Nr 217 Oktober 2013 43e jaargang Nr. 1

Met bijdragen van o.a.: Jos den Boer, Dick van Buuren, Rob Doolaard, Peter Glissenaar, Theo Heukels, Eduard Hoogenboom, Marianne Pols, Ab Scheel(foto's), Jan Sijbesma(foto's), Jos Visser, Adri van der Waal, Peter de Weerd, Jason Zondag,

Inhoudsopgave
Klik op een blauwe regel in de inhoudsopgave en de tekst springt naar het gekozen onderwerp. Voor het printen van (een deel van) Op Goed Geluk nr 217 is een printversie beschikbaar.
Een compleet geprint clubblad kan bij de secretaris worden verkregen. Kosten 3 euro per stuk
Bestuurs- en andere berichten
Van de secretaris
Aanvang en einde lidmaatschap
Notulen Algemene Ledenvergadering 26 augustus
Van de penningmeester
Van de materiaalcommissaris
Van de redactie
Reglement Interne Competitie
Krimpen aan zet
Bestuur en medewerkers
  
Interne competitie
Zonder commentaar
Zomerkampioen 2013 Floris Doolaard
  
Externe competitie
Voorbeschouwing externe wedstrijdleider (EWL)
Programma en resultaten
Goede start van Krimpen 1
Vals gestart. Erasmus 1 - Krimpen 2 4,5 - 3,5
Mislukte start van Krimpen 4
Slechte seizoenstart Krimpen 5
  
Toernooien en kampioenschappen
Rapidtoernooi Nieuwerkerk
Peter de Weerd in het Open Kampioenschap van Utrecht
Open Nederlands Kampioenschap Dieren
Een oostelijk ontmoeten
Jason Zondag bijna Nederlands kampioen!?
FIDe Open Tabor Open 2013
RSB Persoonlijk kampioenschap
Open Brasschaat 2013
Successen in Gouda
37e IJsseltoernooi
  
Schaak(club)varia
Meike Riemens wint de Schoonheidsprijs
Asbestprobleem opgelost
  
Jeugdschaak
Ranglijst op 7 oktober
Geslaagd!
Bekerwinnaars Jeugd 2013
Slotavond Groene Hart Jeugd Cup
Nationale Pupillendag
Jeugd Grand Prix Alphen a/d Rijn
Jan Zwart Jeugdtoernooi Hellevoetsluis
Pathena Jeugdschaak Invitatie toernooi
Prijzenfestival in Leiderdorp

Bestuurs- en andere berichten
Terug naar de inhoudsopgave

Het nieuwe schaakseizoen draait inmiddels op volle toeren en ondertussen is het nieuwe bestuur redelijk goed aan elkaar gewend geraakt. De voorzitter verstaat zijn vak en beschouwde, zoals gebruikelijk, ook in deze nieuwe samenstelling, het niet nodig de afgelopen algemene vergadering te rekken totdat een afgepeigerde secretaris naar zijn bed kon gaan. Kritiek hierop, en op het reilen en zeilen van uw bestuur wordt altijd welwillend aangehoord, een luisterend oor is het minste wat bestuursleden doen. Het bestuur vergaderde drie keer per schaakseizoen in een afgelegen hoekje van Brasserie De Open Haard, maar regelmatig worden uw suggesties tussentijds onder de loep genomen.

Samenwerking met de beheerder van De Open Haard is op het gebied van de zomercompetitie weer uitstekend van de grond gekomen. Wekelijks vinden dan een groot aantal leden enig sociaal vertier tijdens de schaakavond op maandag in deze gezellige Brasserie. Wel wordt een nieuwe weg ingeslagen door de beheerder van de Open Haard. De Open Haard staat namelijk te koop. Een welwillende particulier is in een vergevorderde onderhandeling met de heer Rutteman gekomen en wil de zaak kopen. Maar ook de gemeente heeft ruime belangstelling voor deze locatie en of dan deze zaak nog tot de horeca gerekend mag worden is zeer de vraag. Het bestuur zal behoedzaam met dit gegeven omgaan.

Onze vereniging heeft één team in de KNSB-competitie en vier teams binnen het RSB gebeuren. Een  ‘aftopping’ is niet aan de orde en er is zeker geen aanleiding tot enige zorg. Versterking heeft zich inmiddels aangediend.

Problematiek bij de website en het clubblad is niet aan de orde. Deze zaken liggen in vertrouwde handen bij Henk Verver. Regelmatig wordt vooruitgang geboekt.

Uw secretaris is aanwezig bij het uitwuiven van leden en nieuwe leden wenst hij een hartelijk welkom toe. Het ledental is weliswaar gezakt tot 91, maar in de loop van deze eerste periode is een lichte stijging waarneembaar. Natuurlijk  streven we  naar het magisch getal 100 en verheugend is dat een aantal leden van CSV hier in ruime mate aan mee werken.

Binnenkort wordt de  ledenadministratie van SV Krimpen online bij de KNSB ondergebracht. Op dit moment worden alle mutaties v.w.b. de leden, door de ledenadministrateur  van de vereniging verricht. Bij SV Krimpen is de ledenadministrateur ook secretaris.
Alle mutaties worden per e-mail verstuurd naar de ledenadministrateur van de RSB, die vervolgens de KNSB hiervan per e-mail op de hoogte brengt.
Aan deze omslachtige wijze komt een einde en daarmee ook aan het risico dat drie instanties fouten kunnen maken.
Inmiddels zitten we met het nieuwe programma in een testfase, maar het zal vermoedelijk per 1 oktober 2013 actueel worden.
In de huidig KNSB ledenlijst van SV Krimpen zitten veel fouten zoals ontbrekende e-mail adressen, verkeerde jaartallen, dubbele functies enz. enz. Om hier corrigerend op te treden heeft het secretariaat een PDF document gemaakt dat van de website gedownload kan worden om (per computer of handgeschreven in blokletters) in te vullen, en vervolgens  naar het secretariaat terug te mailen of te bezorgen.
Een en ander om tot een zuivere ledenlijst te komen.
Hieronder een opsomming van de nieuwe leden en de leden die om uiteenlopende reden ons hebben verlaten.

Nieuwe leden

André Tukker
Joost van der Valk
Kevin Nguyen
Herman Reemeijer
Jan ten Brinke
Clemens Keiman
Arjan Terlouw
Jildert Denneman
Johannes Bregman
Andre Grootenboer

Oude leden

Christian Spek
Magsud Kuhistani
Barna Dudevszky
Arend van Dijke
Maurits Bregman
Neyla Rosas
André Schols
Harm Brandwijk
Louis van den Broek

Nogmaals, alle nieuwe leden een hartelijk welkom en met gemengde gevoelens nemen we afscheid van de clubverlaters en wensen hun al het goede.
André Schols zal zich eind van dit jaar weer aanmelden als lid en daar zijn we natuurlijk content mee. Barna Dudevszky wensen we sterkte met het verwerken van het verlies van zijn vrouw. Wellicht weet Barna, na herstel, de weg terug te vinden naar de schaakvereniging.
Joost van der Valk is terug van weg geweest. Joost was jeugdlid gelijktijdig met bijvoorbeeld Remko Moerkerken.
De in het cursief geplaatste namen zijn ook lid van CSV. Nogmaals, welkom voor allen.

Dick van Buuren

Terug naar de inhoudsopgave

Aanvang en beëindiging lidmaatschap

Alvorens definitief lid te worden is vrijblijvend ter kennismaking gedurende enkele weken deelname aan de interne competitie mogelijk.
Men kan zich hiervoor en voor het definitieve lidmaatschap aanmelden bij de secretaris (Zie"Bestuur en medewerkers" op de laatste pagina)

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd,
Opzegging van het lidmaatschap dient via het afmeldformulier of eventueel schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.


Terug naar de inhoudsopgave

Notulen van de 87e Algemene Ledenvergadering op 26 augustus 2013

Aanwezig:
Afwezig met bericht:
Afwezig zonder bericht:

2 ereleden en 32 leden
7 leden
34 leden

1
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor de heer Herman Reemeijer als nieuw lid.
   
2
De notulen van de 86e ALV worden goedgekeurd.
   
3
Ingekomen stukken
Het ingekomen stuk van Pieter Sturm m.b.t. het Fischertempo wordt behandeld onder het programma 2013-2014.
   
4
Jaarverslagen
De jaarverslagen worden op een enkel punt na goedgekeurd. Hieronder enkele zaken zoals besproken op de ALV.
3b

De heer Wim Blom van de kascommissie stelt voor om de penningmeester zeer eervol decharge te verlenen, hetgeen geschiedde. De nieuwe kascommissie is als volgt: Kees van der Waal, Bert ten Wolde en de nieuwe reserve is Michel van Cappellen.

4a

De afmeldplicht, zoals voorgesteld door het bestuur wordt niet gehonoreerd. Na enkele discussies van verschillende leden brengt de voorzitter dit punt in stemming. Het resultaat hiervan is als volgt:
15 leden zijn vóór handhaving van de aanmeldplicht.
12 leden zijn vóór de afmeldplicht.
  7 leden onthouden zich van stemming.

4b

De promotie/degradatieregeling voor de groepen A en B worden verlaagd van 3 naar 2. Dit is ook van toepassing voor de promovendi van de groep C1.

8

Vier van de 5 defecte DGT-klokken zijn inmiddels gerepareerd.

9a 9b

De heer Verver wordt met een rijk applaus beloond. Zulks voor geleverd werk.

5

Bestuursverkiezing
De vergadering heeft met een welgemeend applaus afscheid genomen van penningmeester Frans Goudriaan en de interne wedstrijdleider Remko Moerkerken. Beide heren hadden een respectabel aantal dienstjaren en hun functie naar tevredenheid vervult. De heren werden verrast met enkele surprises.

6

Prijsuitreiking
De materiaalcommissaris verzoekt de voorzitter hem te assisteren met het uitreiken van de prijzen.

Intern

Clubkampioen: Peter Glissenaar
2e plaats groep A: Gosse Romkes
3e plaats groep A: Rob van Keulen
winnaar groep B 1e periode: Jan Sluiter
winnaar groep B 2e periode: Adri van der Waal
winnaar groep C 1e periode: Adri van der Waal
winnaar groep C 2e periode: Aart van der Wal
winnaar C2 1e periode: Jos Visser
winnaar C2 2e periode: Dick van Buuren
winnaar zomerschaak 2013: Floris Doolaard

Extern

Topscorer Krimpen 1: Harold van Dijk
Topscorer Krimpen 2: Hans van Nieuwenhuizen
Topscorer Krimpen 3: Rick Verhoog
Topscorer Krimpen 4: Eduard Hoogenboom
Topscorer Krimpen 5: Eddy Hermans
Topscorer Krimpen Viertal: Peter de Weerd
Barend Brus Trofee: Rick Verhoog
Ratingprijs: Hans van Nieuwenhuizen
Schoonheidsprijs: Meike Riemens

De voorzitter besluit om de pauze  te laten vervallen en nodigt de twee nieuwe bestuursleden uit om plaats te nemen achter de bestuurstafel
7

Begroting
Gezien de huidige financiële stand wordt een contributieverhoging van € 10 voor de senioren en
€ 5 voor de junioren voorgesteld.
De heer De Weerd stelt dat van de € 10 contributieverhoging slechts € 2 voor de RSB in aanmerking komt. De contributieverhoging van de KNSB wordt voor 50% gedragen door de RSB.
Niet alleen de contributieverhoging van de KNSB ligt ten grondslag aan de verhoging van € 10, maar is ook  ontstaan door het ledenverlies, verhoging van de zaalhuur en het vervallen van de erkenningssubsidie van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Na stemming gaat de vergadering gaat met de contributieverhoging unaniem akkoord.

8
Het programma 2013-2014 wordt op een enkel detail goedgekeurd. Het voorstel van Pieter Sturm wordt na een uitgebreide discussie in stemming gebracht. De voorzitter stelt hierna 3 varianten voor:
a.
geen gebruik maken van het Fischersysteem en wachten op het besluit van de RSB.
b.
gebruik maken van het Fischersysteem voor de groepen A en B.
c.

gebruik maken van het Fischersysteem voor alle groepen.

Met ruime meerderheid aan stemmen wordt besloten tot variant c. Zulks tot grote vreugde van Pieter Sturm.

9

Krimpen aan Zet
De voorzitter geeft een korte toelichting op de gehouden brainstormsessies waaruit Krimpen aan Zet is ontstaan. Hij verwijst naar de weergave die inmiddels op de website staat en verzoekt de aanwezigen het enquêteformulier in te vullen.

10

Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

11

De voorzitter sluit voor 21.30 uur de vergadering.

Rob Doolaard heeft de prijsuitreiking in 18 beelden vastgelegd.

Terug naar de inhoudsopgave


Van de penningmeester

Het seizoen 2013-2014 is weer gestart. De contributiebrieven zijn weer overhandigd of verstuurd. Gelukkig zien we dat de betalingen al snel binnenkomen, sterker nog er was een wedstrijd wie het eerst had betaald. Dus overmaken voordat de contributiebrief is uitgedeeld.
Gelukkig zie ik ook dat de nodige nieuwe leden via de secretaris aan mij worden doorgespeeld. Dit heeft positieve gevolgen voor de verwachte inkomsten aan contributie en daar hadden we toch enige zorg over.
Frans Goudriaan heeft de zaken keurig overgedragen en heeft mij geholpen met de contributiebrieven. Daarvoor vanaf deze plaats dank. Daarmee is een vliegende start voor mij mogelijk geworden.
De clubleden, die de contributie nog moeten overmaken wil ik vragen dit zo snel mogelijk te doen. 

Adri van der Waal

Terug naar de inhoudsopgave


Van de materiaalcommissaris.

Naast de verantwoordelijkheid van ons materiaal ben ik als materiaal commissaris ook verantwoordelijk voor de prijzen en de prijsuitreiking. Ik was al vrij snel begonnen met een voorstel aan het bestuur om minder bekers en meer alternatieve prijzen uit te reiken. Omdat ik zelf in dubio bleef heb ik mijn notitie daarover nog steeds niet met een aanbeveling kunnen afronden.  Ik had  twijfels over het alleen maar uitreiken van bekers als prijs en ideeën om deze deels te vervangen door alternatieve prijzen. Uit het feit dat er vorig jaar na de prijsuitreiking een aantal prijzen zijn blijven staan concludeerde ik dat er bij aantal van onze leden sprake is van een zekere verzadiging. Verder zijn een aantal van onze leden dermate succesvol dat ze geen bekers meer in hun kamer kwijt kunnen en een aantal getrouwde mannen onder onze leden durven niet eens meer met een beker thuis te komen.

Maar afgelopen jaar heb ik zelf  voor het eerst sinds ik 5 jaar geleden lid ben geworden van onze schaakvereniging mijn eerste prijs gewonnen. Dick van Buuren overkwam het zelfde na 38 jaar lidmaatschap. Mijn  voorstel in de bestuursvergadering om voor het beschikbare prijzen budget twee hele grote bekers aan te schaffen en de rest van de winnaars af te schepen met oorkondes werd door onze secretaris niet direct begrepen en door onze voorzitter direct afgewimpeld als bijzonder flauw. Mijn gevoel van humor kwam helaas niet overeen met die van mijn collega bestuursleden.  Dat heeft er helaas wel voor gezorgd dat ik een aantal van mijn wilde ideeën om van de prijsuitreiking de ware happening te maken voorlopig heb laten varen. Met dank aan Arie de Groot van prijswinkel Spoca is het in ieder geval gelukt om Dick te verrassen, wat een ontroerende foto van onze top fotograaf Rob Doolaard heeft opgeleverd. Deze foto is nu ook in de etalage van Spoca te bewonderen naast de betreffende cup met grote oren.

Alle bekers zijn inmiddels uitgereikt en zelfs Harold van Dijk reageerde blij verrast op de prijs die hij kreeg voor de hoogste externe score voor Krimpen 1. Ed Hermans heeft zich voorgenomen ook dit jaar deze beker voor Krimpen 5 winnen. Al deze ervaringen hebben mijn aanvankelijke twijfel weggenomen om minder bekers als prijs uit te reiken. Sterker nog, ik wil zelf dit jaar proberen om 3 prijzen te winnen.

Ik heb aan Henk Verver gevraagd of hij onze virtuele prijzenkast op de ALV zou kunnen lanceren. Henk was daar echter nog niet aan toegekomen omdat hij als lid van de evenementen commissie samen met Theo Heukels nog volop bezig met de voorbereiding van het IJsseltournooi. Ook vond hij dat de Algemene leden Vergadering (ALV) daar geen geschikt podium voor is,omdat er dan niet voldoende leden aanwezig zijn omdat de meeste leden liever niet naar de ALV gaan.

Afgelopen keer waren er 34 van onze 75 senior leden op de ALV aanwezig en de thuisblijvers, behalve degene die nog van een welverdiende vakantie genoten, doen er verstandig aan om volgende keer wel te komen. In deze bijzonder positieve, door Hans Nieuwenhuizen strak geleide  ALV hebben de wel aanwezige leden een belangrijke inbreng gehad, Duidelijk is geworden dat initiatieven van leden zoals die van Pieter Sturm over het invoeren van het Fisher-tempo in groep A en de discussie over het voorstel van het bestuur om weer vooraf af te melden in groep C door de aanwezige stemgerechtigde leden tot een weloverwogen democratisch beslissing heeft geleid op basis van een goede argumentatie.

Degene die niet aanwezig warren roep ik op om volgende keer vooral toch te komen. Wie weet krijg ik toestemming van mijn mede bestuursleden om van de volgende prijs uitreiking een echt festijn te maken.

Jos Visser

Terug naar de inhoudsopgave

Van de redactie

De in vorige OGG's steeds weer terugkerende vraag om naast de verslagen over toernooien, wedstrijden en jeugdactiviteiten ook eens een andere bijdrage aan OGG te leveren heeft is in dit oktobernummer in elk geval door een (weliswaar) krappe meerderheid van het bestuur goed beantwoord. Een reservering van de eerste twee pagina's voor bestuursmededelingen was voorheen ruim voldoende maar blijkbaar hebben deze mannen aan het roer ingezien dat je zo doende wel erg op de achtergrond blijft. De redactie hoopt dat deze tendens zicht voortzet en ook door de grote groep volgers wordt opgepikt. De waarde van en de belangstelling voor ons aller clubblad kan hierdoor alleen maaar toenemen.

Henk Verver

Terug naar de inhoudsopgave

Uittreksel uit het HHC reglement

Op de ALV van 26 augustus is besloten de promotie/degradatieregeling aan te passen
en een Fischertempo in te voeren.

IV. . Promotie en degradatie
13 b. De standaardregeling is als volgt:
 

-van groep B promoveren de 2 hoogst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende hogere groep.
- van groep C promoveren de 3 hoogst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende hogere groep.
- uit groep A degraderen de 2 laagst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende lagere groep.
- uit groep B degraderen de 3 laagst geëindigde deelnemers naar de eerstvolgende lagere groep.

VI.

Speeltempo en tijdcontrole
     
22 De speeltijd wordt via een digitale klok gereguleerd en is als volgt:
  a. voor senioren (het zgn. seniorentempo): 100 minuten voor de gehele partij per speler, inclusief 5 seconden extra bedenktijd per zet (een van de vele varianten van het zogenaamde Fischer-tempo).
De speler wiens tijd als eerste op is gebruikt verliest de partij. Er is in dit geval geen voorgeschreven aantal zetten. Wel is notatie verplicht tot vijf minuten voor het einde van de beschikbare speeltijd per speler.
  b. voor jeugdleden (scholieren):
    jeugdlid tegen seniorlid:
1e keuze: de jeugdspeler kiest voor het speeltempo van de senioren. Zie hierboven art. 22 a.
2e keuze: de jeugdspeler opteert voor het jeugdtempo. Dan kiest de senior uit de volgende twee mogelijkheden:
- Rapidtempo; 75 minuten voor de gehele partij per speler, inclusief 5 seconden extra bedenktijd per zet (een van de vele varianten van het zogenaamde Fischer-tempo). De speler wiens vlag bij de tijdcontrole als eerste valt verliest de partij. Er is in dit geval geen voorgeschreven aantal zetten. Wel is notatie verplicht tot vijf minuten voor het einde van de beschikbare speeltijd per speler.
- Aangepast tempo, waarbij de partij zo nodig kan worden afgebroken.
 * 1e controle: 30 zetten in 70 minuten per speler, inclusief 5 seconden extra bedenktijd per zet (een van de vele varianten van het zogenaamde Fischer-tempo). Bij de eerste controle dienen beide spelers dus minstens dertig zetten te hebben gedaan, tenzij de partij reeds is afgelopen. Indien door een speler niet aan deze norm wordt voldaan verliest hij de partij.
* 2e controle: rest van de partij in 70 minuten per speler, inclusief 5 seconden extra bedenktijd per zet (een van de vele varianten van het zogenaamde Fischer-tempo). Bij de laatste controle verliest de speler, wiens tijd als eerste is opgebruikt, de partij. Op de eerste speelavond van de partij wordt gespeeld tot er een beslissing valt.
Zo dit niet om 22:30 uur (werkelijke tijd) het geval is wordt de partij afgebroken. De enveloppe met de bordstand, de verbruikte tijd per kleuren vermelding wie aan zet is en de onder couvert afgegeven zet wordt aan de groepsleider ter hand gesteld.
- jeugdlid tegen jeugdlid:
De beide spelers geven aan of zij kiezen voor het jeugd- of seniorentempo. Er zijn 3 keuzes mogelijk:
1e keuze: Beide spelers kiezen voor het seniorentempo. Zie hierboven art. 22a.
2e keuze: Eén van de spelers kiest het jeugdtempo en de ander het seniorentempo.
Er wordt gehandeld overeenkomstig de regels als omschreven onder jeugdlid tegen seniorlid. Zie hierboven art. 22b.
3e keuze: Beide spelers kiezen voor het jeugdtempo. Er wordt gespeeld zoals hierboven genoemd onder het zogenoemde Rapidtempo.
 
De speler die gekozen heeft voor het jeugdtempo dient het gebouw waarin gespeeld wordt uiterlijk om 22:45 uur te hebben verlaten. Sanctie op deze regel is dat de betreffende speler het recht verliest om het jeugdtempo te spelen.
Terug naar de inhoudsopgave

Krimpen Aan Zet !
Ideeën, suggesties en moderniseringen voor de nabije toekomst

Voorwoord
Met deze notitie willen we alle leden van de schaakvereniging Krimpen ad IJssel informeren over de uitkomsten van enkele brainstormsessies.

De samenstellers van deze notitie zijn enkele malen in wisselende samenstelling bij elkaar gekomen om goede ideeën, suggesties en moderniseringen voor onze vereniging uit te wisselen over, ………..:
Waar willen wij dat S.V. krimpen over vijf jaar staat en hoe denken wij dat te verwezenlijken?Krimpen is één van de grootste schaakverenigingen van de RSB.
Het is dan ook niet raar zo nu en dan de balans op te maken en plannen te maken voor de (nabije) toekomst. Deze keer hebben Peter Glissenaar, Dick van Buuren en Hans van Nieuwenhuizen daartoe in meer of mindere mate het initiatief genomen. We gaan meer projectmatig en beleidsgericht werken de komende jaren.

Krimpen heeft een erg goed kader.
Het kader van onze vereniging vormt het hart van de vereniging. Ze zijn onmisbaar voor een goed verloop van de kernactiviteiten. Maar er zijn ook vele kleinere activiteiten die om uitvoering vragen, niet alleen vanuit het kader. Daarom maken we het voor zowel onze kaderleden aantrekkelijk actief te zijn maar vragen we ook van andere leden een klein steentje bij te dragen, aantrekkelijke en laagdrempelig activiteiten gedragen door iedereen!

Krimpen heeft een prachtige speellocatie en wordt gekenmerkt door een uitstekende en gezellige verenigingssfeer gekoppeld aan schaken op niveau, voor iedereen!
Het bijzondere van Krimpen is dat zowel voor gezelligheid als op het niveau schaken, voor oud en jong, iedereen bij ons het goede adres is. Ons eerste speelt derde klas KNSB en lonkt al enkele jaren naar het kampioenschap. Maar ook onze andere teams spelen allen niveau en doen steevast goed mee in hun competities.

Krimpen biedt alle jeugdspelers, van erg jong tot wat ouder , en van erg goed tot beginnend, erg goede mogelijkheden. Voor al onze jeugdleden halen we alles uit de kast om het schaken aantrekkelijk te maken en te houden. We hebben een van de beste schaaktrainers van de RSB in huis en de pedagogische begeleiding, plezier en schaakontwikkeling van kinderen gaat bij ons hand in hand. Bij de jeugd betrekken we ook de ouders er heel graag bij. Dat is niet alleen leuk voor de kinderen maar samen kunnen we meer, veel meer.

Hoe gaan we te werk?
Projectmatig werken en met een duidelijke visie op de toekomst
Projectmatig werken
In de brainstorm is uitgebreid gesproken over de strategie en werkwijze om eventuele vernieuwingen en veranderingen te realiseren. Er is een voorkeur voor een projectmatige werkwijze ontstaan. Het idee is om eerst ALLE ideeën, suggesties en moderniseringen uit te werken op één A4 voordat we starten met de realisatie.

In die A4 wordt eerst uitgewerkt:
wat we willen veranderen, wat er eigenlijk moet gebeuren, wat we willen verbeteren en vernieuwen, waar we meer aandacht aan willen besteden met veel aandacht voor ‘het waarom’ en ‘voor wie’wat precies het resultaat van onze inspanningen zal zijn, wat de concrete zaken zijn die we willen bereiken en wat het ons oplevert met veel aandacht voor ‘het wat’ en ‘wat dan heel concreet’,hoe we denken dit te moeten aanpakken, wat de handigste werkwijze zou kunnen zijn, wie we er graag bij willen betrekken om meehelpen of wie het leuk vinden om een (kleine) bijdrage te leveren met veel aandacht voor het ‘het hoe’ en ‘met wie’,wat hebben we nodig voor de realisatie, waar moeten we rekening mee houden,
waar zitten de kosten en hoe komen we aan die middelen met veel aandacht voor ‘hoeveel geld’ en ‘hoeveel uur’.

Voor elk initiatief wordt dus eerst een A4 geschreven door een trekker!
Ingebed in een eigen visie naar de toekomst
De A4tjes bieden alle betrokkenen zicht op het “nieuwe”. Het zal iedereen, bestuursleden, coördinatoren, ondersteuners en andere leden ook kunnen motiveren om daaraan een bijdrage te leveren. Maar alle activiteiten moeten ook met elkaar samenhangen.
Als alle A4tjes er zijn wordt een soort eigen visie naar de toekomst voor de SV Krimpen geschreven.
Geen lange  verhalen maar wel een basisverhaal met enkele beleidsstatements van waaruit we gaan werken en die zicht biedt op hoe wij als vereniging de komende vijf jaar aan de slag gaan.

Omdat dit een plan behoort te zijn van en voor alle leden is een formulier ontworpen waarmee even snel als eenvoudig een reactie op de plannen gegeven kan worden. Ook voor uitgebreider commentaar, suggesties en ideeën is ruimte beschikbaar. Dit formulier wordt ook aan het slot van Krimpen Aan Zet onder de aandacht gebracht.

Dit zijn onze ideeën voor de (nabije) toekomst:
Niet uitputtend, we houden ons aanbevolen voor andere mogelijkheden

Klik op een blauwe regel en de tekst springt direct naar het gekozen onderwerp.
Zodra een onderwerp verder is uitgewerkt op een A4tje zal dit worden opgenomen en in de inhoudsopgave worden vermeld.

1. Ledenwerving
a. Korting voor nieuwe leden en de aanbrenger
b. Organisatie van het zogenoemde ‘Slapende Honden Toernooi’
c. Modernisering van de Toernooikalender (senioren en jeugd)
d. Geplande jeugdleden werving
e. Geplande werving van nieuwe senioren
 
2. Ledenbehoud & schaakontwikkeling
a. Schaakaanbod moderniseren
b. Vergemakkelijken instroom nieuwe leden in de vereniging
c. Competitiesysteem doorlichten
d. Parttime schaken en andere mogelijkheden van versterking interne competitie
e. Maandagavonden gevarieerder invullen(activiteitenkalender opstellen).
f. Naast bestaande topspeler nog iemand werven met een meerwaarde en schaakontwikkeling binnen de vereniging stimuleren.
 
3. Kader van de vereniging
a. Uitwerken van een actuele wijze van kaderwerving en -behoud.
b. Enquête afnemen om kaderpotentieel te inventariseren.
c. Uitwerken van een eigen manier van kaderwerving bij het jeugdschaken.
 
4. Infrastructuur
a. ‘Club van 100’ op nieuwe leest schoeien.
b. DGT-electronisch gaan gebruiken zodat bij oneven altijd geschaakt kan worden.
c. Vooronderzoek doen over modernisering van de website en de introductie van social media.
 
5. Een plan van en voor de hele verenigin

1. Ledenwerving


Het informeren, enthousiasmeren en werven van (potentieel) nieuwe schaakleden is van groot belang voor onze vereniging. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen drie sterk verschillende groepen die elk hun eigen benadering verdienen:
A. Nieuwe jeugdleden,
B. Nieuwe senioren schakers,
C. “Nieuwe” oud- leden (slapende honden).
Toernooikalender (senioren en jeugdtoernooien in een kalender onderbrengen om een bepaald welkom-kom-bij ons neer te zetten, vaak als uitwerking ook van vorige punten)

1a. Korting voor nieuwe leden en de aanbrenger
Er zijn ongetwijfeld mogelijkheden voor nieuwe leden om een jaar met korting deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten. Ook kan de ‘aanbrenger’ wellicht ergens reductie ontvangen.

1b. Organisatie van het zogenoemde ‘Slapende Honden Toernooi’
Het zogenoemde ‘Slapende Honden Toernooi’ verdient een uitwerking. Alle leden, door alle groepen heen, kennen schakers die korter of langer geleden gestopt zijn met clubschaken. Eenmaal in de twee of drie jaar zou het organiseren van een inventatietoernooi voor deze Slapende Honden niet misstaan. In de formule moet natuurlijk voorzien worden dat een deel weer bij ons gaat schaken.

1c. Modernisering Toernooikalender
Krimpen kent een redelijk aantal toernooien die bijdragen aan onze reputatie en goede naam. Het zou goed zijn deze toernooien meer expliciet dat doel te geven en een gemoderniseerde Toernooikalender op te stellen (senioren en jeugd) om een bepaald welkom-kom-bij-schaken neer te zetten.

1d.Geplande jeugdleden werving
De jeugdafdeling van Krimpen is van oudsher omvangrijk geweest. Dit verdient wat meer aandacht en focus in de vorm van een geplande jeugdleden werving.

1e. Geplande werving van nieuwe senioren
De senioren afdeling van Krimpen is van oudsher omvangrijk geweest. Dit verdient wat meer aandacht en focus in de vorm van een geplande werving van nieuwe senioren.

2. Ledenbehoud en schaakontwikkeling


Het ligt voor de hand te veronderstellen dat leden lid blijven wanneer zij het naar hun zin hebben binnen een vereniging. Dat heeft te maken met de wijze waarop nieuwe leden benaderd worden in de eerste periode van hun lidmaatschap, de algemene sfeer van de vereniging tijdens de clubavonden, de mate van organisatie van en de aantrekkelijkheid van het schaakaanbod, een adequate verhouding tussen winst en verlies (op eigen niveau kunnen schaken), de mogelijkheden voor training en schaakontwikkeling (niet uitputtend) en enkele belangrijke ondersteunende zaken zoals informatievoorziening, communicatie en bejegening (ook niet uitputtend). 
Omdat “het” lid van onze vereniging niet bestaat en elk lid eigen wensen en voorkeuren heeft is het niet eenvoudig om op die variëteit in te spelen. Ook is het ondoenlijk op alle leden individueel in te spelen. Daarom gaan we denken in grotere groepen en gaan we meer aandacht besteden aan deze groepen:
A. Nieuwe leden: of het nu gaat om nieuwe jeugdleden, senioren of oud leden, op elk nieuw lid moeten we zuinig zijn. Vooral de mate waarin zij een plekje vinden binnen de vereniging is van belang om de kans te vergroten dat ze blijven. De benadering en bejegening van de vereniging in hun richting is erg belangrijk. Maar het is ook heel moeilijk want wat het ene nieuwe lid wel graag wil, wil de andere helemaal niet. Daarom moet goed nagedacht worden over hoe we die nieuwe leden “laten” inburgeren op individuele basis. Desgewenst kan een mentor toegewezen worden.
B. Huidige Jeugdleden: wanneer jeugdleden zich aanmelden verdienen zij een geheel eigen benadering met veel gevarieerde speelmogelijkheden, een goede training en vooral een goed pedagogisch klimaat waarin veiligheid en structuur centraal staat. Volgens mij is dit bij een aantal van onze leden in heel goede handen. Maar ongetwijfeld is hier ook nog iets te winnen en te verbeteren. Daarom verdient het een eigen A4tje.
C. Huidige senioren leden: ook deze groep is zeer divers, ik zou bijna zeggen er zijn net zoveel subgroepen in onze vereniging als er individuele senioren leden zijn. We hebben het gehad over op niveau schaken en voor de gezelligheid. Altijd een partijtje op niveau in gezellige ambiance staat bij 90% van onze leden voorop. Maar hoe bereiken we dat zodat als men een keer lid is nooit meer weg wil?

2a. Het schaakaanbod moderniseren
Het Schaakaanbod voor alle leden modern en actueel houden en waar mogelijk verder toespitsten op bepaalde groepen (schaken overdag, intern en extern spelen, schaken via internet, jeugdschaak).

2b. Vergemakkelijken instroom nieuwe leden
Voor nieuwe leden de instroom in de vereniging vergemakkelijken. Een aanpak opzetten waarbij zij in het eerste kwartaal of eerste half jaar van hun lidmaatschap desgewenst extra aandacht krijgen.

2c. Competitiesysteem doorlichten in een later stadium
Het competitiesysteem in drie groepen (A-B-C onderscheid) functioneert alweer een tijdje in de huidige vorm. Het is goed de uitvoering hiervan te monitoren en te blijven kijken naar gewenste en minder gewenste effecten.

2d. Parttime schaken en andere mogelijkheden van versterking interne competitie
Sommige eerste teamspelers staan wellicht open voor een herintrede in de interne competitie maar zij zien op tegen de ommezwaai alle-maandagen-weer-schaken. Het zou goed zijn na te denken over een meer open A-groep waarmee de drempel voor eerste (of tweede) teamspelers om te participeren in de intere competitie kan worden verlaagd (het parttime schaken!). Ook is het goed nogmaals te kijken naar andere mogelijkheden voor versterking van de interne competitie.

2e. Maandagavonden gevarieerder invullen
Op de maandagavonden staat het interne competitieschaak veelal centraal. Naast een enkele snelschaakavond is het wenselijk om het bestaande aanbod op de maandagavond aan te vullen met enkele andere activiteiten (activiteitenkalender opstellen).


3. Kader van de vereniging


Onze Vereniging wordt door alle leden gedragen. En natuurlijk doet de een wat meer dan de ander. Als je in het bestuur zit doe je meer dan wanneer je een keertje voor een uitwedstrijd je auto inzet. Maar alles telt en is even belangrijk.  Ook hier is het van groot belang nieuw kader te werven, het huidige kader te behouden en alle leden die ergens mee kunnen ondersteunen bereid te krijgen een steentje bij te dragen.

Voor de duidelijkheid kiezen we ervoor verschillende kadergroepen te maken:

1. Het Bestuur, eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele vereniging, de beleidsontwikkeling en –realisatie.
2. De Coördinatoren, soms bestuursleden – soms “gewone” leden die een bepaalde taak op hun schouders hebben genomen.
3.De Ondersteuners, alle leden die bereid zijn in een verenigingsjaar aan bepaalde activiteiten een bijdrage te leveren, van kleine tot grote activiteiten.
4.De niet-actieve leden, alle leden die om welke reden dan ook zich willen beperken tot het spelen van hun schaakpartijen op de clubavond en/of in teamverband.

3a. Kaderwerving en -behoud
Het uitwerken van een actuele wijze van kaderwerving, het aantrekkelijk houden van het kaderwerk en hoe de opvolging kan worden gegarandeerd m.b.t. 1. t/m 3.

3b. Enquête inventarisatie kaderpotentieel
Een enquête afnemen onder alle senioren leden om te inventariseren:
1. waar welke kennis en ervaring zit
2 . tot welke kadergroep iemand wenst te behoren
3. tot welke coördinerende en ondersteunende activiteiten iemand een bijdrage zou willen leveren.

3c. Kaderwerving bij het jeugschaken
Het uitwerken van een eigen manier van kaderwerving bij het jeugdschaken om vanuit onze visie de ouders veel bij deze activiteiten te betrekken.


4. Infrastructuur


Voor een goede uitvoering van alle verenigingsactiviteiten is een goede infrastructuur onontbeerlijk. Het vormt in feite de smeerolie van de vereniging. Daarbij kan het om heel verschillende activiteiten gaan.

4a. "Club van Honderd"op nieuwe leest schoeien
De doelstelling van de ‘Club van 100’ wijzigen. Niet meer deze gelden uitsluitend aanwenden voor de organisatie van het IJsseltoernooi. De ‘Club van 100’ middelen kan middelen opleveren die wat extra vlees op het bot kan betekenen voor de vereniging. Er moet een gevarieerde benutting van deze middelen komen zodat afwisselende verschillende ledengroepen en het kader kunnen profiteren van deze extraatjes.

4b. DGT electronisch schaakbord gaan gebruiken
Het gaan gebruiken van een DGT-electronisch schaakbord in de interne competitie, bij trainingen of denk ook aan web-cam faciliteiten zodat bij ziekte of bedlegerigheid leden, iedereen te allen tijde kan blijven spelen in de interne competitie.

4c. Modernisering website
De vereniging prijst zich zeer gelukkig met een actuele en goed bijgehouden website. Tegenwoordig zijn er echter vele nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen die wellicht de moeite waard zijn om toe te voegen (doelgroepbeleid introduceren (voor leden en niet leden), inspelen op jeugd van tegenwoordig, visitiekaartje in de regio neerzetten etc.). Voordat de ideeën hieromtrent worden uitgewerkt in een A4 verdient het aanbeveling eerst met ‘kenners’ uit de vereniging bij elkaar te komen en de ideeën uit te wisselen in verband met de impact hiervan.


5. Een plan voor en van de hele vereniging


SV Krimpen aan den IJssel telt ruim 60 senioren. Krimpen Aan Zet is het resultaat van denkwerk van slechts 10% van deze leden. Het plan kan veel beter, uitgebreider, efficiënter, acceptabel en succesvoller worden als een bij voorkeur groot deel van de overige 90% niet alleen achter het bord maar ook hierin aan zet wil zijn.
Als je met de vorige alinea instemt klik dan op het formulier dat speciaal ontworpen is om even snel als eenvoudig een reactie op de plannen te geven. Ook voor uitgebreider commentaar, suggesties en ideeën is ruimte beschikbaar.


Interne competitie

Zonder commentaar.

Na zes ronden geeft de stand in de drie groepen wel een indicatie van de onderlinge krachtsverhoudingen maar ook niet meer dan dat. Omdat de website elke week de actuele stand weergeeft worden in deze eerste OGG van het seizoen geen ranglijsten van de HHC opgenomen.
Terug naar de inhoudsopgave

Zomerkampioen 2013 Floris Doolaard

De zomerkampioen moet minimaal de helft van het totaal aantal mogelijke partijen
hebben gespeeld en het hoogste scoringspercentage hebben behaald .
In 10 avonden met 3 ronden per avond is dat minimum dus 15 partijen.
De vet gedrukte namen zijn de namen van de spelers die aan deze eis voldoen.

Nr
Naam
Prt Pnt Prc  
Nr
Naam
Prt Pnt Prc
1
Eric Hill 3 3,0 100,0  
21
Frans Goudriaan 17 8,5 50,0
2
Diederick Casteleijn 9 8,0 88,9  
22
Henk Stam 11 5,5 50,0
3
Henk Greevenbosch 12 10,0 83,3  
23
Roeland Ter Hoeve 4 2,0 50,0
4
Peter Glissenaar 8 6,5 81,3  
24
Hans v Nieuwenhuizen 2 1,0 50,0
5
Rick Verhoog 13 10,5 80,8  
25
Andre Schols 17 8,0 47,1
6
David Berendsen 4 3,0 75,0  
26
Cees Vroegindeweij 8 3,5 43,8
7
Remko Moerkerken 13 9,5 73,1  
27
Dick van Buuren 21 9,0 42,9
8
Pieter Sturm 6 4,0 66,7  
28
Henk Verver 29 11,0 37,9
9
Wiggert Pols 12 7,5 62,5  
29
Andre Tukker 11 4,0 36,4
10
Jan Sluiter 4 2,5 62,5  
30
Arjen Postma 18 6,5 36,1
11
Floris Doolaard 24 14,5 60,4  
31
Peter de Weerd 13 4,5 34,6
12
Bert ten Wolde 15 9,0 60,0  
32
Koos Petiet 30 10,0 33,3
13
Willem Mulder 21 12,5 59,5  
33
Ed Singeling 6 2,0 33,3
14
Frits van Duin 11 6,5 59,1  
34
Aad van den Haak 8 2,5 31,3
15
Nico van Walsum 23 13,5 58,7  
35
Lars Rook 8 2,0 25,0
16
Eduard Hoogenboom 24 13,5 56,3  
36
Jos den Boer 2 0,5 25,0
17
Arne Pols 15 8,0 53,3  
37
Theo Heukels 17 4,0 23,5
18
Adri van der Waal 25 12,5 50,0  
38
Herman Reemeijer 13 2,0 15,4
19
Jan Buis 21 10,5 50,0  
39
Rinus Burgers 3 0,0 0,0
20
Meike Riemens 17 8,5 50,0  
40
Neyla Rosas 2 0,0 0,0

Rob Doolaard maakte een fotoserie waarvan onderstaande foto een deel is.

Zomerschaak in De Open Haard. Op 24 juni is het ook in de derde ronde buiten nog licht

Externe competitie
Terug naar de inhoudsopgave

"Voorbeschouwing" externe competitie

De externe competitie is alweer volop bezig en traditiegetrouw kijkt de EWL dan even vooruit en vertrouwt zijn verwachtingen ten aanzien van de diverse Krimpense teams toe aan het papier (beeldscherm).
 
Krimpen 1 speelt weer in de "Zeeuwse" poule van de derde klasse KNSB. Ons eerste had in de eerste ronde de hoogste gemiddelde rating van alle teams in de poule, maar dat gemiddelde wordt natuurlijk wel een beetje vertekend door de 2300+ van Harold. Het betekent volgens mij ook niet per se dat Krimpen 1 de topfavoriet is voor het kampioenschap, maar misschien ook wel? In elk geval moeten ze hoog kunnen meedraaien. De eerste wedstrijd werd vrij soepel gewonnen en een goed begin is, zoals we weten, het halve werk. Ik ben vooral benieuwd naar de prestaties van onze jonge, talentvolle aanwinst Kevin Nguyen.
 
Krimpen 2 speelt in RSB klasse 1A. In dit team speelt uw EWL zelf, na zijn vrijwillige (?!) degradatie uit Krimpen 1. In de eerste ronde verloren we nipt van het sterke Erasmus 1. Daardoor kunnen de kampioenschapsaspiraties, voor zover die al aanwezig waren, voorlopig even op een laag pitje. Er geldt versterkte degradatie in de RSB-competitie en dat betekent dat er maar liefst drie teams zullen moeten afdalen naar de tweede klasse. Op papier hoeft Krimpen 2 daar niet bij te horen, maar dat zullen we dan nog wel even achter de borden moeten bewijzen.
 
Voor Krimpen 3 geldt ook dat er drie degradatieplaatsen zijn te verdelen, want zij spelen in klasse 1B. De eerste wedstrijd is tegen topfavoriet CSV en op het moment van schrijven is de uitslag nog niet bekend, maar op het moment van lezen waarschijnlijk wel. De punten zullen vermoedelijk uit andere wedstrijden moeten komen. Hopelijk zijn dat er genoeg om ook volgend jaar weer in de eerste klasse te mogen spelen. Krimpen 3 bevat onder andere het jeugdcollectief Rick, Diederick, Robert en Lennart (en David, maar hem mogen we nu toch echt geen jeugd meer noemen).
 
Krimpen 4 degradeerde vorig seizoen al en dat zou moeten betekenen dat we ons daar dit seizoen geen zorgen over hoeven te maken. Toch verloor Krimpen 4 de eerste wedstrijd, dus kampioen worden zal ook niet gemakkelijk worden. Teamleider Eduard moet het dit seizoen onder andere doen met een troep jonge hondjes: Floris, Meike, Arne en Wiggert. Ik ben vooral heel benieuwd hoeveel punten zij binnen zullen brengen (en hoeveel ratingwinst ze zullen boeken).
 
Krimpen 5 heeft een basis van maar liefst 11 spelers; een ongekende luxe voor teamleider Peter de Weerd. Dat komt doordat we dit seizoen geen viertal hebben. Krimpen 5 speelt, zoals Peter dat zelf zo mooi uitdrukt, in de krochten van de RSB-competitie. Dat ook daar wedstrijden verloren kunnen worden, bewees Krimpen 5 tijdens de seizoensouverture. Wie weet duiken er in de loop van het seizoen wel nieuwe (jonge of oude) talenten op in het team.
 
Jason Zondag
Extern Wedstrijdleider (EWL)
Terug naar de inhoudsopgave

Teamprogramma en resultaten

In de derde kolom staat onder BP het aantal bordpunten en bij de nog niet gespeelde partijen een T of een U.
Deze letters geven aan of het resp. om een thuis-of uitwedstrijd betreft.
In de vierde kolom staat onder MP het cumulatieve aantal wedstrijdpunten

Krimpen 1 KNSB 3F
datum
BP
MP
tegenstander
za 21 sep
5
2
De Pion 2
za 2 nov
U
Middelburg
za 7 dec
U
S.Landau Axel
za 4 jan
T
D4
za 8 feb
U
Sliedrecht
za 8 mrt
T
DSC Delft 4
za 29 mrt
U
Rijswijk
za 12 apr
T
HWP Sas van Gent 3
za 10 mei
U
LSG 3
 
Krimpen 2 RSB 1A
datum
BP
MP
tegenstander
ma
30 sep
0
Erasmus 1
ma 28 okt
T
Fianchetto 2
di 19 nov
U
Dordrecht 3
wo 18 dec
U
SOF/DZP 1
ma 3 feb
T
Charl.Europoort 4
wo 5 mrt
U
SO Rotterdam 3
ma 24 mrt
T
Nieuwerkerk 2
   
 
   
 
     
Krimpen 3 RSB 1B
datum
BP
MP
tegenstander
ma
7 okt
T
CSV 1
ma
4 nov
T
Onesimus 1
vr
29 nov
U
De Zwarte Pion 2
ma 6 jan
T
3 Torens 1
di 11 feb
U
Nieuwerkerk 1
ma 10 mrt
T
Barendrecht 1
do 3 apr
U

WSV 1

 
Krimpen 4 RSB 3A
datum
BP
MP
tegenstander
vr
27 sep
0
CSV 2
ma
14 okt
T
't Spr. Peert 1
do
14 nov
U
Fianchetto 4
ma
9 dec
T
Charl.Europoort 6
wo
29 jan
U
SO Rotterdam 5
do
27 feb
U
Sliedrecht 4
ma
17 mrt
T
SOF/DZP 3
     
Krimpen 5 RSB 4B
datum
BP
MP
tegenstander
ma
30 sep
0
CSV 3
vr
1 nov
U
Overschie 4
ma
18 nov
T
De Pionier 2
ma
16 dec
T
Charl.Europoort 7
ma
3 feb
U
Barendrecht 3
ma
3 mrt
T
Spijkenisse 5
di
25 mrt
U
Papendr/Albl.dam 2
   
     

Terug naar de inhoudsopgave


Goede start van Krimpen 1

De eerste wedstrijd van dit seizoen tegen De Pion 2 uit Roosendaal was een replay van de laatste wedstrijd van vorig seizoen. In mei wonnen we nipt met 4,5-3,5 samen met het feit dat De Pion versterkt was, konden we dus een spannende wedstrijd verwachten. Nu moet gezegd worden dat ons kanon Harold er in mei niet bij was en nu wel.  Een 4 tal spelers werden weer met elkaar geconfronteerd en wel aan bord 2 en 3, later meer daarover.
Harold speelde tegen Paul Kuijpers die zijn herintrede bij De Pion vierde aan bord 1. Met zwart maakte Harold al snel gelijk, maar wij weten dat hij daar niet snel mee tevreden is. Hij gooide zijn toren naar de koningsvleugel om daar in combinatie met het paard verzwakkingen af te dwingen. Een pionoffer volgde en Harold moest doorzetten om niet in een minder eindspel te belanden. Een mooi schijnoffer van de toren (Td6: zie partijfragment elders op de website) bezorgde zijn tegenstander te veel hoofdbrekens. Wellicht niet 100% waterdicht die aanvalsdrift van Harold, maar het bracht hem weer de overwinning.
Aan bord 2 trof ik net als vorig jaar Alik Tikranian. In het weekend na onze wedstrijd in mei werd Alik verrassend Nederlands kampioen tot 16 jaar. Nog onze felicitaties Alik. Net als in mei werd het de Russische opening en dat was niet de enige overeenkomst. Ook nu wilde Alik met een damezet actief worden, maar wederom was dat een slechte keuze.  Hij overzag een terugtocht van het paard naar h2 wat stukverlies betekende. Alik koos voor het dameoffer tegen paard-toren, maar kreeg te weinig spel. Het werd nog spannend omdat ik er laat achter kwam dat de klok verkeerd was ingesteld (Fischer-tempo) en wij geen 30 seconden, maar 5 seconden per zet erbij kregen. Na 38 zetten scheelt dat heel wat seconden en inmiddels had ik 2 pionnen in tijdnood verloren. Echter bleef de stelling gewonnen en na de correctie van de klok duurde het niet lang meer voordat de Krimpense overwinning een feit was.
Mijn broer Marcel keek ook tegen dezelfde tegenstander (Cees IJzermans) aan als vorig seizoen. Hier de overeenkomst dat Marcel de winst miste al had hij hier minimaal 2 maal een opgelegde kans voor. Het moet gezegd worden de inzet van Marcel is altijd groots, tenslotte is hij nagenoeg altijd als laatste bezig! De remise was voor hem dan ook een teleurstellend resultaat na veel gezwoeg.
Helaas leverde onze voorzitter aan bord 4 een wanprestatie, met wit na 9 zetten in een praktisch verloren stand geraken hoort niet thuis op dit niveau. Hans heeft met zijn hand op zijn hart beterschap beloofd voor de rest van het seizoen; hij kan veel beter!
Rob van Keulen verviel aan bord 5 in een oude fout door zich te passief en behoudend op te stellen. Ivo Kok had nagenoeg alle witte stukken ontwikkeld en daar kon zwart een aantal pionzetjes en slechts 1 stuk ontwikkelt tegenover zetten. Dat kan dus niet goed gaan en zo werd de 2e Krimpense nederlaag een feit.
Aan bord 6 was Gosse Romkes op oorlogspad tegen Marloes Peeters. In voortvarende stijl werd de stelling opengebroken, wat met beide koningen in het centrum tot een onoverzichtelijke, spannende stelling leidde. Toen Gosse zijn koning lang kon laten rokeren werd het duidelijk dat alleen hij kon winnen, wat hij ook enkele zetten later deed.
Onze nestor Pieter Sturm speelde aan bord 7 tegen een konings-indische opzet van wit. Hij veroverde de e5 pion en moet toen veel beter hebben gestaan. Pieter heeft het ergens niet goed gespeeld want de pion raakte hij weer kwijt en wit leek terug in de partij. In tijdnood wist Pieter zijn tegenstander veel problemen te bezorgen en de laatste keuze van Ted van Eck hoe een pion op d4 terug te slaan werd hem fataal. Zijn vlag viel en de 4e Krimpense overwinning was binnen.
Naast onze nestor zat onze nieuwe aanwinst Kevin Nguyen. Met slechts 12 jaar is hij de jongste speler ooit die voor Krimpen in de KNSB uitkwam. Dat hij veel talent heeft weten we van zijn trainer Harold van Dijk, maar hij liet dat deze middag ook zien. Na een voor hem onbekende opening stond hij iets minder, maar vastberaden hield hij stand. Dat hij het eindspel ook al goed beheerst bleek uit de rest van de partij met een remise als  verdienstelijk resultaat; niet slecht bij je debuut in de landelijke competitie. We verwachten nog veel van dit talent!
Al met al een lekkere start van de competitie deze 5-3 overwinning.

Peter Glissenaar

Individuele uitslagen eerste ronde 21 september
Bd
Krimpen 1
2031 -
De Pion 1
1979 5 - 3
1
Harold van Dijk
2321 -
Paul Kuijpers
2086 1 - 0
2

Peter Glissenaar

2092 -
Alik Tikranian

2053

1 - 0
3
Marcel Glissenaar
2051 -
Cees IJzermans
2005 ½ - ½
4 Hans van Nieuwenhuizen 2008 -
Jos Kuijpers
2024 0 - 1
5
Rob van Keulen
1986 -
Ivo Kok
1955 0 - 1
6
Gosse Romkes   
1958 -
Marloes Peeters
1908 1 - 0
7
Pieter Sturm
1983 -
Ted van Eck
1936 1 - 0
8
Kevin Nguyen
1851 -
Ton van de Werf
1865 ½ - ½

Vals gestart. Erasmus 1 - Krimpen 2  4,5 - 3,5

Een lichte neiging tot pessimisme kan mij inderdaad niet worden ontzegd, maar ik denk dat ik gewoon realistisch ben als ik voorspel dat Krimpen 2 een moeilijk seizoen tegemoet gaat in RSB klasse 1a. Er is namelijk versterkte degradatie en dat betekent dat maar liefst drie van de acht teams beneden de gevreesde streep zullen eindigen. Nu hoeven wij daar niet per se bij te horen, maar dan zullen we wel alle zeilen moeten bijzetten.

Gisteren stond de belangrijke eerste wedstrijd tegen Erasmus 1 op het programma, een van de sterkere teams in de poule volgens mij. Ik had gehoopt op een gelijkspel of misschien wel een nipte overwinning, waarom ook niet, maar het werd uiteindelijk de kleinst mogelijke nederlaag. Zuur.

Bert ten Wolde speelde aan bord 5 met wit tegen Paul Wilhelm en kreeg al vrij snel een remiseaanbod. Er zat nog volop muziek in de stelling, dus dat nam Bert niet aan. Ik denk dat hij een hele goede partij speelde, want in het eindspel had hij een paar ijzersterke vrijpionnen en bovendien had Paul geen tijd meer op zijn klok. Mooi punt van Bert, een knap vervolg op zijn overwinning op Peter Glissenaar vorige week in de interne.

Maar dat was lang nadat Frits van Duin en Pim Kleinjan aan bord 7 de eerste halve punten op het scorebord hadden gezet. Een vluchtige blik op de stelling leerde mij dat het waarschijnlijk volkomen gelijk stond en dus mocht Frits van mij het remisevoorstel van Pim aannemen.

Links en rechts naast Frits zaten respectievelijk Rick Verhoog en Diederick Casteleijn, allebei met zwart. Wat was het mooi geweest als ze allebei hadden gewonnen, maar helaas lukte dat alleen Rick. Hij won op Hollandse wijze de dame tegen een toren en een licht stuk, dacht ik, en maakte dit blijkbaar bekwaam af. Rick wordt steeds beter en achteraf heb ik een beetje spijt dat ik hem niet gewoon op een veel hoger bord heb opgesteld. Gefeliciteerd met je propedeuse ook nog, Rick!

Diederick won dus niet, sterker nog: hij verloor. Hij wist niets te bereiken tegen de rustige Frits van Duin-opening van zijn tegenstander Jan Smit. Ik weet niet precies hoe het afliep, maar misschien liet Diederick zich provoceren tot wat ondoordachte breekzetjes, die vervolgens gunstig uitvielen voor wit, zoals het dan vaak gaat in dergelijke partijen.

Aan bord 4 zat ik, met zwart. Joop van ’t Hoenderdaal speelde de opening ook erg rustig en ik beantwoordde dat met zo mogelijk nog kalmere zetjes. Ik wilde in mijn vertrouwde stellingstype komen met een dichtgeschoven centrum en dat lukte. Op een zeker moment is het dan tijd om de boel open te breken met …f5 en dat deed ik dus ook, maar misschien had ik daarmee nog iets langer moeten wachten. Nu kreeg Joop het loperpaar in handen, waar hij echter geen gebruik van maakte. Hij ging verder op de damevleugel, waar hij volgens mij beter iets aan de andere kant had kunnen proberen. Binnen een paar zetten sprong mijn paard aan de rand (a5) naar het schitterende veld d6 en was toen het sterkste stuk op het bord, zeker toen daarna de dames werden geruild. Joop dacht toen mijn toren te kunnen opsluiten, maar dat plannetje had ik zien aankomen en het deugde niet. Ik kon kiezen tussen mijn toren redden of deze offeren tegen een loper en gelukkig koos ik voor het laatste. In ruil voor die kwaliteit kreeg ik drie monsterlijke vrijpionnen, die, in de rug gedekt door mijn eveneens monsterlijke paard, naar de overkant marcheerden. Prachtig punt, al zeg ik het zelf.

Wie heeft meegeteld, zal opmerken dat we nu meer punten hebben dan Erasmus, maar er zijn nog drie borden niet besproken, namelijk de bovenste drie. Naast mij aan 3 zat Jan Sluiter en die speelde zoals verwacht een Caro-Kann tegen Olivier Vrolijk. Ik heb al regelmatig met Olivier over deze door ons beiden geliefde opening gesproken en ik moet zeggen: hij kan er heel goed mee uit de voeten. Jan stond zeker niet slecht, volgens eigen zeggen, maar toch werd hij uiteindelijk overspeeld op de damevleugel, waar allebei de koningen hun toevlucht hadden gezocht.

Weer een bordje verder naar links vinden we Remko Moerkerken, die met zwart tegen Leo Verhoeven speelde. Leo kreeg de bekende vrijpion op e6 in de bajonetvariant van het Koningsindisch. Zwart kan die pion dan veroveren, maar dat gaat ten koste van andere dingen. Ik weet niet precies hoe het ging, maar ergens ging het verkeerd, want toen ik klaar was met mijn partij had Remko nog maar een minuutje en een hopeloze stelling. Hij gaf dus maar op. Ongeveer gelijktijdig kwam het punt van Bert binnen (scroll een eind naar boven hiervoor) en stond het helemaal gelijk: 3,5 - 3,5.

Toen was alleen bord 1 nog bezig. Onze Henk Greevenbosch had een pionnetje verloren tegen de sterke kopman van Erasmus, Frank van Zutphen, maar de stelling gaf geen reden tot wanhopen, volgens Henk zelf. Minder plezierig was dat Henk in zware tijdnood kwam, zwaarder dan zijn tegenstander. Toen Henk aan zijn laatste twee minuten begon, had Frank er nog bijna vijf. Frank nam toen even “rustig” wat tijd, wat het verschil op de klok iets kleiner maakte en bij mij de hoop wekte dat Henk het misschien toch nog zou redden. Maar helaas, Frank ging daarna snel verder met sterke zetjes doen en joeg onze man zonder pardon door de vlag. Nee, in de RSB-competitie wordt nog niet met Fischer-tempo gespeeld…

Krimpen 2 is dus vals gestart. Op 28 oktober spelen we thuis tegen Fianchetto 2 en die wedstrijd moeten we winnen.

Jason Zondag

Individuele uitslagen eerste ronde 30 september
Bd
Erasmus 1
1876 -
Krimpen 2
1868 4½-3½
1
Frank van Zutphen
2070 -
Henk Greevenbosch
1956 1 - 0
2
Leo Verhoeven
1924 -
Remko Moerkerken
1866 1 - 0
3
Olivier Vrolijk
1913 -
Jan Sluiter
1873 1 - 0
4
Joop van 't Hoenderdaal
1907 -
Jason Zondag
1861 0 - 1
5
Paul Wilhelm
1853 -
Bert ten Wolde
1840 0 - 1
6
Cander Flanders
1794 -
Rick Verhoog
1889 0 - 1
7
Pim Kleinjan
1807 -
Frits van Duin
1878 ½-½
8
Jan Smit
1744 -
Diederick Casteleijn
1782 1 - 0
Terug naar de inhoudsopgave

Mislukte start van Krimpen 4

 
 
Foto's: Rob Doolaard

Mislukte start van Krimpen 4

Na de slechte prestaties in het vorige seizoen en degradatie naar de 3e klasse van de RSB heeft Krimpen 4 natuurlijk promotie-aspiraties, niet in het minst omdat het team nu voor de helft uit jeugdige spelers bestraat: Floris Doolaard, Meike Riemens en Arne en Wiggert Pols. Aangevuld met Jos den Boer, Eduard Hoogenboom, Nico van Walsum en Henk Stam moet dat ook mogelijk zijn, ook na een eerste verkenning op papier van onze tegenstanders. Daarbij bleek overigens dat promotie, laat staan kampioenschap niet vanzelfsprekend is.

Opvallend is dat de eerste wedstrijd tegen het Capelse CSV is. Daarin zijn we niet het enige Krimpense team: Krimpen 4 opent tegen CSV 2, Krimpen 5 tegen CSV 3 en Krimpen 3 tegen CSV 1. Een complete streekderby dus tegen onze nabijgelegen opponent, waarvan bovendien diverse spelers bij ons in de huishoudelijke competitie meespelen. Voor Krimpen 4 betekent dat ook een vuurdoop tegen de waarschijnlijk sterkste tegenstander in onze klasse en dus directe concurrent voor de eretitels.

Vooraf  ging het al wat rommelig toe. Nog voordat de competitie door de RSB was vastgesteld, lag er al een verzoek om een partij vooruit te spelen, met het aanbod om daarvoor naar Krimpen te komen. Wij hebben eerst de formele vaststelling van de competitie afgewacht (wat inderdaad nog een kleine wijziging heeft opgeleverd), maar daarna werd het voor Eduard ook duidelijk dat hij er niet bij kon zijn op de speeldatum en was vooruitspelen een uitkomst. Daar bleef het niet bij. Ook Henk Stam had problemen met de datum. Hiervoor kon toch nog geregeld worden dat ook hij zijn partij vooruit kon spelen. Nu in Capelle en wel tegen Hans Blokland, welbekend voor Krimpen.
Veel plezier heeft Henk niet beleefd aan zijn partij. Hij ging al snel in de fout doordat hij in een combinatie de zetten verwisselde, wat een toren kostte. Daar het nog vroeg was, ploeterde hij door, kon nog wel wat materiaal terugwinnen, maar verlies was onvermijdelijk. Henk vermeldde nog dat het daarna wel heel gezellig was in de Capelse schaakclub.
Eduard moest dus ook vervroegd aantreden. Ondanks ratingoverwicht en op enig moment een goede stelling, kwam hij na dameruil toch langzaam in de problemen. Uiteindelijk moest hij hard vechten voor remise, waarbij zijn tegenstander waarschijnlijk wel kansen heeft gemist. Met nog 1 minuut op de klok en zonder Fischer-tempo werd het nog even benauwd, maar in het pionneneindspel met loper tegen paard kon hij alles blokkeren en moest zijn tegenstander toch in remise berusten.

Met een achterstand van 1 1/2 - 1/2 begonnen we aan de laatste fase van deze klus met Jos als waarnemend teamleider. Het begin was hoopgevend omdat Arne Pols aan bord 5 al snel een stuk voor kwam te staan en foutloos naar de winst koerste. Ondertussen stond het op de meeste borden nog gelijk, alleen had Nico van Walsum op bord 2 zich in een Schotse opening met een lelijke triplepion laten opzadelen. Geleidelijk kwam er wat tekening in de strijd. Aan bord 1 had Jos na een voordelige opening verkeerd gereageerd op een pionnenstorm tegen zijn koningsvleugel en stond nu duidelijk minder. Floris Doolaard (bord 3) had het initiatief naar zich toegetrokken en leek goed bezig. Meike Riemens (bord 6) streefde naar actief spel, maar had nogal wat gaten in haar koningsstelling. Bij Wiggert Pols (bord 8) was het ineens raak, met een verrassende combinatie haalde hij het punt binnen. Helaas moest Meike het kort daarna opgeven. Maar met zijn drieën hadden de junioren prima werk gedaan en de achterstand goedgemaakt. Op de drie topborden ging de strijd verder. Bij Floris was een eindspel met toren en pionnen op het bord gekomen waarin hij steeds minder kwam te staan. Jos stond positioneel verloren maar creëerde nog wat tactische tegenkansen die echter netjes werden opgevangen. Nico was aan handen en voeten gebonden maar bleef hardnekkig volhouden. Van opgeven wilde niemand nog weten. Zo haalden we de klok van elf met nog steeds een gelijke stand op het formulier. Helaas was een korte blik op de borden voldoende om te beseffen dat Krimpen dit ging verliezen. Er bleef zelfs geen half puntje hangen. Als eerste moest Nico op bord 2 de vlag strijken, kort daarna Jos (bord 1) en als laatste ook Floris (bord 3). Eindstand 5 1/2 - 2 1/2 voor CSV 2.

Einde van onze illusies? Nee, dat niet, want uit de verdere uitslagen in onze klasse blijkt dat CSV 2 veruit de sterkste is. De andere teams traden juist met wat lagere rating aan en/of presteerden slechter dan verwacht. Daar twee teams kunnen promoveren houden we goede moed.

Jos den Boer/ Eduard Hoogenboom

Individuele uitslagen eerste ronde 27 september
Bd
CSV 2
1640 -
Krimpen 4
1547 5½-2½
1
Arjan Terlouw
1792 -
Jos den Boer
1772 1 - 0
2
Mark van Liempt
1669 -
Nico van Walsum
1717 1 - 0
3
Rob van de Bosse
1588 -
Floris Doolaard
1508 1 - 0
4
Harry Stroosma
1685 -
Eduard Hoogenboom
1768 ½-½
5
Rob Docter
1717 -
Arne Pols
1492 0 - 1
6
Thomas Herrewijn
1620 -
Meike Riemens
1170 1 - 0
7
Hans Blokland
1622 -
Henk Stam
1626 1 - 0
8
Derk Brus
1430 -
Wiggert Pols
1322 0 - 1

Terug naar de inhoudsopgave


Slechte seizoenstart Krimpen 5

Van een gedegradeerd team is het altijd spannend of ze in de lagere klasse direct meestrijden om terug te promoveren dan wel wegzinken in de grauwe middelmaat.
Voor het pas gedegradeerde Krimpen 5 stond er daarom in de streekderby tegen CSV 3 - vorig jaar middenmoter in de vierde klasse - veel op het spel. Een goed begin is immers niet alleen het halve werk maar geeft ook zelfvertrouwen.
Beide teams waren ongeveer even sterk. Alles leek dus mogelijk Maar het pakte geheel anders uit.
Als kerverse teamleider gaf ik aan bord 5 het slechte voorbeeld door als eerste kopje onder te gaan. In een doorschuif Caro-Kann had ik met zwart eerst bekneld gestaan maar mij daarna goed los gewurmd. Op het moment dat ik beter stond en bezig was de witte pion op e5 te veroveren meende ik dat mijn tegenstander een kuil voor zich zelf had gegraven door een stuk weg te geven. Maar deze kuil bleek alleen in mijn eigen ogen te bestaan om er vervolgens zelf in te vallen. Denken dat de ander een blunder maakt om die vervolgens zelf te maken is natuurlijk zeer pijnlijk.
Met Theo ging het aan bord 8 naar eigen zeggen van kwaad tot erger. Hij miste met wit een goed plan tegen het Konings-Indisch en werd langzaam weggespeeld. Dat CSV aan het laatste bord zijn op een na sterkste speler had opgesteld was dan ook een zeer schrale troost. Dat deze daarna aan mij voeg of ik voorzitter van Krimpen was (nee dus) en of hij dubbellid kon worden (ja dus)  is het vermelden waard maar maakte de avond niet vrolijker.
Vroeg in de avond met 2-0 achter beloofde weinig goeds. Nadat Eelco aan bord 7 ten onder was gegaan in een koningsaanval en Jos aan bord 4 zich had verrekend in een goed ogende aanval was het 0-4 en leek een debacle in zicht.
Gelukkig is er dan Eddy die zijn voorliefde voor de zwarte stukken - met een geheim openingswapen dat ik natuurlijk niet ga onthullen - wist te verzilveren. In een zeer onevenwichtige stelling waarbij Eddy een stuk meer had maar zijn tegenstander een surplus had van maar liefst 3 verbonden vrijpionnen wist Eddy door slim en energiek te spelen toch als eerste een pion te laten promoveren waarna de winst binnen was. Vervolgens incasseerde Martijn aan bord 6 een punt door een gevaarlijke aanval met twee torens te transformeren in een totaal gewonnen pionneneindspel. Van 0-4 naar 2-4 maakte de avond iets minder somber. Resteerden onze topborden met Henk aan bord 1 en Aad aan bord 2.
Aad speelde tegen het aanstormend talent Rick van Roon een goede partij waarin hij een slechtere in een betere stelling wist om te zetten. Resteerde een eindspel met ongelijke lopers waarin Aad aanvankelijk twee pionnen minder had. Maar Rick raakte in tijdnood terwijl Aad meer dan voldoende tijd had. Toch miste Aad een winstvoortzetting.  Vervolgens vergat hij te noteren waardoor Ricks bedenktijd verzesvoudigde (van 23 seconden naar 2 minuten en 23 seconden). Het bijstellen van de klok was te moeilijk voor een prominente Krimpenaar (niet zijnde de wedstrijdleider) en lukte met een krappe voldoende een aanzienlijk minder prominente Krimpenaar. Even later claimde Rick remise wat door Aad werd geaccepteerd.
In de schaduw van deze strijd worstelde onze kopman met een lastig te verdedigen stelling. Ondanks geduld en volharding kon Henk uiteindelijk een mataanval niet voorkomen.
Per saldo dus slechts 2,5 punt.

Peter de Weerd
Individuele uitslagen eerste ronde 27 september
Bd
Krimpen 5
1418 -
CSV 3
1349 2½-5½
1
Henk Verver
1615 -
Jan ten Brinke
1506 0 - 1
2
Aad van der Haak
1549 -
Rick van Roon
1131 ½-½
3
Eddy Hermans
1494 -
Menno Schoone
1442 1 - 0
4
Jos Visser
1457 -
Arjan Doorgeest
0000 0 - 1
5
Peter de Weerd
1336 -
Jan van Dijk
1392 0 - 1
6
Martijn de Jong
1314 -
Bjorn Hartog
1152 1 - 0
7
Eelco Moerman
1308 -
Eduard Hartog
1276 0 - 1
8
Theo Heukels
1272 -
Andree Grootenboer
1547 0 - 1


Toernooien en kampioenschappen

Rapidtoernooi Nieuwerkerk a/d IJssel

Krimpen was weer, zoals gebruikelijk, goed vertegenwoordigd in Nieuwerkerk. Er werd in één groep gespeeld die voor de prijstoekenning werd onderverdeeld in drie groepen op basis van rating.

Krimpense prijswinnaars waren Arne en Meike die in de totale eindranglijst resp. op nr. 22 en 24 eindigden maar in groep 3 als nr. 2 en 3 eindigden.

Klik voor details en een uitgebreide fotoreportage op Rapid Nieuwerkerk

Rapidtoernooi Nieuwerkerk, 1 juni 2013, 7 ronden,
Groep  
Totaal52 deelnemers
Totaal Nr Rating TPR
  Punten
1  
Henk Greevenbosch
  12 1924 1895
1  
Remko Moerkerken
  4 16 1877 1806
3  
Arne Pols
  22 1433 1773
3  
Meike Riemens
  24 1093 1450
2  
Henk Stam
  3 39 1627 1456
3  
Koos Petiet
  1 52 1300 1104

40e Open Kampioenschap Utrecht

Peter de Weerd ontbrak op het RSB seniorentoernooi en misschien was dat de reden dat hij naar Utrecht toog om in het volgende weekend zijn schaakvaardigheid extra op peil te houden.

Hij schreef over zijn deelname het volgende:

"Ik heb anderhalve dag meegedaan aan OKU 2013 in Utrecht; vandaag heb ik andere verplichtingen. Ondanks mijn licht tegenvallende W-We van -0,30 (1,5  uit 4) was het voor mij een boeiend en enerverend toernooi.

De organisatoren van het OKU SV Keres hebben de mooie gewoonte om razend snel na een ronde een toernooibulletin uit te geven. Deze komt ook op hun website bij "Verslagen" samen met alle details over het OKU.

Mijn laatste partij in ronde 4 was denk ik de perfecte samenvatting van hoe ik schaak. De afloop was een drama. Het commentaar in het bulletin is niet geheel onjuist maar gaat er in de haast aan voorbij dat 22.Lc4 een zeer slechte zet is - ik had gewoon een pion kunnen winnen maar was geheel ten onrechte bang voor het openen van de stelling - en dat 24. De2 een typische Peter de Weerd-blunder is: eerst zien dat de zet niet goed is en deze even later toch doen.

Tot aan zet 21 ging het goed, wat des te leuker was omdat ik een wat andere openingsaanpak had gekozen door direct na 1.d4 mijn beide paarden te ontwikkelen. Objectief leuk (voor mij niet) is het gemiste tactische 8. Dxd5 (op Dxd5 volgt het daverende familieschaak Pxc7 waarmee de geofferde dame met rente wordt terugverdiend)."

De partij is intussen ook door Jason Zondag bewerkt en geplaatst als nr. 56 in "Naspeelbare partijen" op onze eigen site.

Peter de Weerd


Open Nederlands Kampioenschap 2013 in Dieren

Jason Zondag is de eerste die de eindstreep haalde op 27 juli in de groep Zesrondig 1. Met 4 uit 6, een TPRwinst van 241 punten en nr. 7 inde eindranglijst van 60 spelers kan hij op een geslaagd toernooi terugzien.
Remko Moerkerken eindigde in de Reservegroep A met 6 uit 9 op nr. 11 met een TPR winst 108 punten, dus ook hij zal niet ontevreden zijn.
Henk Greevenbosch maakte de Krimpense deelname compleet in de Vierkamp .
Hij eindigde met 1 uit 3 en zal dus iets minder tevreden zijn dan zijn beide clubgenoten. Bij de toernooiresultaten van de vierkamp wordt geen TPR vermeld.

Eindstand ONK 2013 Dieren Reservegroep A, rating max. 2150, 70 deelnemers
Rnd datum
tegenstander
Remko Moerkerken 1944
  jul/aug
naam
rating w/z Pnt Cum Nr TPR
1 di 23
Pitkanen, Juhani
1760 z 1 1 13 2560
2 wo 24
Parro, Vanderlei Cunha
1700 w 1 2 9 2560
3 do 25
FM Etmans, Maarten
2111 z ½ 8 2129
4 vr 26
Hiemstra, Jan
2032 z ½ 3 8 2093
5 za 27
Knuiman, Jan
1977 w 0 3 21 1970
6 ma 29
Ee, Robin van
1833 w ½ 20 1943
7 di 30
Hendriks, Gerben
1882 z ½ 4 22 1943
8 wo 31
Van Velzen, Martin
1878 w 1 5 15 1989
9 do 1
Koelewijn, Alex
2060 z 1 6 11 2052

Eindstand ONK 2013 Dieren Zesrondig toernooi 1, 60 deelnemers
Rnd datum
tegenstander
Jason Zondag 1861
  juli
naam
rating w/z Pnt Cum Nr TPR
1 ma 22
Schakel, Tijmen
1642 w 1 1 19 2422
2 di 23
Hommes, Elmar
2028 w 1 2 7 2635
3 wo 24
Koffeman, Timo
2088 z ½ 10 2192
4 do 25
Gouw, Carol-Peter
2045 w ½ 3 11 2144
5 vr 26
Braggaar, Leonore
2051 z ½ 13 2120
6 za 27
Rik Roelofs
2008 w ½ 4 7 2102

Eindstand ONK 2013 Dieren Vierkamp, 64 deelnemers
Rnd datum
tegenstander
Henk Greevenbosch 1930
  juli
naam
rating w/z Pnt Cum Nr TPR
1 ma 29
Arp, Frans
1940 z 0 0    
2 di 30
Strating, Henk
1857 z ½ ½ 3  
3 wo 31
Hartog, Marc
1864 w ½ 1 3  

Op 27 juli besluit Jason Zesrondig 1 en zijn verslagreeks met de tekst:
En ook mijn laatste ronde eindigde in remise. Weer een prima resultaat. Maar dit was wel mijn zwakste partij van het toernooi, vind ik. Ik gaf mijn jonge tegenstander namelijk vrij snel in de partij een kans om te winnen of in elk geval heel erg goed te komen staan. Maar die kans greep hij gelukkig niet (tot mijn verbazing eigenlijk). Daarna stuurde ik de partij met vaste hand naar een gelijke stelling. Niet echt ambiteus/actief voor een laatste kans met de witte stukken, maar ik was er wel een beetje klaar mee en meer dan tevreden met nog een remise tot besluit. 4 uit 6 is een fantastische score, zeker gezien de ratings van de tegenstanders die ik heb ontmoet. Overigens heb ik 4 keer wit en 2 keer zwart gehad, dus dat kan blijkbaar ook gebeuren in een zesrondig toernooi. Daarover mag ik natuurlijk ook niet klagen. Conclusie na 6 dagen in Dieren: ik kan nog best een beetje schaken, ondanks, of misschien wel dankzij, mijn parallelle tenniscarriere.


Jason meldt op 26 juli:
En ook na ronde 5 ben ik nog ongeslagen! Remko ook trouwens (na 4 ronden in zijn toernooi); die is ook heel goed bezig. De bezoekende Krimpenaren zagen mij vandaag hevig zweten en dat kwam niet (alleen) door de warmte. Het was dan ook een ware martelgang. Enige zucht naar masochisme kan mij niet worden ontzegd. Ik koos er namelijk bij mijn volle verstand voor om een eindspel met de bekende franse grafloper tegen een paard in te gaan. Mijn tegenstandSTer (2051) had weinig aanleiding om mijn remisevoorstellen (twee stuks) serieus in overweging te nemen. Verliezen kon ze namelijk met geen mogelijkheid. Op dit moment is mijn computer uit alle macht aan het rekenen of er niet toch ergens een verborgen winstweg voor wit in zat. Hoe dan ook, mijn tegenstandster vond die niet en toen haar tijd begon weg te tikken berustte ze alsnog in remise (haar eigen voorstel tenslotte). Mijn franse grafloper kon net al mijn zwakke witveldige pionnetjes blijven verdedigen. Morgen de laatste ronde. Nog een keer proberen te vlammen dan maar. Of misschien een snelle remise, als mijn tegenstander daar ook voor in is? Ik zie wel.

Ronde 4 voor Jason en ronde 3 voor Remko. Beiden delen het punt en dat is geen slecht resultaat tegen een veel sterkere tegenstander. Beiden zijn trouwens goed op dreef en nog ongeslagen.
Jason geeft zijn impressie van de vierde ronde weer met de volgende tekst:
" Ronde 4 vandaag was minder spannend dan gisteren en eergisteren. Ik had de openingskeuze van mijn tegenstander (2045) niet goed voorspeld (en dus niet voorbereid), maar niettemin wist ik wel ongeveer wat de bedoeling was. Ik behaalde geen voordeel met wit, maar zwart kon ook niet veel uitrichten. Hij kreeg het voor elkaar om een schijnbaar ijzersterk paard op d4 te posteren, maar ik had goed ingeschat dat dat vooral schijnbaar was. Ik kon er prima omheen spelen en als ik wilde kon ik het ook wel een keer gaan afruilen. Zo ver kwam het niet, omdat mijn tegenstander na een lange denkpauze remise aanbood en ik dat wel een prima resultaat vond. In de analyse achteraf zagen we dat wit er prima uit zou kunnen komen als zwart geprobeerd zou hebben om iets te forceren. 3 uit 4 heb ik nu. Het gaat nog altijd uitstekend. Morgen moet ik tegen een sterke jongedame (2051)."

Jason blijft scoren, al is het nu dan maar een half puntje maar wel tegen een tegenstander met een ruime 200+rating.
Een niet ontevreden verslag van ronde 3 van zijn hand luidt:
"Ook aan bord 2 heb ik geen krimp(en) gegeven. Maar winnen lukte me net niet. Toch niet gek, remise met zwart tegen 2088. Gevolg is wel dat ik morgen een paar borden naar beneden zak. Dat is jammer. De partij was weer bijzonder enerverend. Ik stond eerst ogenschijnlijk als een natte krant, maar echt grote kansen kreeg mijn tegenstander niet. Nadat ik mijn zaakjes verdedigend op orde had gekregen was het tijd om zelf ten aanval te trekken. Dat liep op rolletjes en mijn tegenstander moest alle zeilen bijzetten om het droog te houden rond zijn koning. Helaas miste ik in mijn enthousiasme ergens een simpele pionwinst, waarna het wel erg kansrijk voor me zou zijn geworden. Daarna dacht ik een winnende combinatie te hebben, maar die klopte net niet. en toen kon mijn tegenstander vluchten in een eeuwig schaak motief. Het gaat niet slecht tot nu toe. Morgen weer een 2000+ klantje"

De tweede toernooidag levert beide Krimpenaren winst op. Jason meldt:
" En ook in ronde 2 drukte ik een (onverwacht?) punt. Ook in deze partij speelde de klok een belangrijke rol in mijn voordeel. Doordat mijn tegenstander in tijdnood kwam, vond hij in een cruciale fase niet de meest sterke zetten. Hij wikkelde af naar een eindspel met ieder nog een dame en twee torens, dat razend ingewikkeld was. We misten allebei een aantal goede mogelijkheden volgens de computer, maar de situatie was naar mijn bescheiden mening te complex voor eenvoudige stervelingen zoals wij. Uiteindelijk ging hij in de fout en kon ik het schitterend afmaken, al zeg ik het zelf. Als ik tijd heb maak ik er een fragment van de week van. Volgende ronde aan bord 2 tegen weer een 2000-speler."

Jason meldt over zijn openingstreffer in het ONK:
" Ik heb gisteren in Dieren mijn eerste partij in het zesrondig toernooi gewonnen. Vooraf maakte ik me wel een beetje zorgen, want ik had al een tijdje niet meer serieus geschaakt (tennis eist veel van mijn aandacht tegenwoordig op) en mijn tegenstander was van mijn minst favoriete soort: jong en met een lage rating. Toch verliep de partij vrij eenvoudig. Niet dat ik nou direct met monsterachtig voordeel uit de opening kwam, maar ik had wel een gezonde stelling en bovendien al snel een grote voorsprong op de klok. Vooral dat laatste brak mijn tegenstander op. Hij poogde af te wikkelen naar een remiseachtig eindspel, maar dat lukte van geen kanten.

Vandaag staat mijn tweede partij op het programma (helaas nog geen tegenstander bekend...) en Remko begint aan het negenrondig toernooi. Volgende week speelt Henk Greevenbosch, die ik ook gisteren nog even langs zag schuifelen als toeschouwer, in de vierkampen mee. Verder zijn er bij mijn weten geen Krimpenaren te bewonderen in Dieren"

Vrijdag verdrievoudigt het aantal al dan niet te bewonderen aanwezige Krimpenaren. Maandagavond aan de bar in De Open Haard vormde zich spontaan een vierkoppige supportersgroep die vrijdagmiddag hun favorieten in alle stilte zal komen toejuichen. De secretaris heeft beloofd in de van hem zo bekende stijl de gevoelens die dit unieke gebeuren bij hem oproept te publiceren. Zie "Een oostelijk ontmoeten".

Op de ONK toernooisite zijn alle details vermeld.


Een oostelijk ontmoeten

Bijna is de maandagavond voorbij. Op een paar laatbloeiers na loopt Brasserie De Open Haard leeg. Enkele laatbloeiers voegen zich zoals altijd eensgezind samen aan de bar. Soms verschuilen deze heren zich in een hoekje van de genoemde brasserie. Hier en daar volgt (zoals altijd) een kwinkslag van opzichtige kretologie in deze na-ijlende hitte van de maandag. Maar we klagen niet hoor!
De zojuist gehouden nuttige bestuursvergadering gaf een goed gevoel, die ondanks de drukkende hitte in de brasserie door de bekwaam leidende voorzitter, nuttig en succesvol genoemd mag worden.
Bij uw verslaggever druppelde het vocht langs alle ledematen, bij andere bestuurders zag ik brandende ogen, de hitte verfoeiend en uitkijkend naar de laatste verlossende woorden van de voorzitter.

We gaan terug naar de bar alwaar vaker de plaatsnaam Dieren was gevallen. Dieren het plaatsje tussen Arnhem en Zutphen, het plaatsje tussen de IJssel en het Nationaal Park Veluwezoom, het plaatsje waar jaarlijks het Open Nederlands Kampioenschap wordt gehouden, Dieren, het plaatsje met het prachtige zalencentrum “Theothorne”.
Namen van deelnemers vallen. Ook namen van SV Krimpen. We noemen Henk Greevenbosch, Jason Zondag en last but not least Remko Moerkerken. Voorwaar een sterk trio waarvan onmiddellijk wordt geopperd om de verrichtingen van dit drietal ter plekke te gaan bewonderen. En zo geschiede het dat de heren Verver, Goudriaan, Heukels en Van Buuren zonder rugzak in de koets van Goudriaan op vrijdag omstreeks noen vertrokken en meteen doorreden naar het oosten des lands, om aldaar wandelend langs mooie schaakstellingen de verrichting van genoemd trio te volgen!
Heb ik al verteld hoe gezellig we het hebben met elkaar? Ik probeer bij mijn reisgenoten te achterhalen wat zij van dit schaakuitstapje vinden. Een instemmend majesteitelijk grommen is het antwoord. Ze hebben de reistijd van anderhalf uur hier graag voor over.
Foto’s erbij zetten wil ik graag doen, ik wil voldoende fotokruid schieten. Goed voor de webmaster, goed voor het nageslacht.
In de “Theothorne” zien we Jason Zondag met zijn opvallende roerloosheid. Na elke zet van zijn tegenstander begint het hoofd van Zondag instemmend te knikken. Kijk, zo’n man denkt in vrijheid en oneindig. Dan bestaan groot en klein niet meer……… Zo’n man doorgrondt alles. Ook de zetten van zijn tegenstander.
We komen bij het bord van onze interne wedstrijdleider. Nog wel. Remko, ach, die kan met grote stelligheid spreken over het volgende. “Haast u wanneer u tijd hebt. Dan heeft u tijd wanneer u haast hebt”. Mooie woorden die, met aangrenzende waarschijnlijkheid ruimschoots het leven vullen van onze IWL.
Greevenbosch Henk, de man die elke partij een beetje zout en peper kan geven, nemen we ook waar. Nog niet schakend, wel opmerkzaam, geduldig, zorgeloos. Je ziet de man denken; niets is zo nodig als het overbodige.
We ontmoeten oud Krimpenaren. Wat te denken van Dirk Hoogland, die zijn opgedane schaakkennis in Krimpen aan den IJssel alhier in Dieren ten toon spreidt. We hebben het meer gezegd maar bij Hoogland is het schaakspel gelijk aan het gezegde; “Als je een tafel glanzend wilt maken, zal je eerst hard moeten wrijven”. Zo werkt de man.

Dick van Buuren

Terug naar de inhoudsopgave

Jason Zondag bijna Nederlands kampioen!?

 

Volgens dit bericht in Het Kontakt van 30 juli 2013 hoort Jason in de Nederlanse schaaktop thuis.

Als SV Krimpen moeten we ons dus ernstige zorgen maken over een transfer naar een van de Nederlandse topclubs.

Toch blijft de nummer 7 met beide benen op de grond staan gezien zijn commentaar op dit bericht:
"Haha, lijkt nu net alsof ik zevende van Nederland ben geworden!"

Terug naar de inhoudsopgave

Fide Open Tabor 2013

Traditiegetrouw reisde Hans van Nieuwenhuizen in augustus naar Tsjechië om in Tabor in 9 ronden zijn krachten te meten met zijn meestal Tsjechische tegenstanders. Het resultaat is met 4½ punt exact 50% waarmee hij als nr. 59 eindigde.

De toernooisite geeft na elke ronde wel keurig de uitslagen en de ranglijst weer maar is verder maar beperkt te begrijpen omdat de meesten van ons waarschijnlijk enige moeite zullen hebben met de Tsjechische taal.

Schaaktoernooien worden internationaal langs dezelfde lijnen georganiseerd en daarom is de betekenis van de drie regels direct boven de uitslagen wel te achterhalen.

Nasazení hráčů Kolo.1, Kolo.2, Kolo.3/9 , nenasazen
Ranking list after Kolo.1, Kolo.2
Excel a tisk Vytisknout listinu, Export do Excelu, Export do souboru PDF

Nasazení hráčů = indeling per ronde, Kolo= ronde, nenasazen heeft iets te maken met een bye.
Ranking list after, ongeveer de enige Engelse tekst op de toernooisite = Ranglijst
Excel a tisk, ........,Export do Excelu......... = exporteren naar Excel


Eindstand Fide Open Tabor 2013 , 28 juli t/m 4 augustus, 135 deelnemers
Rnd datum
tegenstander
Hans van Nieuwenhuizen FIDE 1977
  jul/aug
naam
FIDE rating w/z Pnt Cum Nr  
1 zo 28
Lezakova Dana
1450 z 1 1 1/61
2 ma 29
Vybiral Zdenek
2195 w ½ 30/32
3 ma 29
Hausner Ivan
2387 z 0 61/62
4 di 30
FM Barrish Daniel
1824 w ½ 2 55/56
5 wo 31
Vystrcil Martin
1768 z 1 3 44
6 do 1
Sykora Ladislav
1874 w ½ 42
7 vr 2
Zapletal Jindrich
2154 w ½ 4 46
8 za 3
Skorepa Tomas
1688 z 0 4 59
9 zo 4
Lauko Marian
1868 w ½ 59
Terug naar de inhoudsopgave

RSB Persoonlijk kampioenschap
14 t/m 24 augustus 2013

Met 7 deelnemers is de Krimpense vertegenwoordiging bijna gehalveerd t.o.v. verleden jaar maar toen werd de PK op onze thuisbasis De Tuyter gespeeld en dat verklaart veel.

Op deze pagina zijn de resultaten van het zevental geregistreerd en misschien komt er ook nog een eigen verslag. Deze hint aan de deelnemers is helaas niet opgepakt.

Aantal deelnemers: Groep A 28, Groep B 45.

Voor alle verdere informatie is de RSB site beschikbaar en daarbij zijn ook dit jaar weer de verslagen van Aad Juijn zeer lezenswaardig

De eindstand
Klik op de naam voor de details van elke ronde

Groep RSB PK 14 t/m 24 aug. 2012 14 16 17 19 21 23 24 Totaal Nr Rating TPR
A ½ ½ ½ 1 1 ½ 1 5 3 1983 2130
A 0 0 1 ½ 1 0 0 21 1866 1836
B 1 ½ 1 0 0 1 ½ 4 12 1622 1646
B 0 ½ 1 0 0 1 0 36 1336 1412
B 0 0 0 ½ ½ 1 0 2 41 1459 1336
B 0 ½ 0 0 ½ 0 1 2 42 1272

1321

B 0 0 0 1 ½ 0 ½ 2 43 1542 1179

De A-groep
De B-groep
Foto's: Ab Scheel
Terug naar de inhoudsopgave

Open Brasschaat 2013

Dit toernooi, net over de grens met onze zuiderburen, valt ongeveer samen met de RSB PK en trekt desondanks elk jaar weer een aantal RSB-ers die dus de eigen PK missen. Dit jaar is onze voorzitter in Brasschaat onder de 149 deelnemers.

Op de toernooisite zijn alle details vermeld

De resultaten en de eindstand van onze voorzitter.
Klik op zijn naam voor de details van elke ronde

RSB PK 17 t/m 25 aug. 2012 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Totaal Nr Rating TPR
½ 1 0 1 1 0 0 ½ 1 5 59 1977 1782
Terug naar de inhoudsopgave

Successen in Gouda

Arne Pols winnaar categorie C van de RSB Jeugd Grand Prix cyclus en Gosse Romkes laat grootmeester en 2 titelhouders achter zich

Ook het externe jeugdschaken is aan een nieuw seizoen begonnen. Volgens traditie begon dat in Gouda op de Grand Prix van Messemaker. Eigenlijk was daar iets merkwaardigs mee aan de hand. Want deze eerste Grand Prix in het nieuwe seizoen was de afsluiter van de competitie 2012 – 2013.

In de laatste tussenstand nam Arne de tweede plaats in. Logisch dat hij nu meedeed in z’n eigen C categorie om in ieder geval de kans op een eindprijs in eigen hand te houden en, wie weet, door te stomen naar de eerste prijs. Dat lukte door afwezigheid van de koploper en een puik toernooi wat met 7 uit 7 werd afgesloten waardoor ook de nummer drie uit de tussenstand (Ron Vollebrecht die er wel was) geen kans kreeg dichterbij te komen. De groep telde tien deelnemers die 7 ronden zwitsers speelden. Ook dat ging goed. Cruciaal voor de dagzege was de vierde ronde tegen medekoploper Mohammed Moussane. Mooi gedaan Arne!

Ook broer Wiggert was van de partij en had hoog ingezet door voor de B categorie te kiezen. Dat kon doordat hij slechts aan één Grand Prix mee had kunnen doen en daardoor geen kans had op een hoge eindklassering. Zes B deelnemers plus twee A- spelers maakte samen een achttal en het was daarom niet meer dan logisch dat die groep een halve competitie zou gaan afwerken met Wiggert als jongste speler. Hiervan trok hij zich niets aan en draaide een prima toernooi waarin een halfje werd afgegeven aan Steijn de Lange en het hele punt na een spannend eindspel aan Ricardo Klepke, bekend van zijn goede optreden op het PK, moest worden gelaten. Hiermee werd Wiggert tweede in de totaalstand en winnaar van de B categorie. Mooi gedaan Wiggert!

Theo Heukels.

SV Krimpen was bij de senioren vertegenwoordigd door Gosse Romkes en David Berendsen.
Gosse speelde mee in de bijzonder sterk bezette A-groep. Hij is er in geslaagd een grootmeester, een kandidaat meester en een internationaal meester voor te blijven. Met zijn 40ste plaats, van de 50 deelnemers, scoorde hij 106 punten boven zijn rating. Volgens eigen zeggen had er een halfje meer ingezeten maar met 2.5 punt uit 7 was Gosse zeer tevreden
David was minder succesvol. In de 59 deelnemers tellende C-groep eindigde hij beneden zijn niveau met 3 punten als nr. 42.

Alle details staan op de toernooisite

C-groep-topper Arne
 
B-groep-topper Wiggert
Foto's: Jan Sijbesma

Terug naar de inhoudsopgave


37e IJsseltoernooi 14 september 2013

Het toernooi was wat schaakniveau betreft recordhouder IJsseltoernooien. Met 4 grootmeeesters met een rating boven 2500 en twee Fidemeesters rond 2300 zou het een prachtige hoofdgroep geweest zijn als meer schakers de moed hadden gehad om de strijd met deze krachtfiguren aan te binden. De deelname leverde nu helaas met 20 hoofdgroepers en 43 B-groepers een record aan de andere kant op.

Voorzitter Hans van Nieuwenhuizen opende het toernooi met een welkom aan alle deelnemers en in het bijzonder wethouder Blankenberg die in een weerwoord zijn waardering uitte voor het toernooi. Hij mocht voor de negende keer als blijk hiervan de traditionele Gemeentebeker overhandigen.
Hoofdarbiter en hoofdgroepleider Henk Greevenbosch bracht enkele belangrijke punten uit het reglement naar voren waarna de wethouder aan bord 1 met de eerste zet de strijd tussen GM Namig Guliyev, de winnaar van het 36e IJsseltoernooi, en Gosse Romkes en daarmee het hele toernooi opende.

Het wat tegenvallende aantal deelnemers deed geen tekort aan de stemming en de sfeer waarmee deze schaakdag door sommigen als een succesvol en voor velen als een plezierig schaakgebeuren werd ervaren.

Na zeven ronden kon kort na vijf uur de prijzen worden uitgereikt. Toernooiwinnaar werd Alexandre Dgebuadze met 6 punten die gelijk met Erik van den Doel eindigde en behalve de gedeelde geldprijs ook op basis van WP en SB punten de Gemeentebeker in ontvangst mocht nemen. De nummer twee kwam in 2009 en 2011 als toernooiwinnaar uit de bus. Nummer drie werd Namig Guliyev, de winnaar van verleden jaar. Alexey Barsov werd nr. 4 en daarna wist een niet-titelhouder zich tussen dit selecte gezelwschap te wringen. Clemes Keiman bleef met 4½ punt FM Johan Quist een halve punt voor en kon met een TPR winst van 406 punten de welverdiende rating prijs in ontvangst nemen. FM Bonno Pel moest in de tweede ronde wegens ziekte afhaken en hij eindigde daardoor als nr. 20

De B-groep was, uitsluitend voor de prijsverdeling, op ratingvolgorde onderverdeeld in drie groep van ongeveer gelijke grootte.
Winnaar werd Tuvshin Boldoo die als enige speler een 100% score boekte. Hij behaalde hiermee een TPR winst van niet minder dan 577 punten maar helaas voor hem waren er in de4 B-groep geen ratingprijzen beschikbaar. De groepen B2 en B3 werden een prooi voor jonge Krimpenspelers. Arne Pols en Floris Doolaard haalden in B2 de gedeelde 1e prijs binnen en Meike Riemens mocht als winnares van B3 op het podium komen.

Wat de Krimpense prestaties betreft is de volgende, door Gosse Romkes aangedragen tekst typerend.:
"Krimpens 37ste, “youngsters on the run”, Arne, Floris, Meike & Gosse (?!) erg goed op dreef, laatstgenoemde behaald hoogste WP in hoofdgroep, bestrijdt 4 grootmeesters en veegt eentje van het bord ........."

De jeugdige Mark Vollebregt eindigde als rode lantaarndrager en mocht als troost een schaakboek uitzoeken.
Na deze welverdiende prijzen was er ook een schaakboek beschikbaar voor een viertal B-groepers. Hiervoor was geen schaakprestatie nodig. Het eindigen als nr. 10 of een veelvoud daarvan in de eindranglijst was hiervoor voldoende.

De verloting van de fraaie fruitmand vormt het traditionele eindpunt. Blijkbaar was ook het lot onder de indruk van het grootmeesterlijk geweld in dit 37e IJsseltoernooi. Wiggert Pols mocht het winnende nummer uit de champagnekoeler trekken en hij bezorgde daarmee Erik van der Doel een tweede en veel gewichtiger trofee .

In de hoofdgroep speelden 2 Krimpenaren, in de B-groep was Krimpen, zeker in verhouding tot het aantal mogelijke deelnemers, met 17 spelers aanmerkelijk beter vertegenwoordigd. In de tabellen met de volledige eindstanden van de beide groepen zijn de namen van de Krimpenaren vet gedrukt.

Op de RSB site is zoals gebruikelijk met tekst en foto's van Ab Scheel ook veel aandacht aan het toernooi besteed.

Eindstand van de hoofdgroep
Nr Naam Score Rating TPR
1 GM Dgebuadze, Alexandre 6.0 2519 2609
2 GM Van den Doel, Erik 6.0 2550 2670
3 GM Guliyev, Namig 5.0 2559 2521
4 GM Barsov, Alexei 4.5 2535 2393
5 Keiman, Clemens 4.5 1782 2167
6 FM Quist, Johan 4.0 2312 2273
7 Beijen, Mark 4.0 1782 2026
8 Romkes, Gosse 3.5 1958 2099
9 Vermeer, Mark 3.5 1880 2053
10 Torczynski, Peter 3.5 2049 2027
11 Hollander, Hans 3.5 1897 1946
12 Hoogland, Rob 3.5 1909 1895
13 Rosinga, Friso 3.5 2061 1828
14 Den Boer, Lennard 3.0 2041 1929
15 Tinga, Tjerk 3.0 1988 1833
16 Graveland, Wilfried 2.5 1805 1851
17 Eijgelaar, Jeroen 2.0 1844 1836
18 Verhoog, Rick 2.0 1889 1776
19 Van de Griend, Johan 1.5 1918 1567
20 FM Pel, Bonno 1.0 2292 1942
         
Eindstand van de B-groep
Nr Naam Score Rating TPR
1 Boldoo, Tuvshin 7.0 1758 2335
2 De Jonge, Piet 5.5 1631 1757
3 Schols, André 5.0 1737 1752
4 Van Brussel, Bert 5.0 1742 1730
5 Pols, Arne 5.0 1492 1828
6 Ehrhardt, Matthias 5.0 1781 1752
7 Van der Waal, Adrie 5.0 1648 1645
8 Doolaard, Floris 5.0 1508 1765
9 Dubbeldam, Bart 4.5 1544 1680
10 Mulder, Wim 4.5 1844 1683
 
vervolg van de B-groep
Nr Naam Score Rating TPR
11 De Ruijter, Klaas 4.5 1752 1655
12 Riemens, Meike 4.5 1170 1622
13 Denneman, Jildert 4.0 1362 1698
14 Scheel, Ab 4.0 1447 1711
15 Van As, Cor 4.0 1654 1487
16 Groenendijk, Simon 4.0 918 1318
17 Schukking, Andries 4.0 1645 1497
18 Blokland, Hans 4.0 1622 1410
19 Berendsen, David 4.0 1708 1502
20 Gairabekova, Diana 3.5 1539 1446
21 Knight, David 3.5 1848 1532
22 Stam, Henk 3.5 1626 1493
23 Pols, Wiggert 3.5 1322 1563
24 Groenendijk, Patrick 3.5 1677 1413
25 Visser, Jos 3.5 1457 1514
26 Knijff, Johan 3.0 1584 1519
27 Yuen, Shau-Ming 3.0 1590 1330
28 Zwinkels, Bart 3.0 740 1040
29 Van Roon, Rick 3.0 1131 1327
30 Heijm, Robbert 3.0 1200 1395
31 Vollebregt, Ron 3.0 957 1257
32 Schraa, Ger 3.0 1323 1393
33 Goudriaan, Frans 2.5 1521 1350
34 De Jong, Martijn 2.5 1314 1305
35 Postma, Arjen 2.5 1459 1241
36 Krol, Hans 2.5 1554 1326
37 Van Buuren, Dick 2.5 1412 1318
38 Rook, Lars 2.5 1086 1223
39 Platje, Albert 2.0 1626 1192
40 Singeling, Ed 2.0 1464 1254
41 Petiet, Koos 2.0 1300 1131
42 Michel, Joop 1.5 1484 1153
43 Vollebregt, Mark 1.0   678   293

Schaak(club)varia

Meike Riemens wint de Schoonheidsprijs

De Schoonheidsprijs van het seizoen 2012-2013 is gewonnen door Meike Riemens, voor haar Siciliaanse Draak in de interne competitie tegen Floris Doolaard.
Een grote meerderheid van de kiezers koos voor deze partij. Nou moet ook wel gezegd worden dat enkele niet nader te noemen personen flink campagne hebben gevoerd  voor Meike. Maar aan de andere kant: eigenlijk is het ook wel volstrekt logisch dat de Schoonheidsprijs naar een dame gaat.

Meike, van harte gefeliciteerd en dat er nog maar vele prijzen mogen volgen!

De partij is op de website in "Naspeelbare partijen" onder nr. 40 opgenomen maar kan ook direct met de link 40 Doolaard - Riemens worden gedownload.


Asbestprobleem opgelost

Vier maanden geleden meldde de gemeente dat in de bergruimte van De Tuyter asbestcement was gevonden en dat deze ruimte met onmiddelijke ingang voorlopig niet meer toegankelijk was. Dit betekende dat we op dat moment in feite een schaakclub zonder materiaal waren geworden.

Zoals het een goede leiding betaamt is slagvaardig gereageerd. De RSB had voldoende materiaal beschikbaar en kon een opbrengst uit een verhuur over een lange zomerperiode wel waarderen. De gemeente had ons intussen verzekerd dat alle kosten, veroorzaakt door het asbestprobleem, vergoed zouden worden.

De senioren hebben dus nauwelijks iets gemerkt van de materiaalblokkade. De jeugdcompetitie wordt ingedeeld en verwerkt op de computer die in de berguimte staat. Dat heeft geleid tot een tijdelijke terugkeer van het edele handwerk en een onderbreking van de regelmaat waarop de eindstanden op de site worden gepubliceerd.

Intussen schaken we weer met ons eigen materiaal. Bijzonderheden over het onderzoek van de mannen in witte pakken is ons niet bekend maar het resultaat is in elk geval dat voor ons, behoudens enkele onbelangrijke details, het probleem is opgelost.


Jeugdschaak
Terug naar de inhoudsopgave

Ranglijst op 7 oktober 2013

Groep A
punten
partijen
perc.
1
Niels Groeneveld 11 11 100%
2
Lara de Bruijne 12 15 80%
3
Tom de Bruijne 8 10 80%
4
Jesse Riemens 7,5 11 68%
5
Marriët Pols 6,5 11 59%
6
Othniël de Jong 6,5 13 50%
7
Rens Bosschaart 11,5 25 46%
8
Lennart Pols 5,5 14 39%
9
Ramin Nieuwenhuis 1 4 25%
 
Groep B punten partijen winperc.
1
Bart Ligthart 12 20 60%
2
Arne Heijkoop 10 21 48%
3
Jacco Bloemendaal 7 16 44%
4
Jan Kruisinga 3 7 43%
5
Efraïm de Jong 3 8 38%
6
Lennard 3,5 11 32%
7
Johannes Bregman 1 5 20%
8
Eloise Meulstée 1,5 8 19%
9
Hans Broere 2,5 16 16%
10
Corné Snoei 0 0 0%
Terug naar de inhoudsopgave

Geslaagd!

Er is weer hard gestudeerd voor de Stappenexamens 2013. Zowel de beginners met stap 1 alsook de (ver)gevorderden met stap 4 en 5 hebben hun basis waarop geschaakt wordt met succes verbreed. Alle elf studenten mochten tijdens de slotavond op 10 juni het diploma in ontvangst nemen.

Stap 1: Othniël de Jong en Jacco Bloemendaal
Stap 2: Rens Bosschaartm Lara de Bruijne, Marriët en Lennart Pols
Stap 3: Tom de Bruijne
Stap 4: Niels Groeneveld, Arne en Wiggert Pols
Stap 5: Meike Riemens

Rob Doolaard maakte een geslaagde foto van het elftal gediplomeerde stappers
            Lara    Tom Rens        Niels   Meike Arne
  Othniël   Wiggert Marriët        Lennart          Jacco
Terug naar de inhoudsopgave

Bekerwinnaars Jeugd 2013

Een welverdiende beker was de beloning voor de prestatie in het afgelopen seizoen van:

Jeugdclubkampioen Arne Pols
Nr. 2 en 3 van de A-groep Wiggert Pols en Harm Brandwijk
Nrs. 1, 2 en 3 van de B-groep Othniël de Jong, Martijn Hummel en Lennart Pols
Beste nieuwkomer Arne Heikoop
Jongste jeugdtalent Eloïse Meulstee

Bekerwinnaars 2013
Wiggert
Martijn
Arne Pols Harm
Arne Heikoop
Lennart
Othniël
Eloïse
   

Slotavond Groene Hart Jeugdcup 14 juni

Vrijdag was de laatste  keer dat ons viertal (op bordvolgorde: Wiggert, Meike, Arne en Niels) voor de Groene Hartcup een avondje op eruit gingen, dit keer voor de finale. We vertrokken op tijd om 10 over 6, maar kwamen een beetje in de problemen door het verkeer, er was file… Maar gelukkig kwamen we nog op tijd aan dankzij mevrouw Groeneveld, de moeder van Niels, die reed.
Allereerst een compliment naar de organisatie van de hele slotavond, alles was weer tot in de puntjes geregeld!
We speelden weer in de 1e poule, doordat we vorige keer 2e waren geworden. De eerste ronde moesten we tegen Sliedrecht 1. Wiggert speelde op bord 1 goed tegen Adrian Mensing, maar kwam op een gegeven moment in het eindspel achter te staan. Toch speelde hij het weer voor elkaar, hij kwam weer voor te staan en Adrian gaf op. Ikzelf speelde tegen de andere Mensing, Andrew, en ik begon de partij op zich goed, kon zelfs een toren winnen maar ik ging gelijk voor de aanval. Dat had ik niet moeten doen want de stukken werden afgeruild en ik was weer terug bij af. Ook stond ik achter in tijd, zodat mijn vlag viel. Arne speelde tegen Jorik Klein en begon de partij goed. Hij kwam goed te staan en won. Niels speelde tegen Jurgen de Haan, maar ging door zijn tijd en verloor. Zo speelden we de eerste wedstrijd gelijk. (2-2)
De tweede ronde speelden we tegen Spijkenisse 1. Wiggert moest tegen Ricky Schaap. Hij speelde een goede partij en won. Ik speelde geen goede partij tegen Villa Siu, maar stond op een gegeven moment nog 2 pionnen achter. Er werd eigenlijk niet meer veel gedaan in de stelling, maar ook hier ging ik door mijn tijd. Arne speelde een goede partij tegen Antonio Garcia, en won ook. Niels verloor helaas tegen Arjen Bel. (2-2)
De derde ronde zou het dan ook moeten worden, als we deze ronde met 3-1 wonnen, zouden we 1e worden. Maar dit moest dan wel gebeuren tegen het sterke team van de Klim-Op. Dit ging dus lastig worden. Wiggert moest op bord 1 tegen Robin Lecomte, met een ratingverschil van meer dan 500 punten. In de vorige confrontatie met de Klim-Op had Wiggert gewonnen, en ook nu begon hij goed. Maar toch bleek Robin beter, en won. Ik moest tegen Wang Yang, en ook hier was het ratingverschil groot. Ik had de vorige keer ook gewonnen, maar nu begon ik gelijk al heel slecht. Ik gaf zomaar een stuk weg en toen was het eigenlijk al gespeeld. Wang speelde het goed uit en won. Arne nam revance tegen Joost-Jan Pannebakker, want hij had de vorige keer verloren. Hij kwam een pion voor te staan en won. Niels speelde tegen Jildert Denneman en verloor. De Klim-Op wilde duidelijk de vorige wedstrijd recht zetten met deze. (1-3)
Arne werd de topscorer van het team met 3 uit 3. Uiteindelijk zijn we toch 3e gewonnen van poule 1, terwijl we qua rating als vierde geplaatst stonden, toch een mooie prestatie! Zo konden we een met een mooie beker weer naar huis gaan. Die komt weer in de prijzenkast!

Meike Riemens

Voor alle uitslagen en foto’s: www.3-torens.

Een mooi GHJC-slot voor Wiggert, Meike, Arne en Niels
Foto: 3-torens
Terug naar de inhoudsopgave

Nationale Pupillendag

Op zaterdag 15 juni mocht Lennart Pols deelnemen aan de Nationale Pupillendag in de G-categorie.
Hij had deze plek verdiend, door als eerste te eindigen in de PJK van de RSB.
Samen met zijn moeder en broers was Lennart naar Roosendaal afgereisd. Ook trainer Harold van Dijk was meegegaan om zijn pupillen (waaronder Lennart) te zien spelen.

Lennart startte goed met een winstpartij, maar verloor daarna drie keer opeenvolgend. In twee gevallen stond hij qua stukken of stelling wel voor, maar zag hij een matdreiging over het hoofd.
Gelukkig wist Lennart het tij toen te keren; hij wist de drie laatste partijen te winnen en dus eindigde hij met 4 uit 7 op een gedeelde 12e plaats. In een veld met 40 deelnemers uit heel Nederland kon hij daar best tevreden mee zijn.

Op de KNSB site staan alle details van de Nationale Pupillendag

Wachten op het startsein
Terug naar de inhoudsopgave

Jeugd Grand Prix Alphen a/d Rijn

Zaterdag 22 juni 2013 deden er in totaal zo’n 120 kinderen mee aan de Alphense Jeugdschaakdag, verdeeld over 15 groepen van 8 kinderen. Vanuit Krimpen aan den IJssel waren er 9 deelnemers, verspreid over de eerste tot en met de laatste groep.

We beginnen bij groep 15, de beginnersgroep voor jonge kinderen. Hierin deed Niels de Groot (een vriendje van Lennart Pols) mee. En hoewel zijn eerste partij vanmiddag supersnel verloren ging door herdersmat en hij ook nog een keer een tegenstander in plaats van mat, pat zette, wist hij in de overige 5 partijen het volle punt bij te schrijven. Met een score van 5,5 uit 7 mocht hij zich groepswinnaar noemen en verdiende hij zijn eerste beker. Zichtbaar blij nam hij deze in ontvangst. Op de terugreis naar huis werd de beker ook nog aan diverse automobilisten getoond, waarvan de vriendelijksten onder hen dit met de duim omhoog beantwoordden.

Zijn zus, Paulien de Groot, heeft het afgelopen seizoen al vaker meegedaan aan schaaktoernooien van deze Leidse Grand-Prix-cyclus en daarom al een eigen rating opgebouwd. Haar plaats was in groep 14 en daar wist ze 2,5 punten bij elkaar te sprokkelen. Al was ze soms wel een beetje al te vriendelijk voor haar tegenstanders, waarvan ze er bijvoorbeeld ook één (evenals haar broertje) door middel van een patstelling een halve punt cadeau gaf. Toch nog een mooie score, al vond ze zelf dat ze haar dag niet had.

Arne Heijkoop, zeer recent lid geworden van SV Krimpen, speelde vandaag voor het eerst mee in extern toernooi. Het is voor de organisatie altijd moeilijk om het niveau van een nieuwe deelnemer zonder rating in te schatten. Maar ik denk dat in het geval van Arne de geschatte rating aardig klopte. Alleen was hij met deze rating wel de laagst geplaatste in groep 13. Dat zou dus niet makkelijk worden. Toch wist hij na een paar verliespartijen nog 2,5 uit 7 te halen. Daarbij mag ook nog aangetekend worden dat er soms nog wel iets meer in zat voor Arne. Hij miste echter nog de nodige toernooi- en schaakervaring om materiaalvoorsprong om te zetten in winst. Hopelijk smaakt deze eerste toernooi-ervaring naar meer voor Arne.

Ook Jacco Bloemendaal is nog niet zo lang lid van de club. Hij heeft al wel zijn stap 1-diploma gehaald en ook al één keer eerder extern geschaakt (in een team van SV Krimpen op de JCK van de RSB). Maar voor de Leidse Grand-Prix was ook dit zijn debuut. Hij werd in groep 12 ingedeeld en wist 2,5 punt te scoren uit 7 partijen. Lang niet gek en zo heeft ook Jacco vandaag weer meer ervaring opgedaan!

Dan zijn we inmiddels bij een echte routinier aangekomen, die eigenlijk een beetje onder zijn niveau zat ingedeeld in groep 10. En dat is Lennart Pols. Na drie winstpartijen leek er vandaag ook wel een beker in te zitten. Helaas gingen de drie volgende partijen verloren en wist hij pas in de laatste ronde weer een punt te scoren. Hij eindigde hiermee op een gedeeld derde plaats (volgens Lennart zelf) en viel daarmee net buiten de prijzen.

Ramin Nieuwenhuis startte evenals Lennart ook voortvarend in groep 9 met 3 uit 3. Toen kruisten echter twee meisjes zijn pad, die hij “galant” de winstpunten gunde . Uit de 2 andere partijen wist hij nog wel 1,5 punt te scoren. Met een totaal van 4,5 uit 7 partijen maak je normaal gesproken best een goede kans op een beker. Maar waarschijnlijk is hij ook gedeeld derde geworden en werd hij op basis van SB-punten uiteindelijk vierde. Leuk was dat Ramins vader ’s middags nog kwam kijken en zo kon meegenieten van al het schaakplezier.

In groep 7 deed Marriët Pols mee. En die had haar dag duidelijk wel… of allemaal galante jongens in haar groep (à la Ramin). Met 6 punten uit 7 partijen wist ze de eerste prijs in haar groep te bemachtigen. Een heel mooi resultaat, wat laat zien dat ze steeds meer vorderingen maakt. Het is ook wel een beloning van al haar inspanningen de afgelopen weken, waarin ze ijverig de opgaven in haar stappenboekjes maakte.

En dan maken we een sprongetje en belanden zo in groep 1, waarin Arne en Wiggert Pols meespeelden. Een groep waarin veel moeilijke tegenstanders zaten, die het elkaar niet snel gewonnen gaven en het vaak op de laatste minuten lieten aankomen. Soms resulteerde dit in tijdnood, waarin een mooie stelling, toch uit handen werd gegeven. Dit overkwam ook Wiggert, die na 6 ronden, ook best leuke partijen had gespeeld, maar niet meer dan 2 punten had gehaald. En toen moest hij het de laatste partij opnemen tegen Arne, die met 4,5 uit 6 nog kansen had op een tweede plaats. Spannend! Maar deze broederstrijd werd in een recordtempo beslist. Ik zag ze namelijk al heel snel gezellig samen buitenlopen…
Uiteindelijk bleek dat Arne er met de winst vandoor was gegaan en daarmee met een halve punt voorsprong op de nummer 3, op de tweede plaats was geëindigd. Een envelop met inhoud was zijn beloning.

En na een leuke schaakmiddag met een totaal van 35 punten uit 63 partijen (zo’n 55% toch? Ik heb geen zin de rekenmachine te pakken…) kunnen we terugkijken op een geslaagde schaakmiddag. Het is altijd erg leuk om aan een Grand-Prix toernooi van de Leidse Schaakbond mee te doen. Er is voor elk kind een groep op eigen schaakniveau. En mocht het een keer wat minder gaan, dan kom je de volgende keer dat je meedoet gewoon een groepje lager, waar je dan weer beter kunt presteren. Bovendien is het voordeel dat je slechts een zaterdagmiddag kwijt bent om eraan mee te doen. Zeker voor beginners erg geschikt!

Theo Heukels was er trouwens deze keer gelukkig ook weer bij. Hij werd echter bij binnenkomst meteen gestrikt om als tafelleider te fungeren. Eigenlijk was ik van te voren van plan om hem te vragen het verslag te schrijven (afwisseling is altijd leuk en we hebben zijn verslagen al zo lang gemist…), maar omdat hij in deze functie eigenlijk geen tijd had om bij ‘onze kinderen’ te kijken of om hen na de partijen op te vangen en de uitslagen aan te horen, heb ik maar weer ‘de pen ter hand genomen’, en een behoorlijk epistel geschreven.

Marianne Pols

De link naar een prachtige fotoserie is het klikken waard

De eindstand van de negen Krimpense deelnemers:

Jeugd Grand Prix Alphen a/d Rijn 22 juni 2013.
15 groepen met 7 of 8 deelnemers per groep

Groep
Naam
Punten Nr Rating TPR
1
Arne Pols
2 1487 1398
1
Wiggert Pols
2 6 1207 1184
7
Marriët Pols
6 1 482 558
9
Ramin Nieuwenhuis
4 390 412
10
Lennart Pols
4 4 357 382
12
Jacco Bloemendaal
5 300 276
13
Arne Heijkoop
6 350 215
14
Paulien de Groot
7 241 215
15
Niels de Groot
1 200 266
Terug naar de inhoudsopgave

Jan Zwart Jeugdtoernooi Hellevoetsluis

Vandaag, 29 juni, waren we met drie Krimpense deelnemers naar het Jan Zwart toernooi in Hellevoetsluis gegaan.

Ramin en Lennart deden mee in de hele grote gecombineerde D/E/F/G-groep. De prijzen werden wel per categorie uitgereikt.
Ze wisten beiden aardig wat punten bij elkaar te sprokkelen en hadden een leuke dag.
Lennart was in de G-categorie 2e geworden met een score van 5 uit 9.
Arne speelde mee in de eveneens gecombineerde A/B/C groep, met een stuk of 15 spelers.
Met een resultaat van 4,5 uit 7 was hij erg tevreden. Dit was ook genoeg voor de 1e prijs in de C-categorie.

Al met al een mooie afsluiting van het schaakseizoen.

Marianne Pols
Jan Zwart Jeugdtoernooi Hellevoetsluis 29 juni 2013
Ramin en Lennart tegen elkaar
Lennarts laatste partij was beslissend voor een prijs
Arne 1e in de C-categorie
 
Lennart 2e in de G-categorie
     
Terug naar de inhoudsopgave

Pathena JeugdSchaak Invitatie toernooi 2013

Het Pathena toernooi is op 9 februari gestart met de eerste twee ronden.

In het eerste Pathena toernooi waren 12 talentvolle jeugdspelers uitgenodigd waaronder Arne Pols. Dit jaar is daar een tweede groep van 12 "beloften" toegevoegd die in de toernooiverslaggeving als Ochtendgroep wordt aangeduid. Voor de eerste groep, de Middaggroep, is naast Arne ook Wiggert Pols uitgenodigd.

De elfde ronde wordt gespeeld op 11 oktober waarna de beste zes om het kampioenschap spelen en de overige zes zullen trachten zo hoog mogelijk in de tweede groep te eindigen. De laatste twee ronden staan op het programma op 30 november.

Arne staat na de tiende ronde op 21 september op een mooie 5e plaats en kan dus op 11 oktober nog bij de beste zes eindigen.

Voor Wiggert is deze selecte groep nog wat zwaar en hij moet met een plaats in de lagere regionen tevreden zijn. Maar als je voor deze groep wordt uitgenodigd hoor je toch echt wel bij de betere schakers.

Vanaf september is Kevin Nguyen als derde Pathenaspeler aan de Krimpense vertegenwoordiging toegevoegd. Op 21 september kon hij niet in Pathena spelen omdat hij zijn debuut in Krimpen 1 maakte en daarmee als twaalfjarige de jongste Krimpen 1 speler ooit werd. Aan het achtste bord bracht hij een half punt binnen.
In het Pathena toernooi staat hij op de derde plaats en draait nog volop mee voor de topplaats.

De toernooisite is geheel vernieuwd en biedt zoveel gegevens, verslagen en foto's dat verder commentaar op deze pagina overbodig is.

De organisatie verdient een compliment met Partijen 2013 waarin alle partijen naspeelbaar zijn

Terug naar de inhoudsopgave

Prijzenfestival in Leiderdorp

De eerste GP van de Leidse schaakbond vond plaats op voor ons bekend terrein. Op basisschool Kastanjelaan werden immers het afgelopen seizoen de finaleronden van het NK basisscholentoernooi gehouden waar de Admiraal De Ruyterschool met Wiggert, Tom, Marriët en Lara vijfde van Nederland wist te worden.
En ze waren er alle vier ook nu bij, samen met Arne en Cristian. Cristian heeft weliswaar wegens voetbalverplichtingen als lid van de vereniging bedankt maar loopt  nog voldoende warm voor de schaaksport om zo’n kans om mee te gaan naar Leiderdorp, nu die zich voordeed, aan te grijpen. En met succes, want hij behaalde in groep 8 de tweede prijs. Leuk, Cristian!

Dat Arne en Wiggert in groep 1 waren ingedeeld was geen verrassing maar voor Tom was het dat eigenlijk wel een beetje. Arne en Wiggert speelden al in de tweede ronde tegen elkaar en dat werd remise, een echte vechtremise want beiden hadden wel zin in de eerste prijs. Omdat Arne verder alles won en Wiggert alleen nog een halfje moest afstaan na een succesvolle claim wegens 3x dezelfde stelling werd Arne 1e en Wiggert 2e. Tom had het lastig en eindigde op 2 punten en moest daarmee wat ratingpunten inleveren. Maar dat komt allemaal wel weer goed bij een volgend toernooi.

In groep 5 heersten Marriët en Lara die 1e en 2e werden met 6½ en 5½ punten. Bij binnenkomst stond Lara nog in groep 4 ingedeeld, maar werd na een herinindeling naar groep 5 doorgeschoven. Wie weet wat er nog meer in had gezeten als dit doorschuiven niet was gebeurd.
De volgende GP is op 19 oktober in Leiden, maar het  eerstvolgende externe jeugdevenement op de kalender waar we naar toe gaan zijn de Nederlandse snelschaakkampioenschappen in Bunschoten op zaterdag 12 oktober.
De leeftijdsgrenzen hier zijn die van het seizoen 2012 – 2013.

Theo Heukels

Marianne Pols laat de held(inn)en in beeld zien.
Jeugd Grand Prix Leiderdorp 28 september 2013
Arne, Wiggert en Tom in groep 1_resultaat
Arne en Wiggert, 1e en 2e prijs groep 1_resultaat
Tussen de partijen door ontspannen_resultaat
Marriët en Lara, 1e en 2e prijs groep 5_resultaat
Christian 2e prijs groep 8
Terug naar de inhoudsopgave

Bestuur en medewerkers Schaakvereniging Krimpen aan den IJssel
September 2013

Bestuur      
Voorzitter  Hans van Nieuwenhuizen 
010- 
82 24 300
Secretaris        Dick van Buuren
0180-
51 87 45
Penningmeester   Adri van der Waal
0180-
52 34 61
  idem
06 37
30 75 85
Wedstrijdleider intern Evert Mulder
06 38
74 60 33
Wedstrijdleider extern Jason Zondag
0180-
41 65 38
Jeugdleider                Rob Doolaard
06 53
17 03 98
Materiaalcommissaris   Jos Visser
06 41
38 60 62
   
Groepsleiders   
A-groep    
Hans van Nieuwenhuizen 
010- 
82 24 300
 
B-groep
Mark Paul
0180-
52 41 33
 
C-groep
Remko Moerkerken  
06 20
35 66 98
   
Teamleiders Krimpen 1 Peter Glissenaar
0180-
52 34 33
  Krimpen 2 Jason Zondag   
0180-
41 65 38
  Krimpen 3 Michel van Cappellen
0180-
55 06 93
  Krimpen 4 Eduard Hoogenboom
010-
45 08 442
  Krimpen 5 Peter de Weerd
010-
20 21 949
   
Jeugdcommissie     Rob Doolaard
06 53
17 03 98
  Harold van Dijk
0180-
51 79 72
   
Jeugdtraining Harold van Dijk
0180-
51 79 72
  Michel van Cappellen 
0180-
55 06 93
    Mark Paul
0180-
52 41 33
   
Jeugdbegeleiding maandagavond   Rob Doolaard
06 53
17 03 98
  en een aantal medewerkers
   
Externe Jeugdtoernooien    Theo Heukels 
0180-
51 17 61
   
Evenementencommissie   Theo Heukels 
0180-
51 17 61
  Henk Verver   
0180-
51 44 56
       
Sponsorcommissie Arjen Postma
0180-
68 24 12
  Jos Visser
06 41
38 60 62
   
Webmaster    www.svkrimpen.nl   Henk Verver   
0180-
51 44 56
   
Secretariaatsadres: Dick van Buuren Olympiade 54
0180-
51 87 45
    2924 AM Krimpen a/d IJssel 
  E-mail: divabu@online.nl