eduard Hoogenboom
010-
45 08 442
  Krimpen 5 Peter de Weerd
010-
20 21 949
  Viertal Theo Heukels
0180-
51 17 61
   
Jeugdcommissie     Harold van Dijk
0180-
51 79 72
  Joost van der Valk
06 44
16 37 42
   
Jeugdtraining Harold van Dijk
0180-
51 79 72
  Michel van Cappellen 
0180-
55 06 93
  Remko Moerkerken
06 20
35 66 98
   
Jeugdbegeleiding maandagavond   Theo Heukels    
Meike Riemens    
  Jildert Denneman    
       
Externe Jeugdtoernooien  en Theo Heukels 
0180-
51 17 61
          stappenboekjes      
   
Evenementencommissie   Theo Heukels 
0180-
51 17 61
  Henk Verver   
0180-
51 44 56
       
Schaaksoos Dick van Buuren
0180-
51 87 45
       
Sponsorcommissie Arjen Postma
0180-
68 24 12
  Jos Visser
06 41
38 60 62
       
Redacteur OGG Henk Verver   
0180-
51 44 56
   
Webmaster svkrimpen.nl Henk Verver   
0180-
51 44 56
  naspeelbaar Jason Zondag
0180-
41 65 38
  schaaksoos

Dick van Buuren

0180-

51 87 45

   
Secretariaat: Dick van Buuren Olympiade 54
0180-
51 87 45
  2924 AM Krimpen a/d IJssel 
06 22
60 69 62
  E-mail: divabu@online.nl
Terug naar de inhoudsopgave